Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

Organic Cotton Traceability


          Test from Hohenstein          Organic cotton is in high demand on the world market. To guarantee
          that manufactured cotton is genuinely organic, laboratory testing is
          required. Whether cotton and cotton-based end products contain genetic
          modifications can therefore be reliably verified.

          The issue of sustainability has also ex- cotton used is reliably tested for genetic  Hohenstein GMO testing contains two
          tended into the fashion industry. Organic  modifications (GMO-genetically modified  steps. The sample is crushed beforehand.
          cotton is now rising trend. This is ultimate- organism). The Hohenstein detection  The cotton fibres are then mechanically
          ly reflected in sector turnover, which de- system has been specifically optimised  and enzymatically broken down. The ge-
          creases by approximately 2% each year  for textiles. Testing can be carried out on  netic material (DNA) is separated from the
          for conventional fashion, whilst increasing  everything from raw cotton, yarns and  fibres and purified through a multi-stage
          by 5% for sustainable clothing. According fabrics, to ready-made end products. process.
          to Slow Fashion Monitor 2016, the issue           If a specific target sequence (marker
          of sustainability is now important for 73%  WHY GMO TESTING? gene) is found in the DNA, that indicates
          of shoppers when purchasing clothing.  Organic cotton requires, amongst other  a genetic modification. Thus, molecular
          The global market shares of organic  things, the exclusion of genetically modi- biological evidence is obtained. Control
          cotton are also increasing accordingly.  fied plants. Despite this, genetic modi- reactions serve to verify unaltered cotton
      GÜNDEM NEWS 8 Hohenstein Group has developed reliable  cross pollination during cultivation, through ultimately consumers are reassured that
     8     The higher market price of raw cotton and fications are repeatedly found in textiles  DNA and to also exclude false-negative
                                        results. Thanks to Hohenstein GMO
          cotton-based textiles is therefore justifiable that are labelled ‘organic’. Reasons for
                                        testing, textile companies, retailers and
                         this range from contaminated seeds, to
          if organic cultivation can be verified. The
                                        end products are indeed manufactured
          detection methods for an essential pa-
                         to contamination of cotton fibres during
                         processing.
          rameter of organic cotton. Therefore, the
                                        from organic cotton.
          Hohenstein’dan Organik Pamuk

          İzlenebilirlik Testi
          Organik pamuk dünya pazarında yüksek talep görüyor. Üretilen pamuğun gerçekten organik
          olup olmadığının garantisi laboratuvar testlerini gerektirir. Pamuk ve pamuk bazlı nihai ürünlerin
          genetik modifikasyonlar içerip içermedikleri bu sayede güvenilir bir şekilde doğrulanabilir.

          Sürdürülebilirlik konusu artık moda en- yöntemleri ile kullanılan pamuğun GDO’lu  kadar uzanıyor. Hohenstein’ın GDO testi
          düstrisine de yayılmış durumda. Organik  (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) olup  iki aşamadan oluşuyor. Numune önceden
          pamuklar artık yükselen trend. Bu durum da olmadığının test edilmesini sağlıyor. Özel- eziliyor ve ertesinde pamuk elyafları mekanik
          doğrudan sektör cirolarına yansıyor. Şöyle ki, likle tekstil için optimize edilen Hohenstein  ve enzimatik olarak parçalanıyor. Genetik
          artık klasik, konvansiyonel moda her yıl yak- tanılama sistemiyle ham pamuktan ipliklere,  materyal (DNA) liflerden ayrılıyor ve çok
          laşık % 2 ciro kaybı yaşarken, sürdürülebilir  kumaştan hazır ürünlere kadar her alanda  aşamalı bir süreçle saflaştırılıyor.
          giyimde ise yıllık % 5’lik bir artış söz konusu.  test yapılabiliyor. DNA’da belirli bir hedef sekansı (markör gen)
          Slow Fashion Monitor’ün 2016 verilerine            bulunursa, bu bir genetik modifikasyona
          göre giysi alışveriş yapanların % 73’ü için  NEDEN GDO TESTİ? işaret ettiğini gösteriyor ki böylece moleküler
          sürdürülebilirlik konusu önem taşıyor. Organik pamuk, diğer şeylerin yanı sıra,  biyolojik kanıt elde edilmiş oluyor. Kontrol
          Organik pamuğun küresel pazar payı da  genetiği değiştirilmiş bitkilerin dışlanmasını  reaksiyonları, değiştirilmemiş pamuk DNA’sını
          buna paralel artışta. Bu nedenle, organik  gerektirir. Buna rağmen, ‘organik’ olarak  doğrulamak ve yanlış negatif sonuçları hariç
          tarımın doğrulanması, ham pamuklu ve pa- etiketlenmiş tekstillerde çok sayıda genetik  tutmak için kullanılıyor. Hohenstein GDO
          muklu tekstillerin daha yüksek pazar fiyatına  modifikasyona rastlanıyor. Bunun sebep- testleri sayesinde, tekstil şirketleri, peraken-
          erişimlerini de haklı çıkarmış olacak.Hohens- leri, toprağın işlenmesi sırasında çapraz  deciler ve son kullanıcılar, nihai ürünlerin ger-
          tein Grubu, organik pamuğun önemli bir  tozlaşmada kirlenen tohumlardan, pamuk  çekten organik pamuktan üretilip üretilmediği
          parametresi olarak geliştirdiği güvenilir tespit  elyaflarının işlenmesi esnasında kirlenmesine konusunda emin olabiliyorlar.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15