Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

Materials in Turkey has been the most  our government towards its exporters  portant duties of Turkish manufac-
          important driving force of the economy in every respect and opening their path turers at this point?
          and production. Despite the cyclical  by finding correct solutions for their  As all other sectors, the textile industry
          fluctuations in the world economy,  problems; while the trade volume was  was also affected by the negative
          Turkish textile industry continued to in- shrinking all around the world in 2016,  developments in 2016, but our sector
          crease its investments and spare funds and made a very good start in 2017,  managed to protect the export volume
          for the R&D operations. Our textile  as well.       of 2015, also in 2016. To maintain the
          and raw materials industry, being the  We are regularly and frequently meet- sustainability of the textile industry by
          locomotive of Turkey, will continue to  ing with the sector; creating solu- even strengthening todays position, it
          create more employment opportunities tions for our problems together; and  has to be able to successfully follow-up
          and to be more influential in value-add- exchanging ideas about our sector.  the age of technology and incline
          ed products, according to the positive  Our exporters and industrialists trust  to the products, which are requiring
          signals that we receive in 2017 from  in their country and continue with their  density of knowledge and having high
          our economy.         investments. In this good economic  added-value. For this, our sector has
          Textile and Raw Materials industry’s  atmosphere, in which the companies  to attach importance to R&D works;
          complementary quality, from machine  of our industry continue to grow and  allocate funds for researches and
          to the chemical industry, to agricul- improve and are encouraged to invest  focus on design and innovation. Our
          ture and to dye houses, displays the  in R&D and technology, I believe 2017  companies, investing in R&D and tech-
          dynamic structure of this industry. The  and 2018 will be years, in which we  nology, are continuing one step ahead
          geographical location of the country  will find very important values in export  on their path. Therefore, companies
          and our strong production infrastruc- and even more active investments in  are required to adjust their foundations
          ture allow us to respond quickly to the  our country.   according to today’s requirements and
          demands, from abroad, and to be the             invest in R&D as well as in qualified
      GÜNDEM NEWS 6 managed to preserve the volume of its  with rise and falls, our optimism  taken important steps in 2016 in the
     6     country with the fastest service.  Textile is one of the most impor- workforce, in order not to break off
                         tant and locomotive sectors of our from the global system. As being the
          Despite all the negative situations that
                                        leader in each field, our sector has also
          we confronted as a country, our sector country, even if we had a graphic
                                        Industry 4.0 as a pioneer. We launched
          export, thanks to important supports of continues. What are the most im-
          ve imalat sanayinin en önemli itici gücü  le, 2016 yılında sektörümüz tüm dünyada  sektörü de 2016 yılında yaşanan
          olmuştur. Dünya ekonomisindeki kon- ticaret hacmi daralırken ihracatını korumayı  olumsuz gelişmelerden etkilendi fakat
          joktürel dalgalanmalara rağmen Türkiye  başarmış, 2017 yılına da çok iyi bir baş- sektörümüz tüm olumsuzluklara rağmen
          tekstil sektöründeki yatırımlarını arttırmaya langıç yapmıştır. Sektörümüz ile düzenli ve 2016 yılında 2015 yılında gerçekleştir-
          ve Ar-Ge çalışmalarına bütçe ayırmaya  sık aralıklarla bir araya geliyor, sorunlarımıza  diği ihracat hacmini korumayı başardı.
          devam etmiştir. Türkiye’nin lokomotifi  hep birlikte çözüm üretiyor, sektörümüz  Tekstil sektörünün bugünkü konumunu
          konumundaki tekstil ve hammaddeleri  hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. İh- daha da güçlendirerek sürdürebilmesi
          sektörümüz, ekonomimizin 2017 yılında  racatçımız, sanayicimiz ülkesine güveniyor,  için, teknoloji çağını iyi takip edebilmesi,
          vermiş olduğu olumlu sinyallerle daha fazla  yatırımlarına devam ediyor. Sektörümüz  bilgi yoğunluğu ve katma değeri yüksek
          istihdam yaratmaya ve katma değerli ürün- firmalarının büyümeye, gelişmeye Ar-Ge  ürünlere yönelmesi gerekmektedir.
          lerde daha fazla söz sahibi olmaya devam  ve teknoloji yatırımları yapmaya teşvik  Bunun için de sektörümüzün AR-
          edecektir. Tekstil ve Hammaddeleri sektö- edildiği bu ortamda ülkemizin bu güzel  GE çalışmalarına önem vermesi, bu
          rümüzün makineden kimya sektörüne, ta- ekonomik atmosferi ile birlikte 2017 ve  çalışmalar için kaynak ayırması, tasarım
          rımdan boyahanelere tamamlayıcı bir nitelik 2018 yılları ihracatta çok önemli değerler ve inovasyona odaklanması gerekmek-
          taşıması sektörün dinamik yapısını ortaya  yakaladığımız, ülkemizde yatırımların  tedir. Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapan
          koymaktadır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi  daha da canlanacağı yıllar olacağına  firmalarımız bir adım önde yoluna devam
          konum ve güçlü üretim alt yapımız; sek- inanıyorum.    etmektedir. Dolayısıyla rekabetçiliğin çok
          törümüzün dışarıdan gelen taleplere karşı          yoğun yaşandığı günümüzde firmaları-
          çabuk yanıt verebilmesini ve kaliteyi en hızlı  Tekstil ülkemizin en önemli ve  mızın küresel sistemden kopmamak için
          servis edebilen ülke olmamızı sağlamak- lokomotif sektörlerinden, inişli çıkışlı altyapılarını günün şartlarına uyarlaması,
          tadır. Ülke olarak karşı karşıya kaldığımız  grafikler sergilemiş olsak da gele- Ar-Ge ve nitelikli işgücüne yatırım yap-
          tüm olumsuzluklara rağmen, ihracatçısını  ceğe dair ümitlerimiz devam ediyor. maları gerekmektedir. Sektörümüz, her
          her anlamda destekleyen ve ihracatçısının  Bu noktada Türk üreticisine düşen  alanda öncü olduğu gibi sanayi 4.0’da
          sorunlarına doğru çözümler bularak önünü en önemli görevler nelerdir? da öncü olarak 2016 yılında önemli
          açan hükümetimizin de önemli destekleriy- Tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil  atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye’nin tekstil
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13