Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

We are Hopeful about the

         Future in our 22 Year
                            nd
         22. Yılımızda Geleceğe Umutla

         Bakıyoruz


                                            Necip GÜNEY


         A   s Teknik Fuarcılık, we are celebrating our 22th year  T eknik Fuarcılık olarak 22. yılımıza coşku ile

                                 giriyoruz. Bu uzun zaman diliminde Türk tekstil
            with enthusiasm. We have closely followed the
            Turkish textile industry in this long period of time. We  sektörünün gözü kulağı olduk. Ülkemiz adına
         are proud of the fact that our operations of publishing and  yaptığımız yayıncılık ve fuarcılık faaliyetlerimizin dünya
         exhibition organizations, which we are conducting on behalf  ile rekabet edebilir hale gelmesi gurur kaynağımız oldu.
         of our country, became capable of competing globally. With  Uluslararası yayınlarımız ve fuarcılarımız ile dünyanın sa-
         our international publications and exhibitions, we became one  yılı organizasyonları arasına girdik. Bu coşku bitmeyecek
         of the renowned organizations of the world. This enthusiasm  ve daha nice başarılı yılları hep birlikte yaşayacağız.
         will never be lost and we will celebrate many more successful  İlk yarısını geride bırakmaya hazırlandığımız 2017
         years, together. 2017, of which first quarter is almost finished,  senesi, bir önceki yıla oranla çok daha iyi rakamlara  3
         is recorded as a year, when we will achieve much better  ulaşacağımız bir yıl olarak kayda geçiyor. Zira piyasanın  BAŞYAZI VIEW
         numbers, compared to the previous year. In this sense, we  nabzını tuttuğumuz röportaj ve ziyaretlerimizde hep
         are continuously coming across with the investment news  yatırım haberleri ve artan ihracat rakamlarıyla karşılaşıyo-
         and increasing export numbers in our interviews and visits, by  ruz. Hem senenin bir değerlendirmesi hem de piyasada
         which we are also taking the pulse of the industry. In order to  karşılaştığımız istatistikleri konuşmak üzere İstanbul
         both assess the year and discuss the statistics in the market,  Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği  İTHİB
         we made an interview with Chairman of İTHİB (Istanbul  Başkanı İsmail Gülle’ye mikrofonumuzu uzattık. Çok
         Textile and Raw Materials Exporters Association) İsmail Gülle.  çarpıcı tespitlerle ve tekstil sektörünün yarınlara umutla
         Making very impressive evaluations and remarks, which will  bakmasını sağlayacak açıklamalarda bulunan Gülle, ITM
         make the industry to be hopeful for the future, Gülle told that  Fuarlarının da, sektörümüzün dünya ile entegrasyonu-
         ITM Exhibitions are also one of the most important tools,  nun sağlanması noktasında en önemli araçlardan birisi
         on our industry’s integration with the world. Another nice  olduğunu söyledi.
         development is about the ‘Caravan Project’ for the Silk Road.  Bir güzel gelişme de İpek Yolu’na ‘Kervan Projesi’
         The Modern Silk Road Project, which was initiated in 2013,  hazırlığı ile ilgili. 2013 yılında temelleri atılan ve dünyanın
         and which will contribute in the economic, informational and  ekonomik, bilgi ve kültürel zenginliğine katkıda buluna-
         cultural richness of the world, is going to create a commercial  cak olan Modern İpek Yolu’nun Projesi’nde, Tarihi İpek
         synergy between all of the countries, located on the route of  Yolu güzergahında bulunan bütün ülkeler arasında ticari
         the Historical Silk Road. In 2014, China established the Silk  bir sinerji oluşturacak. Çin, bu proje için 2014 yılında
         Road Economy Fund for this project and spared 40 billion  İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Fonu’nu kurdu ve bu fona
         USD source. To support the Project, it also founded the Asian  40 milyar dolar kaynak ayırdı. Projeye destek için de
         Infrastructure Investment Bank, with 100 billion USD invest- Kasım 2014’te 100 milyar dolar yatırımla Asya Altyapı
         ments in November 2014. Turkey took a part in this bank as  Yatırım Bankası’nı kurdu. Türkiye de bu bankada kurucu
         a founding member.             üye olarak yer aldı.

         Enjoying reading are magazines…      Keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10