Page 39 - Tekstil Teknoloji
P. 39

very glad that the event drew much  manual Potemet circuit as well as  ENERGY
       more attention then we had expect- new technologies about needle like  - energy efficiency up to 5%
       ed. We got the return for the labors  needle transmitter, brode embroi-
       of both our team and the customer’s dery technology is redefined and the ECONOMY
       team. Also, it was giving hope that  future requirements of the market  - increase in productivity up to 20%.
       the negotiations on new projects  are met. New thread controller and  - increase in speed up to 18%.
       began almost immediately”.  new thread cutting system guaran- - increase in penetration rate up to
                      tee the production of high quality  30%.
       EPOCA 7            embroideries without any problems. - Lower cost for reparing embroi-
       Being the world leader in vertical  Epoca 7 was granted E3- Label  dery, thanks to the new threat con-
       brode production systems, Saurer  for its 3 added-value. This label,  troller with faster and more sensitive
       Embroidery has an experience of  realized by Saurer Group, is given  threat breaking detection.
       more than 160 years. Being the  for the ergonomic solutions, highest
       newest brode technology, the  level of economic efficiency and ad- ERGONOMIC
       Epoca 7 series provides more  aptation to the needs of the modern - the parameters of the machine can
       efficiency up to 20% and speed  brode industry.      be adjusted electronically.
       up to 700 revolutions per minute.  The details of the 3 added-value that - threads can be connected easier
       Thanks to the setting options and  Epoca 7 provides are as following: and faster.

                                                          GÜNDEM NEWS 37
                                                     37       Bilol Ltd. Genel Müdürü Galip Bilol  tamat devresi ile iplik vericisi gibi iğne  ENERJİ
       “Etkinlik beklentilerimizin üzerinde ilgi  tarafındaki yeni teknolojiler sayesinde  - %5’e varan enerji tasarrufu.
       gördüğü için çok memnunuz. Hem  brode işleme teknolojisi yeniden
       bizim ekibimizin, hem de müşterimizin tanımlanıyor ve pazarın gelecekteki  EKONOMİ
       ekibinin emeklerinin karşılığını fazlasıyla beklentileri karşılanıyor. Yeni iplik de- - %20’ye varan verimlilik artışı.
       almış olduk. Ayrıca yeni proje görüş- netleyicisi ve yeni iplik kesimi, yüksek  - %18’e varan hız artışı.
       melerine sıcağı sıcağına başlaması da kaliteli nakışların sorunsuz şekilde  - %30’a varan delme hızı artışı.
       umut verici oldu” dedi.    üretilmesini garanti ediyor. - Daha hızlı ve hassas iplik kopma
                      Epoca 7, 3 katma değer için E3-  algılamalı yeni iplik denetleyicisi
       EPOCA 7            Label ile ödüllendirildi. Saurer Grubu  sayesinde daha az nakış tamiri yapma
       Dikey brode üretim sistemlerinde dün- tarafından hayata geçirilen bu etiket;  maliyeti.
       ya lideri olan Saurer Embroidery, 160  sürdürülebilir bir enerji konsepti, en
       yılı aşan deneyime sahip bulunuyor.  yüksek düzeyde ekonomik olma  ERGONOMİ
       En yeni brode teknolojisi olan Epoca  özelliği ve modern brode endüstrisinin - Makine parametreleri elektronik
       7 serisi, %20’ye varan oranda daha  ihtiyaçlarına uyarlanmış ergonomik  olarak ayarlanabilir.
       yüksek verimliliği ve 700 d/dak.’ya  çözümler için kullanılıyor. - Daha kolay ve hızlı iplik takılabilir.
       kadar hız sağlıyor.      Epoca 7’nin sağladığı 3 katma değe- - Rahat ve verimli ara sarma ve kumaş
       Ayarlama olanakları ve manuel Pen- rin detayları şunlar:  germe.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44