Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

German Technology To Meet


          USA And Mexican Textiles          The VDMA Textile Machinery Association will host B2B Forums and
          Technology Conferences on November 6, 2017 in Charlotte (NC), USA, and
          on November 8 - 9, 2017 in Mexico City.

          Industry experts from well-known  networking will be supported by B2B  Textechno, Thies, Trützschler Spinning,
          VDMA member companies will   meetings (pre-arranged or spontane- Welker Vakuum.
          present practice-oriented technology  ous bilateral meetings in a separate  Participating companies Mexico City
          topics to decision-makers from the  meeting area), interactive discussions  Allma Volkmann branch of Saurer
          local textile industries, such as fiber &  with the professional audience and  Germany, Andritz, Autefa Solu-
          yarn, apparel, home textile & car- by a conference dinner in a relaxed  tions, Brückner Trockentechnik, Dilo
          pet, technical textiles, nonwovens &  atmosphere. Participating companies  Systems + Temafa, Lindauer Dornier,
          composite industry. The high-quality  Charlotte, Andritz, Autefa Solutions  Erhardt+Leimer, Groz-Beckert, HAS
          events are primarily aimed at technical  (Çözümler, Brückner Trockentechnik,  Group, Interspare, Jakob Müller
          management, production managers,  DILO Systems + Temafa, Lindauer  Deutschland, Karl Mayer, Körting
          quality and maintenance managers  Dornier, Erhardt+Leimer, Groz-Beckert, Hannover, Mahlo, Mayer & Cie., A.
          as well as mill owners, among other  HAS Group, İnterspare, Karl Mayer,  Monforts Textilmaschinen, Neuenhaus-
          decision-makers. Presentations along  Körting Hannover, Mahlo, A. Mon- er, Oerlikon Manmade Fibers, Pleva,
      GÜNDEM NEWS 30 resource efficiency (energy, water, ma- Pleva, Reseda Binder, Georg Sahm,  of Saurer Germany, Sedo Treepoint,
     30    the entire textile chain will show how to forts Textilmaschinen, Neuenhauser,  Reseda Binder, Georg Sahm, Saurer
                         Oerlikon Manmade Fibers Barmag,
                                        Components branch Hammelburg
          increase competitiveness by innova-
                         Oerlikon Manmade Fibers Neumag,
          tive technology, higher productivity,
                                        (Saurer Temco), Schlafhorst branch
                                        Textechno, Thies, Trützschler Spinning,
          terial), higher value-added textiles and
                         Saurer Components Hammelburg
                         (Saurer Temco), Sedo Treepoint,
          industrial internet (Industry 4.0). The
                                        Welker Vakuum, Xetma Vollenweider.
          Alman Teknolojisi ABD ve
          Meksika Tekstili ile Buluşacak          VDMA Tekstil Makineler Birliği, 6 Kasım 2017 tarihinde Charlotte (NC) ABD’de ve
          8-9 Kasım tarihleri arasında Meksiko’da gerçekleşecek B2B Forum ve Teknoloji
          Konferanslarına ev sahipliği yapacak.

          İyi tanınan VDMA üyesi firmalarından  Paylaşım çalışmaları B2B toplantıları,  co), Sedo Treepoint, Textechno, Thies,
          gelen sektör uzmanları, yerel tekstil en- (önceden hazırlanmış veya farklı bir top- Trützschler Spinning, Welker Vakuum.
          düstrilerinden gelen karar verme yetkisine lantı alanında düzenlenecek spontan ikili  Katılımcı Meksiko firmaları: Saurer
          sahip kişilere, elyaf & iplik, giysi, ev tekstili toplantılar yoluyla) profesyonel ziyaretciler Almanya’dan Allma Volkmann, Andritz,
          & halı, teknik tekstiller, nonwovenlar &  ile etkileşimli konuşmaları ve rahat bir  Autefa Solutions, Brückner Trockente-
          kompozit endüstri gibi uygulamalı tekno- ortamda gerçekleşecek akşam yemeği  chnik, Dilo Systems + Temafa, Lindauer
          loji başlıklarını sunacaktır. Bu üst düzey  konferansı şeklinde gerçekleştirilecektir.  Dornier, Erhardt+Leimer, Groz-Beckert,
          etkinlikler daha ziyade teknik yönetime,  Katılımcı firmalar: Andritz, Autefa Soluti- HAS Group, Interspare, Jakob Müller
          üretim müdürlerine, kalite ve bakım mü- ons (Çözümler, Brückner Trockentech- Deutschland, Karl Mayer, Körting Han-
          dürlerine, ayrıca diğer karar veren kişiler  nik, DILO Systems + Temafa, Lindauer  nover, Mahlo, Mayer & Cie., A. Monforts
          yanı sıra tekstil fabrikaları sahiplerine  Dornier, Erhardt+Leimer, Groz-Beckert,  Textilmaschinen, Neuenhauser, Oerlikon
          yönelik olacaktır. Tekstil zincirinin tamamı HAS Group, İnterspare, Karl Mayer,  Manmade Fibers, Pleva, Reseda Binder,
          boyunca yapılacak sunumlar sayesinde  Körting Hannover, Mahlo, A. Monforts  Georg Sahm, Saurer Components Sa-
          yenilikçi teknoloji, üst düzey üretkenlik,  Textilmaschinen, Neuenhauser, Oerlikon  urer Almanya’dan Hammelburg (Saurer
          kaynak verimliliği (enerji, su, malzeme  Manmade Fibers Barmag, Oerlikon  Temco), Schlafhorst şubesi Saurer Ger-
          gibi), üstün katma değer tekstiller ve en- Manmade Fibers Neumag, Pleva,  many, Sedo Treepoint, Textechno, Thies,
          düstriyel internet (Endüstri 4.0) rekabet- Reseda Binder, Georg Sahm, Saurer  Trützschler Spinning, Welker Vakuum,
          çiliği arttırma yolları gösterilmiş olacaktır.  Components Hammelburg (Saurer Tem- Xetma Vollenweider.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37