Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

Dietze+Schell Group With


          Reimotec Expanded Further          Dietze+Schell Group expands leading position in the market with
          Acquisition of Reimotec.

          Coburg - The Dietze+Schell Group is  the group of companies, this latest  texturizing, slitting and extrusion lines
          expanding further. As from 1st Feb- acquisition represents the consequent for the application fields glass fiber,
          ruary 2017 the Reifenhäuser Group  continuation of the corporate strategy  carbon, technical yarns and tapes
          and Dietze+Schell consolidate their  to strengthen the leading position in  as well as artificial turf and strapping.
          activities in the fields of application  the field of extrusion and to develop  With production sites in Germany,
          monofilament, strapping and artifi- new customer segments.  Italy, USA and Czech Republic the
          cial turf. Reifenhäuser transfers both  This acquisition strengthens the group medium-sized group of companies
          companies Reimotec Maschinen- und as turnkey supplier in the sector of  currently has 300 employees and an
          Anlagenbau in Lampertheim/ Germa- monofilament for artificial turf and con- annual turnover of more than 100
          ny and Reimotec Winding Technology crete reinforcement as well as strap- million EURO. With an export rate of
          in Sumirago/ Italy to the company in  ping and tapes. The Dietze+Schell  more than 80%, customers all over
          Coburg. After successful acquisition  Group with headquarters in Coburg  the world appreciate the products
          and incorpoation of Sima srl. in 2013  (Upper Franconia) is the world’s  and the capacity for innovation of the
          and Techno Plastic srl. in 2015 into  leading manufacturer of winding,  group.

      GÜNDEM NEWS 26
     26


          Dietze+Schell Group Reimotec’le


          Daha da Büyüdü


          Dietze+Schell Group Reimotec’i bünyesine katarak piyasadaki lider
          pozisyonunu genişletiyor.


          Coburg – Dietze+Schell Group daha  şekilde alınması ve kuruma dahil edilme- şeritlerin yanı sıra yapay çim ve şerit
          da genişliyor. 1 Şubat 2017 tarihin- si sonrasında bu son satın alım, ekstrüz- uygulamalarına yönelik sarma, tekstüre
          den itibaren Reifenhäuser Group ve  yon alanındaki lider konumunu güçlen- etme, kesme ve ekstrüzyon hatlarının
          Dietze+Schell, monofilamentler, bantlar  dirmeye ve yeni müşteri segmentleri  üretiminde dünya lideridir. Almanya,
          ve yapay çim uygulamaları alanlarında  geliştirmeye yönelik daimi devamlılığı  İtalya, ABD ve Çek Cumhuriyeti’nde
          faaliyetlerini birleştiriyor. Reifenhäu- temsil ediyor. Bu satın alım işlemi ayrıca  bulunan üretim tesisleriyle birlikte orta
          ser, hem Lampertheim/Almanya’da  bandlar ve şeritlerin yanı sıra yapay  ölçekli şirketler grubu şu an itibariyle,
          bulunan Reimotec Maschinen – und  çim ve beton güçlendirmeye yönelik  300 çalışana sahiptir ve yıllık 100 milyon
          Anlagenbau hem de Sumirago/İtalya’da monofilament sektöründe anahtar teslim Euro’dan fazla ciroya sahiptir. %80’den
          bulunan Reimotec Winding Technology  tedarikçi olarak grubu güçlendiriyor.  daha yüksek bir ihracat oranıyla, dünya-
          şirketlerini Coburg’ta bulunan kuruluşu- Coburg (Upper Franconia) bölgesinde  nın dört bir yanındaki müşterileri, grubun
          na taşıyor. 2013 yılında Sima Srl.’nin ve  merkezi bulunan Dietze+Schell Group,  ürünleri ve inovasyon kapasitesini takdir
          2015 yılında şirketler grubunun, başarılı  cam elyafı, karbon, teknik iplikler ve  ediyor.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33