Page 27 - Tekstil Teknoloji
P. 27

accepted by Jos Notermans, com-
         Modern retailing demands shorter runs, faster      mercial manager Digital Textiles at
       turnarounds and shortened supply chains with no       SPGPrints, who said: “The recog-
       compromises on colour or print quality.           nition of the JAVELIN printer’s ca-
                                     pabilities, productivity and place in
       20 printing trade press magazines  strates. Possibly a breakthrough  the global textile printing industry
       in 27 countries, representing  in textile at high resolution and  is extremely gratifying.
       more than half a million readers.  small droplets with special inks  It demonstrates the power of the
                                       ®
       This year’s entries were judged  for textile.” The JAVELIN uses 36  Archer technology that means
       by the EDP technical committee  Fujifilm Dimatix Samba print heads printers can use the JAVELIN
       that comprised Herman Hartman  and SPGPrints’ unique Archer  with a wide range of substrates
                                  ®
       (Chairman), editor, signPro (Bene- technology to produce variable  and achieve high levels of print
       lux); Rob Haak. President, SPIKIX;  drops for optimal control of detail  quality. “Modern retailing demands
       Klaus-Peter Nicolay, editor,  and saturation.       shorter runs, faster turnarounds
       Druckmarkt, (Germany) and Igor  The printer offers flexibility in  and shortened supply chains with
       Terentyev, editor, Publish, (Russia). configuration for use with acid, re- no compromises on colour or
       In making the award, the judging  active and disperse PIKE Inks from print quality,” he continued. “The
       panel commented: “The printer  SPGPrints. Its capability of printing JAVELIN and PIKE printers offer
       offers quality and value to textile  up to two million linear metres  this capability to different ends of
       printers who are taking the first  annually on a wide range of sub- the volume spectrum. To have this
       step into digital production. The  strates makes it an ideal solution  acknowledged by the EDP Award
                                                          GÜNDEM NEWS 25
       JAVELIN has several multiple-pass for printers taking their first steps  judges is a great endorsement
       scanning printing modes that can  into digital production, and those  of SPGPrints’ technology and
       print high-resolution images up to  wishing to supplement an existing  leadership position in the textiles  25
       1,200 dpi on a variety of sub- digital capability. The award was  market.”
      Herman Hartman (Başkan), editör,  Dimatix Samba baskı kafası kullan- ve küresel tekstil baskı endüstri-
      signPRo (Benelux); Rob Haak.  masının yanı sıra detay ve satu- sindeki yerinin kabul edilmesi, son
      Başkan, SPIKIX; Klaus-Peter Nico- rasyonun en iyi şekilde kontrolü  derece mutluluk verici.
                                         ®
      lay, editör, Druckmart, (Almanya)  için çeşitli damlalar oluşturabilmek  Bu, Archer teknolojisinin gücünü
      ve Igor Terentyev, editör, Publish,  için SPGPrints’in eşsiz Archer®  gösteriyor ve JAVELIN’in geniş bir
      (Rusya) ile oluşturulan EDP teknik  teknolojisinden faydalanıyor. Baskı  substratlar yelpazesinden fayda-
      komitesi tarafından değerlendirildi.  makinesi, SPGPrints’in asit, reaktif  lanabildiği ve yüksek seviyeler-
      Ödül için seçimlerini yaparken,  ve dispers PIKE Mürekkepleri ile  de baskı kalitesi elde edebildiği
      jürinin yorumu şu şekilde oldu:  kullanılmak için yapısal esneklik  anlamına geliyor.” Bu sözlerinin
      “Baskı makinesi, dijital üretime ilk  sunuyor. Geniş bir substratlar  ardından, şöyle devam etti: “Mo-
      adımlarını atan tekstil baskı hiz- yelpazesinde yıllık iki milyon lineer  dern perakende sektörü, renk veya
      metleri veren kuruluşlar için kalite  metreye kadar baskı kapasitesi,  baskı kalitesinden hiçbir taviz ver-
      ve değer sunar. JAVELIN, çeşitli  dijital üretime ilk adımlarını atacak  meden daha kısa sürelerde, daha
      substratlar üzerinde 1,200 dpi’ya  olanlar kadar mevcut dijital kapasi- hızlı dönüş süreleriyle ve daha
      kadar yüksek çözünürlükte baskı  telerini desteklemek isteyen tekstil  kısa tedarik zincirleri talep ediyor.
      yapabilen çok geçişli çeşitli tarama baskısı üreticileri için bu ürünü  JAVELIN ve PIKE baskı makineleri,
      ve baskı modlarına sahip. Yüksek  ideal çözüm haline getiriyor. Ödül  hacim spektrumunun farklı uçla-
      çözünürlüklü tekstil üretiminin yanı  SPGPrints Dijital Tekstiller Ticari  rında bu beklentileri karşılıyorlar.
      sıra özel mürekkeplerin çok ufak  Müdürü, Jos Notermans tarafından Bunun EDP Ödül jürisi tarafından
      damlacıklarıyla üretim yapılmasıyla, alındı; kendisinin sözleri şu şekil- onaylanması, SPGPrints teknolojisi
      muhtemelen yeni bir çağı temsil  deydi: “JAVELIN baskı makinele- ve tekstil pazarındaki lider pozisyo-
      ediyor. JAVELIN, 36 adet Fujifilm  rinin yeteneklerinin, üretkenliğinin  nu için büyük bir destek.”
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32