Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

Transfar Chemicals and Spot Kimya.  There was great interest for the  how Tanatex’s mineral chemistry
          Together we will be in a better  session where Mr. Darius Naroska,  expertise also aids in elasthane con-
          position to support our active client  Classical Textiles – Business Devel- taining fabric processing; TANNEX
                                                     ®
          base and their growth in Turkey. It is  opment Manager have presented  TERGEO the 3 generation mineral
                                             rd
          an exciting follow-up to combine our  ‘Elasthane Fiber, Wet Processing  based pre-treatment auxiliary and
          forces and I’m pleased to see that  of Fabrics containing Elasthane’ of  TANATERGE ELB, mineral based
                                             ®
          we are able to optimize our services  Tanatex Chemicals. Darius Naroska  pre-washing agent was presented.
          to our customers.” CEO, Transfar  is an expert on Elasthane containing  BE GREEN ‘Low T bleaching con-
          International Group, Mr. John Zhu,  articles and whiteness retention.  cept’ is another alternative solution
          “With this partnership we take a  Following his carreer in Asahi Kasei  for pre-treatment of delicate fabrics
          major step to grow Transfar branded  Spandex Europe and Invista, the  and elasthane containing articles.
          textile chemicals business in Turkey.  joined the Tanatex global technical  Tanatex even has a unprecedented
          We are confident that customers  team six years ago. The consum- special dyebath auxiliary to improve
          see the benefits of an enlarged and  ers’ desire for garments containing  tone in tone dyeuptake of elasthane
          enhanced product portfolio and the  elasthane is growing. Why, because  fiber; TANA SPAN DF. Extreme
                                            ®
          solutions we offer our customers.”  elasthane provides comfort and  Whiteness concept is one of the key
                         infinite possibilities in construction  concepts of Tanatex Chemicals. The
          THE PRESENTATION WAS     of articles like medical textiles,  goal is to achieve the highest white
          ATTRACTED ATTENTION IN    sportswear, underwear and casual  and keep the higest white throughout
          BURSA             wear.  With the global megatrend of  the lifecycle of the garment. Especial-
          Tanatex’s Presentation On Elasthane  health & wellness, it is no suprise to  ly with PA/Elasthane and Co/Elast-
          Processing Was A Hit İn The 16th  encounter and hear about elasthane  hane blends, this is utterly desired.
          Textile Technology And Chemistry  more and more. During the semi- Finally, TANA PUR ONE and
                                             ®
      GÜNDEM NEWS 22 Symposium on Textile Technology  reasons behind elasthane brakages  the elasthane’s properties in all types
                                          ®
     22    Symposium. Spot Kimya and Tan- th nar, properties of different types of  TANA PUR ELAST are two special
                         elasthane brands were discussed in
                                        finishing agents were mentioned
          atex Chemicals have attended 16
                                        which uniquely preserve and improve
                         detail. The mechanical and chemical
          International The Recent Progress
          and Chemistry Symposium, Bursa.
                                        of fabrics.
                         were addressed. Mr. Darius showed


          rındaki büyümeyi daha iyi destekleye- liştirme Müdürü Sayın Darius Naros- mineral kimyası konusundaki uzmanlı-
          cek bir konumda olacağız. Güçlerimizi  ka’nın ‘Elastan Elyaf, Elastan İçeren  ğının nasıl yardımcı olduğunu gösterdi;
          birleştirmek heyecan verici ve müşte- Kumaşların Islak İşlenmesi’ adlı Tanatex 3. nesil mineral bazlı ön işlem yardım-
          rilerimize sağladığımız servisi optimize  Chemicals adına yaptığı sunumunun  cısı TANNE TERGEO ve mineral bazlı
                                            ®
          edebildiğimizi görmekten memnuniyet  yer aldığı oturuma ilgi büyük oldu. Da- ön yıkama ajanı TANATERGE ELB
                                                  ®
          duyuyorum. “ diye konuşurken Trans- rius Naroska, elastan içeren eşyalar ve sunuldu. BE GREEN ‘Düşük T beyaz-
          far International Group CEO’su, John  beyazlığın muhafazası konularında bir  latma konsepti’, hassas kumaşların ve
          Zhu, “Bu ortaklık sayesinde Türkiye’de  uzman. Asahi Kasei Spandex Europe  elastan içeren maddelerin ön işlen-
          Transfar markası adı altında tekstil kim- ve Invista’daki kariyerinin ardından, altı  mesinde bir diğer alternatif çözümdür.
          yasalları alanında büyüme stratejimizin  yıl önce Tanatex’in uluslararası teknik  Tanatex, elastan elyafın her bir ton için
          uygulamasında büyük bir adım atıyo- ekibine katıldı. Tüketicilerin elastan  ayrı ayrı boya çekişini geliştirmek üzere
          ruz. Müşterilerin, daha büyük ve zengin içeren kıyafetlere olan talebi artıyor.  eşi görülmemiş bir özel boya banyosu
          bir ürün portföyünün ve kendilerine  Çünkü tıbbi kumaşlar, spor giyim, iç  yardımcısına bile sahiptir. Sıradışı Be-
          sunduğumuz çözümlerin avantajlarını  giyim ve gündelik giyim gibi malzeme- yazlık konsepti, Tanatex Chemicals’ın
          göreceklerinden eminiz. dedi. lerin yapılandırılmasında elastan, konfor kilit konseptlerinden birisidir. Hedef,
                         ve sonsuz olasılıklar sunuyor.  Küresel  kıyafetin yaşam döngüsü boyunca en
          BURSA’DAKİ SUNUM İLGİ GÖRDÜ  çapta yaşanan sağlık ve yaşam mega  beyaz rengi elde etmeyi ve korumayı
          Tanatex’in Elastan İşlemeyle İlişkili  trendiyle birlikte, elastan ile daha fazla  başarmaktır. Özellikle PA/Elastan ve
          Sunumu, 16. Teknoloji ve Kimya Sem- karşılaşmak ve duymak şaşırtıcı değil.  Co/Elastan karışımları ile arzulanan
          pozyumu’na Damgasını Vurdu  Seminer boyunca, elastan markalarının budur. Son olarak, TANA PUR ONE
                                                 ®
          Spot Kimya ve Tanatex Chemicals,  farklı türlerinin özellikleri, detaylı olarak  ve TANA PUR ELAST, bütün kumaş
                                           ®
          Bursa’da gerçekleştirilen 16. Teks- tartışıldı. Elastan kopmalarının arkasın- türlerinde elastanın özelliklerini eşsiz bir
          til Teknolojisi ve Kimyasındaki Son  daki mekanik ve kimyasal sebepler ele şekilde muhafaza etmeleri ve geliştir-
          Gelişmeler Sempozyumu’na katılımda  alındı. Darius Narasha, elastan içeren  meleriyle kendilerinden bahsettiren iki
          bulundular. Klasik Tekstiller - İş Ge- kumaşların işlenmesinde Tanatex’in  özel apreleme ajanlarıdır.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29