Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

the sector demanded, towards this  sublimation printing does not require  the fact that textile products should
          end it has developed a system called  the material to undergo washing  be environmental friendly and not be
          ECO PASSPORT for sustainable  processes and therefore saves on  deleterious to health,  Mimaki having
          textile chemicals. Mimaki, is playing  unnecessary water consumption.  obtained the “ECO PASSPORT”
          the leading role in terms of manufac- The use chemical materials such  certificate for its “Sb54/310/410” and
          turing  reliable dyes that reduce the  as emulsion which is necessary for  “Sb320/420” sublimation dyes has
          impact of damaging effects on the  screenprinting is not required in this  made it possible for the customers of
          environment, the printing sector that  case. While a lower investment cost  Mimaki products to use the said dyes
          are safe and that reduces its dam- is needed for sublimation printing,  without worrying about its conse-
          aging effects on the environment for  among those who have transferred to quences. Mimaki, is continuing to
          the benefit of the printing industry.  this system are the production areas  work towards producing high quality
          Sublimation printing in particular is  such as factories who are familiar with printing technologies, to increase
          attracting more and more attention  this system, however the number  awareness with regards to the fact
          due to its environmental friendly  of end users that have transferred  that printing productions should be
          system. Because printing work made  to this system is gradually increas- eco-friendly and thereby is striving
          with sublimation dyes do not require  ing as well. During the last years,  to bring to a minimum the degree of
          the need for undergoing steaming  bearing in mind the fact that there is  damage that the products engender
          or washing processes. Moreover,  an increase in awareness regarding  to the environment.

      GÜNDEM NEWS 18
     18          Eco Passport adlı bir sistem geliştirdi. duymuyor ve gereksiz su tüketimine  konusundaki farkındalık giderek artar-
          Mimaki, baskı sektöründe çevreye  sebep olmuyor.      ken, Mimaki de “Sb54/310/410” ve
          olan zararlı etkileri azaltan ve güvenilir Serigrafide gerekli olan emülsiyon  “Sb320/420” süblimasyon boyaları
          boyaların üretiminde piyasaya liderlik  gibi kimyasal maddelerin kullanımına  için aldığı “Eco Passport” sertifikas-
          yapıyor.           ihtiyaç ortadan kaldırıyor. Süblimas- yonu ile müşterilerinin Mimaki ürünle-
          Özellikle süblimasyon baskı, çevreci  yon baskı için daha düşük yatırım  rini güvenle kullanabilmesini sağladı.
          sistemi nedeniyle giderek daha dik- maliyeti gerekmesi sayesinde; fabrika Mimaki, yüksek kaliteli baskı tekno-
          kat çekmeye başlamıştır.   gibi bu sisteme aşina olan üretim  lojileri üretmeye, baskı üretimlerinin
          Çünkü süblimasyon boyalar ile yapı- alanlarının yanı sıra genel olarak son  çevre dostu olması konusundaki
          lan baskılar buharlama ya da yıkama  kullanıcılar arasında da bu siste- farkındalığı artırmaya ve ürünlerinin
          gibi baskı sonrası işlemlerine gerek  me geçiş yapanların sayısı giderek  çevreye verdiği zararı en aza indirme
          duymuyor. Dahası süblimasyon baskı artıyor. Son yıllarda tekstil ürünlerinin  yönündeki çalışmalarına devam
          materyalin yıkama işlemlerine gerek  çevreci ve sağlığa zararsız olması  ediyor.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25