Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

Developments in The Textile Technology

          and Chemistry Were Discussed in Bursa          The latest developments and innovations of the industry were discussed at
          the 16 International Symposium on the Latest Developments in the Textile
             th
          Technology and Chemistry, held in Bursa between 4-6 May 2017.

          The 16 International Symposium on  under the moderation of Füsun Tan  etc. were discussed under main
            th
          the Latest Developments in the Textile Ekren, the Chairman of the Executive  titles. It was underlined that the textile
          Technology and Chemistry was held  Board of TMMOB’s Chamber of Tex- industry overcame all of the problems
          on the Campus of the Association  tile Engineers’ Bursa Branch, the ses- that have been experienced in Turkey
          of Academic Chambers of Bursa  sion was participated by Şemi Maner,  recently, and it continued to its path
          between 4-6 May 2017. TEMSAD ‘s  from Elteksmak, Ömer Gökçan, from  with full with the strength that it gained
          session was held on the last day of  Entema, and Selçuk Yılmaz, from  in the achieved stability of today. The
          the symposium, where a great partic- Polteks, as speakers. At the session,  symposium, having taken 3 days,
          ipation was made by the companies  in which problems and solutions of  was concluded with sectoral evalua-
          from the industry as well as the acad- the textile machine manufacturers of  tions, made by the authorities of the
          emicians and universities, both from  Turkey were discussed the Turkish  sector and the representatives of the
          abroad and inside the country. Start- textile industry was evaluated from its  chambers. At the 16 International
                                                th
          ed with Adil Nalbant, the Chairman  very beginning; plans for the future,  Symposium on the Latest Develop-
          of the Executive Board of TEMSAD,  expectations, necessities, predictions  ments in the Textile Technology and
      GÜNDEM NEWS 14                           sponsor, along with Textile Technology
     14                                   Chemistry, being one of the impor-
                                        tant industry-specific symposiums of
                                        Bursa, TEMSAD supported as the

                                        Magazine’s contribution as the Media
                                        Sponsor.
          Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki


          Gelişmeler, Bursa’da Masaya Yatırıldı          4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Bursa’da yapılan 16. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve
          Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumunda, sektördeki gelişmeler ve yenilikler konuşuldu.

          16. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimya- Kurulu Başkanı Füsun Tan Ekren’in yö- dönem yaşanılan tüm sıkıntıları alnının akıyla
          sındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 netiminde gerçekleşen oturuma; Elteks- aştığı, bugün gelinen istikrar ortamında
          Mayıs 2017 tarihlerinde, Bursa Akade- mak’tan Şemi Maner, Entema’dan Ömer  ivmesini kazanıp tam gaz yol alacağının
          mik Odalar Birliği Yerleşkesinde yapıldı.  Gökcan ve Polteks’ten Selçuk Yılmaz da  altı çizildi. 3 günlük sempozyum, sektör
          Yurt içinden ve dışından, gerek sektör  konuşmacı olarak katıldılar.  yetkililerinin ve oda temsilcilerinin sektörel
          firmalarının gerekse akademik isimlerin ve  Türkiye’deki tekstil makine üreticilerinin so- değerlendirmeleriyle sona erdi.
          üniversitelerin oldukça katılım gösterdiği  runlarının ve çözüm yollarının konuşulduğu  Bursa’da yapılan önemli sektörel sempoz-
          sempozyumda, son gün de TEMSAD’ın  oturumda, başlangıçtan bugüne Türk tekstil yumlardan birisi olan 16. Uluslararası Tekstil
          oturumu yapıldı.        sektörü değerlendirildi; bundan sonrası için Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler
          TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil  planlar, beklentiler, yapılması gerekenler,  Sempozyuma TEMSAD sponsor olarak,
          Nalbant’ın öncülüğünde, TMMOB Tekstil  tahminler vb. ana başlıklarla geleceği ko- Tekstil Teknoloji Dergisi de Basın Sponsoru
          Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim  nuşuldu. Tekstil sektörünün Türkiye’de son  olarak desteklerini verdiler.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21