Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

flame-resistant blanket and pillows,  tends to develop added-value prod- important meeting point of textile
          filters, incombustible construction  ucts by increasing its technology level  technology that is going to be held
          materials, chemical protective suits,  through long-term strategies such as  between 14 - 17 April 2018 make
          and disposable protective clothes.  “technical textiles” and “multi-function- for investments and exports of
          Turkey can produce all products in  al, smart textiles” which are requiring  textile? Could you please share
          the field of textile with its production  extensive know-how and to promote  your opinion?
          infrastructure, technical equipment  them to the world markets. While it is  By declaring the year 2017 as the year
          and perform the export. If we take  being intended to use energy-efficient/ of breakthroughs, I believe that with
          a close look at the export figures of  environmentally friendly technologies  governmental supports very important
          2016, the total export volume of the  in the textile finishing, less harmful  investments and developments will
          production group of technical textiles  finishing methods (biological finishing  take place. The provision of textile
          has been concluded with 1,5 billion  methods, plasma and ion implantation machines is a very important process
          dollars, with a current export amount  and ultrasonic finishing methods) are  for the realization of these initiations.
          of approximately 490 million dollars, in  developed around the world, because ITM 2018 International Textile Machin-
          the period of January - April in 2017.  of the impacts of chemicals used in  ery Exhibition has therefore a leader
          When our export of technical textile in  the textile finishing processes, our  position, as it will unite the world textile
          January - April 2017 is examined on  companies are also encouraged to  technologies with the sector repre-
          the basis of product groups, it is seen  use these methods. sentatives in Turkey and is the pioneer
          that the most important product group           in promoting the Turkish machine in-
          spunlace (nonwoven) textile export,  What kind of contribution can  dustry. I hope this important exhibition
          with its share of 30%, was realized at  ITM 2018 International Textile  will be beneficial for our sector and our
          the amount of 145 million dollars with  Machines Exhibition, the most  country.
          an increase rate of 1,8%. The second
      GÜNDEM NEWS 12 dollars are bags and sacks of the
     12    most important product group of tech-
          nical textiles with its approximate share
          of 22% and export rate of 106 million

          goods packaging group. Our sector          teknik tekstil alanındaki bütün ürünleri
          üretebilmekte ve ihracat gerçekleşti-
          rebilmektedir. İhracat rakamlarımıza
          bakıldığında ise 2016 yılını 1,5 milyar
          dolar değerinde ihracat ile kapatan
          teknik tekstiller ürün grubunda 2017
          yılı Ocak – Nisan döneminde yaklaşık
          490 milyon dolar değerinde ihracat
          gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak – Ni- geliştirilmesine ve dünya pazarlarına  Tekstil Makineleri Fuarı’nın tekstil
          san döneminde ürün grupları bazında sürümüne yönelmektedir.  yatırımlarına ve ihracata katkısı nasıl
          teknik tekstil ihracatımız incelendi- Tekstil terbiyesinde enerji tasarrufu  olur? Görüşlerinizi rica edebilir miyiz?
          ğinde, yaklaşık %30 ‘luk payı ile en  sağlayan / çevre-dostu teknolojilerin  Atılım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017
          önemli ürün grubu olan nonwoven  kullanılması hedeflenirken, diğer taraftan  yılında, devlet destekleri ile birlikte
          ihracatımızın %1,8 oranında artarak  Tekstil terbiyesinde kullanılan kimyasalların  atılım ve yatırım yılı olarak çok önemli
          yaklaşık 145 milyon dolar değerinde  çevrede yarattığı etkiler nedeniyle dün- gelişmeler kaydedileceğine inanıyo-
          gerçekleştiği görülmektedir. Yaklaşık  yada, daha az zararlı terbiye yöntemleri  rum. Bu atılımların gerçekleştirmesin-
          %22’lik payı ve 106 milyon dolar  (biyolojik terbiye yöntemleri, plazma ve  de tekstil makineleri tedariki de çok
          değerinde gerçekleşen ihracatı ile  iyon implantasyonu ve ultrasonik terbiye  önemli bir süreçtir. Bu sebeple ITM
          ikinci önemli ürün grubu ise teknik  yöntemleri) geliştirilmekte, firmalarımıza  2018 Uluslararası Tekstil Makineleri
          tekstilden mamul ambalaj için torba  da bu yöntemlerin kullanılması teşvik  Fuarı, gerek dünyadaki teknolojileri
          ve çuval ürün grubudur.   edilmektedir.         sektör ile Türkiye’de buluşturacak ol-
          Sektörümüz; geliştirdiği uzun dönemli           ması dolayısıyla gerekse Türk makine
          stratejilerle teknoloji düzeyini yüksel- 14-17 Nisan 2018 tarihlerinde  sektörünü tanıtmada öncü bir nitelik
          terek “teknik tekstiller” ve “çok işlevli,  yapılacak olan ve önümüzdeki yılın  taşımaktadır. Bu önemli fuarın hem
          akıllı tekstiller” olarak tanımlanan “know- en önemli tekstil teknoloji buluşması  sektörümüze hem de ülkemize hayırlı
          how” ve yüksek katma değerli ürünlerin niteliğindeki ITM 2018 Uluslararası  olmasını diliyorum.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19