Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

ITA İstanbul, the first R&D innovation  Instead of complaining about the neg- our export losses will decrease and
          center of Turkey for the textile sector  ative developments of 2016 and losing this situation will also positively reflect
          together with other associations of tex- our hope, we determined new road  on our export figures. Our export will
          tile exporters and the German RWTH  maps, targets and strategies as ex- continue to increase as the decrease in
          Aachen University’s Institute of Textile  porters. In 2017, we are gathering the  the petrol prices will end, so the petrol
          Technology. As a sector, we participate fruit of the works that we have made  exporting countries will recover and
          in all works on the path of manufac- since the first month of the year. In the  there will be reform packages.
          turing value added products. With this  period of January-April in 2017, the  What is your approach to new in-
          understanding, it is required that our  general export rate of Turkey increased vestments as a Turkish industrial-
          companies must adapt their produc- by 6,7% and reached the amount of  ist? What references does a textile
          tion infrastructure with the Industry  50 million dollars. In this period, our  manufacturer take as the basis
          4.0, and keep up with the constantly  export of industrial products increased  while making an investment?
          changing technology. The recognition  by 11% and achieved the amount of  In fact, the criteria to invest in a country
          of the principles developing in R&D,  39 billion dollars. The increasing export are the same for all investors around
          innovation and qualified workforce by  volume in textile and raw materials  the world. In the process of decision
          our sector companies’, will result in  since the beginning of 2017 is quite  making, the laws of the country and
          having reached the aimed levels by our pleasing. Reaching the peak of the last the regulation, related to the finance
          sector.            17 months with the export value of 930 transfer, are studied, firstly. Later on,
                         million dollars in March, our export was the input costs, logistic capabilities
          Export reached the peak of the  realized at the amount of 3.3 billion  and other factors are taken into con-
          last 17 months in March. It seems  dollars in the period of January-April,  sideration. We can say that the same
          that this momentum will continue  which amounts to 6.6% of the general criteria are applicable for Turkish
          increasing in the following months. export of Turkey. Considering the real- investors.
      GÜNDEM NEWS 8 the year of 2017 as the year of initia- the normalization process with Russia  the world, and it provides easiness,
     8     What is your prediction for the end ized export figures, we are predicting  Our country provides legal securities
                                        for both domestic and foreign inves-
                         that the export rate will increase up
          of 2017 in export?
                                        tors with the highest standards of
          As the family of exporters, we declared to 10-12% by the end this year. As
                         gains speed, we are expecting that
          tions, by getting prepared very hard.
                                        which is almost unique in the world,
          sektöründeki ilk AR-GE-inovasyon mer- taları, yeni hedefler ve stratejiler belirledik. paketleri gibi gelişmelerle ihracatımız
          kezi olan İTA İstanbul’u diğer tekstil ihra- 2017 yılında da yılın ilk ayından beri yaptı- artmaya devam edecek.
          catçı birlikleri ve Alman RWTH Aachen  ğımız çalışmaların meyvelerini almaktayız.
          Üniversitesi Tekstil Teknoloji Enstitüsü  2017 yılının Ocak - Nisan döneminde  Türk sanayicisi olarak yeni yatırımla-
          iş birliğiyle açtık. Sektör olarak katma  Türkiye’nin genel ihracatı %6,7 oranında  ra nasıl bir yaklaşımımız var? Tekstil
          değerli ürün üretme yolundaki bütün  artarak yaklaşık 50 milyar dolar değe- üreticisi yatırım yaparken hangi
          çalışmalarda varız. Firmalarımızın da bu  rinde gerçekleşti. Bu dönemde sanayi  referansları baz alıyor?
          anlayıştan hareketle üretim alt yapılarını  ürünleri ihracatımız %11 oranında artarak Aslında bütün dünyada yatırımcıların bir
          sanayi 4.0’a entegre edilmesi, sürekli  39 milyar dolar değerinde gerçekleşti.  ülkeye yatırım yapmak için aradığı kriterler
          gelişen teknolojiye ayak uydurmaları  Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın da  ortaktı, karar verme sürecinde ilk önce
          gerekmektedir. Sektör & Firmalarımızın  2017 yılı başından beri artması oldukça  ülkenin hukuki altyapısı ve finansman trans-
          Ar-Ge, inovasyon ve nitelikli işgücü ala- sevindiricidir. Mart ayında 930 milyon  ferine ilişkin mevzuat araştırılır. Daha sonra
          nında gelişim göstermeyi ilke edinmesi  dolar ihracat ile 17 ayın zirvesine yerleşen ise girdi maliyetleri, lojistik kabiliyetler ve
          ile sektörümüz hedeflediğimiz seviyelere ihracatımız, Ocak – Nisan döneminde  diğer unsurlar dikkate alınır. Türk yatırımcısı
          ulaşmış olacaktır.      3.3 milyar dolar değerinde gerçekleşerek açısından da bu kriterlerin geçerli olduğunu
                         Türkiye geneli ihracatından %6,6 pay  söyleyebiliriz. Ülkemiz hem yerli hem de
          İhracat Mart ayında son 17 ayın  almıştır. Gerçekleşen ihracat rakamlarına  yabancı yatırımcılara dünyanın en üst stan-
          zirvesine çıktı. Önümüzdeki aylarda  bakıldığında, 2017 sonunda sektörümüz dartlarında yasal güvenceler sağlamakta,
          da ivme yukarı doğru tırmanacağa  ihracatının %10 - 12 oranında yüksele- esneklik ve fonksiyonellik noktasında ise
          benziyor. İhracatta 2017 yılı sonu  ceğini öngörüyoruz. Rusya ile normalleş- dünyada nerdeyse eşi benzeri görülmemiş
          için öngörünüz nedir?     me süreci hızlandıkça ihracat kayıpla- kolaylıkları sunmaktadır. Yatırımcılara yönelik
          İhracat ailesi olarak 2017 yılı için çok iyi  rımızın da azalmasını ve bu durumun  olarak sunulan destekler son dönemde
          hazırlanarak atılım yılı ilan ettik. 2016 yılın- ihracat rakamlarımıza olumlu yansımasını  çok daha kapsamlı bir noktaya getirildi.
          da yaşanan olumsuz gelişmelere şikâyet bekliyoruz. Petrol ve emtia fiyatlarındaki  Diğer taraftan hükümetimizin ihracatçıya
          etmek ve ümitsizliğe kapılmak yerine  düşüşün son bulması, petrol ihracatçısı  büyük kolaylıklar sağladığı EXİMBANK ve
          ihracatçılar olarak kendimize yeni yol hari- ülkelerin toparlanacak olması ve reform  Kredi Garanti Fonu destekleri, sektörün
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15