Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

man of the Board of the Effe Indus- design process of the Pasha  smoothly, consume less energy,
          try Automation Inc., has a team that  Stenter machine was to produce  and were environmentally friendly in
          has been designing and producing  a universal machine. “We careful- more countries since the first day.
          stenter machines in Turkey since  ly selected all the equipment we  “We aims to make revisions in the
          1999. This team has been involved  preferred to use in the production  Effe or different stenter machines of
          in different brands for about 20  of our machine because we knew  our customers with the equipment
          years and has launched 3 sten- the technological needs of both  produced by Effe in order that bet-
          ter machine projects. They have  the world, Turkey and our cus- ter needling performances, lower
          decided to unite their experiences, tomers. We always preferred the  edge loss rates and lower energy
          which they gained by producing  world’s most demanded brands in  costs could be achieved.” he said.
          high value-added equipment with  the structure of the machine main  Mokanoglu adds both that today
          the Effe brand, on the new stenter  body, entrance centering units,  Effe, which serves with an active
          machine since 2008. The Pasha  foulards, motors, reducers, invert- agency network in 14 countries of
          model stenter machine, a fourth  ers, weft control units, insulation  the world, and that they have been
          generation machine, is the result  materials, needling, starching and  working to make it active in about
          of a long experience based on 20  edge cutting units. We did not  25 countries in a short time.
          years. This machine designed and  create a new design, we produced  Effe, which manufactures its own
          developed by analyzing the expec- improvements with the best and  brand stenter machine, stenter
          tations and demands of stenter  quality systems. This enabled  and printing machine equipment,
          machine users both in Turkey and  our machine to reveal significant  entrance and exit units of digital
          abroad is distinguished by its latest differences in both energy efficiency printing machines, drying cabinets,
      GÜNDEM NEWS 30 İhsan Mokanoglu stated that the  Effe’s goal had been to produce  new surprise machine in the near
     30    technological systems in compar- and production values in a short  and maintains OEM production for
                                        many European machine manu-
                         period of time.” Mokanoglu also
          ison with its domestic and foreign
          competitors.”
                         added. Mokanoglu added that
                                        facturers, is preparing to offer a
          most emphasized subject in the
                         stenter machines that work more
                                        future...
          Hem Türkiye’de, hem de yurt dışında  Biz hem dünyayı, hem Türkiye’yi, hem de
          bulunan ram makinesi kullanıcılarının  müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını bildiğimiz
          beklenti ve taleplerini çok iyi analiz  için makinemizin üretiminde tercih ettiğimiz tüm
          ederek tasarlanan ve geliştirilen bu  ekipmanları özenle seçtik.
          makine, yerli ve yabancı rakipleriyle
          karşılaştırıldığında, kullandığı en son  çok tercih edilen markalarını tercih  ile daha çok üretim yapabilecek hale
          teknolojik sistemler ile farkını ortaya  ettik. Yeniden bir tasarım yapmadık,  getirmek de en önemli hedeflerimiz
          koyuyor.”           en iyi ve kaliteli sistemlerle geliştirme  arasındadır” dedi.
          Pasha Ram makinesinin tasarım  yaptık. Bu da makinemizin kısa süre  Mokanoğlu, bugün dünyanın 14
          sürecinde üzerinde en çok durulan  içinde hem enerji verimliği hem de üre- ülkesinde aktif acentelik ağı ile hizmet
          konunun, evrensel bir makine üretmek tim değerlerinde belirgin farklılıklarını  veren Effe’nin kısa süre içinde yaklaşık
          olduğunu belirten İhsan Mokanoğlu,  ortaya çıkardı” dedi.  25 ülkede aktif hale gelmesi için ça-
          “Biz hem dünyayı, hem Türkiye’yi,  Effe’nin hedefinin ilk günden bu yana  lışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine
          hem de müşterilerimizin teknolojik  daha fazla ülkede, daha sorunsuz  ekledi.
          ihtiyaçlarını bildiğimiz için makinemizin  çalışan, daha az enerji harcayan ve  Kendi markası olan ram makinesi, ram
          üretiminde tercih ettiğimiz tüm ekip- çevre dostu ram makineleri üretmek  ve baskı makineleri ekipmanları, dijital
          manları özenle seçtik.    olduğunu sözlerine ekleyen Mokanoğ- baskı makineleri giriş çıkış üniteleri,
          Makine ana gövdesinin yapısı, giriş  lu, “Ayrıca müşterilerimizin kullanmakta kurutma kabinleri imalatı dışında
          merkezleme üniteleri, fularlar, motorlar, olduğu Effe ya da farklı ram makinele- Avrupalı birçok makine imalatçısına
          redüktörler, inverterler, atkı kontrol  rini, Effe’nin üretimini yaptığı ekipman- da OEM ürünlerle fason üretim yapan
          üniteleri, izolasyon malzemeleri,  lar ile revize ederek, daha iyi iğneleme Effe, önümüzdeki dönemde yeni bir
          iğneleme, kolalama ve kenar kesme  performansları, daha düşük kenar  sürpriz makine daha sunmaya hazır-
          ünitelerinde her zaman dünyanın en  fire oranları ve daha az enerji maliyeti  lanıyor…
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37