Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

İhsan Mokanoglu, General Manager  facility is scattered over 10.000 m  they are continuing to gratify the
                                      2
          of the Effe Makine Endüstri Ticaret  closed area. With our production  customers with reference machines
          A.S. the partner company of the Effe facility and staff composed of 70  and distinguishing features in Çorlu,
          Endüstri Otomasyon A.S. responsi- people, we have become one of  Bursa, İzmir, Kahramanmaraş,
          ble for marketing, underlined that in  the biggest producers of stenter  Istanbul and Kayseri, all of which are
          July 2017, one of the most influential machines in Turkey and the world  among the important textile centers
          subjects on the customers who  today.” he also stated.   of Turkey.
          visited the factories is that 8 stenter  Effe is preparing for the first stenter
          machine lines could be used for pro- machine export in September  REACHES SUCCESS WITH
          duction at the same time. Mokano- 2017. Pasha Stenter’s first overseas  TEAMWORK AND EXPERIENCE
          glu said that they moved to new and order came from Bangladesh and  IN A SHORT TIME
          modern production facilities located  two Stenter orders came from Iran  By pointing out that there were an
          in Istanbul-Esenyurt in April 2016.  immediately after the first order.  important teamwork and experience
          “We initially had 5000 m produc- Mokanoglu explained that they were  behind this success they achieved
                   2
                       2
          tion facility and we added 5000 m  pleased about the interest drawn  in a short period of time, İhsan
          to this facility after 7 months. Our  by Pasha stenter by adding that  Mokanoglu said “Mr. Celal İri, Chair-      GÜNDEM NEWS 28
     28          Left to right front row: Sales Manager Türker Şen, Managing Director İhsan Mokanoğlu, Supervisor Metin Öztürk, Back row: Chairman Celal İri, Technical Manager Halit Alpcan
          Soldan sağa ön sıra: Satış Müdürü Türker Şen, Genel Müdür İhsan Mokanoğlu, Supervizör Metin Öztürk, Arka sıra: Yönetim Kurulu Başkanı Celal İri, Teknik Müdür Halit Alpcan

          olduğunun altını çizdi. 2016 yılı Nisan  Ram’ın gördüğü ilgiden duydukları  Mokanoğlu;“Effe Endüstri Otomas-
          ayında İstanbul- Esenyurt’ta bulunan  memnuniyeti belirten Mokanoğlu, “Türki- yon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
          yeni ve modern üretim tesislerine taşın- ye’nin önemli tekstil merkezleri arasında  Sayın Celal İri, 1999 yılından bu yana
          dıklarını söyleyen Mokanoğlu, “Başlan- yer alan Çorlu, Bursa, İzmir, Kahraman- Türkiye’de ram makinesi tasarımı ve
          gıçta 5.000 m olan üretim tesisimize,  maraş, İstanbul ve Kayseri’de referans  üretimi yapan bir ekibe sahip. Bu ekip
               2
          7 ay sonra 5.000 m daha ekleyerek  makineleri ve fark yaratan özellikleri ile  yaklaşık 20 yıldan beri farklı markalar
                 2
          toplam 10.000 m kapalı alana ulaştık.  müşterilerini memnun etmeye devam  bünyesinde, 3 adet ram makinesi
                2
          Üretim tesisimiz ve 70 kişilik kadromuz  ettiklerini sözlerine ekledi. projesi hayata geçirdi. 2008 yılından
          ile bugün Türkiye’nin ve dünyanın en            beri Effe markası ile katma değeri
          büyük ram makinesi üreticilerinden birisi EKİP ÇALIŞMASI VE DENEYİMLE yüksek ekipman üreterek edindikleri
          haline geldik” dedi. Effe, Eylül 2017’de  KISA SÜREDE BAŞARIYI  tecrübeleri, yeni ram makinesinde
          ilk ram makinesi ihracatına hazırlanıyor.  YAKALADI    toplamaya karar verdiler. Dördüncü
          Pasha Ram’a ilk yurt dışı sipariş Bangla- Kısa sürede ulaştıkları bu başarının  jenerasyon bir makine olan Pasha
          deş’ten geldi, hemen ardından İran’dan  arkasında önemli bir ekip çalışması ve model ram makinesi, 20 yıla daya-
          da iki adet Ram siparişi alındı. Pasha  deneyim olduğuna dikkat çeken İhsan nan uzun bir tecrübenin sonucudur.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35