Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

Mahlo as Irantex 2017 with


          3 Machines          Mahlo will introduce their new innovations at Irantex such as Optipac VMC-
          15, which provides process control for stenter frames, the new generation
          weft straightener Orthopac RVMC-15 and the energy saving Atmoset SMT-
          15, which optimizes the heat output of drum dryers.

          As early as the 1970s, Germany had  again. That also applies to the textile  MAHLO-TECHNOLOGY FOR THE
          close trade relations with Iran. The  machinery market. In order to keep  IRANIAN TEXTILE MARKET
          former Islamic Republic even became up with their foreign competitors, Ira- Mahlo will focus on straightening
          the second most important exporting nian textile industrials have to invest  technologies with their weft straightener
          country outside of Europe.   in their factories. By that, the textile  Orthopac RVMC in the Iranian textile
          Today, as a consequence of the  industry with its long tradition - ac- market. Another focus lies on energy
          step-by-step reduction of the sanc- cording to governmental information, saving systems like their process control
          tions imposed on exports to Iran,  there are about 10,000 factories with for stentering frames, Optipac VMC and
          trade and industry are reconnecting  290,000 employees.   our drum dryer control Atmoset SMT.      GÜNDEM NEWS 16
     16          Mahlo 3 Makinesiyle

          İrantex 2017’de
          Mahlo, germe makineleri için süreç kontrolünü sağlayan Optipac VMC-15, yeni nesil
          atkı düzleştiricisi Orthopac RVMC-15 ve silindir kurutucuların ısı çıktısını optimize etmek
          suretiyle enerji tasarrufu sağlayan Atmoset SMT-15 gibi yenilikleriyle Irantex’te.

          1970’lerin başında Almanya, İran’la  tekstil makineleri pazarı için de geçerli.  MAHLO - İRAN TEKSTİL PAZARINA
          yakın ticari ilişkilere sahipti. Eski İslam  İran tekstil endüstrisi, yabancı rakipleri- YÖNELİK TEKNOLOJİ
          Cumhuriyeti bile Avrupa dışındaki ikinci ne ayak uydurabilmek için fabrikalarına  Mahlo İran tekstil pazarı için atkı
          en önemli ihracat ülkesi oldu. Bugün,  yatırım yapmak zorunda. Bu sayede,  düzeltici Orthapac RVMC makinesi
          İran’a yapılan ihracata uygulanan  uzun geçmişe dayanan tekstil endüstri- ile düzenltme teknolojilerine odaklanıyor.
          yaptırımların adım adım azaltılmasının  si, ki hükümet bilgilerine göre 290.000  Diğer bir odak moktası ise; kurutucu silindir
          bir sonucu olarak, ticaret ve sanayi  çalışanı bulunan yaklaşık 10.000  kontrollü Atmoset SMT ve Optipac VMC
          yeniden canlanıyor. Bu ivmelenme  fabrika mevcut.      ram makinesi ile enerji tasarrufu üzerinedir.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23