Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

the leading markets in which it has  machines such as dyeing machine,  very high. On the other hand, the
          made its presence felt in recent  ram, cutting machine, drying ma- firms producing these machines in
          years. Especially Uzbekistan market  chine etc. in other countries. Espe- the Far East have lower prices but
          is very important for Dilmenler, which  cially in the recent period, Dilmenler,  they are not preferred due to their
          is why there is a customs union  which has increased its investment in quality. We entered this business to
          agreement between Uzbekistan and  developing continuous washing lines  fill the void in this regard; we strive
          Russia. Similarly, using the same lan- and printing machines, had exhibited to become a brand that produces
          guage is another factor that strength- the continuous washing line at the  as high quality as a European brand
          ens trade between two countries. In  ITM 2016 Exhibition. but sells its machines with a more
          this direction, Uzbekistan is a very  Dilmenler Machinery Sales Manager  suitable prices. We have risen to the
          important country in terms of selling  Servet SIRATAŞ’s explanation about  occasion in the field of washing and
          goods to both the Uzbek domestic  the continuous lines is as follows: bleaching with our works done on
          and Russian markets and Dilmenler  ‘We also exhibited our continu- this issue. Now we have completed
          has begun to bring complete projects ous washing line at the ITM 2016  2 projects in Bangladesh. We have
          and facilities into being beyond just  Exhibition. Our efforts continue to  a new order from India and we have
          selling machinery there.   be an important brand also in this  a few projects in Turkey. We are
                         technology. For, we want to make  working to increase, strengthen and
          CONTINUOUS LINES AND     our presence felt in the areas in  enlarge these. Our aim is to fill the
          PRINTING MACHINES       which the number of players is low  void in a sector, to occupy a place in
          Dilmenler displays activity in many  and which require high-tech. When  a field where there is little competi-
          areas ranging from complete plant  you look at producers of continuous  tion, and to make our existence felt
      GÜNDEM NEWS 12
     12    construction to various projects in the washing all over the world, you see  in this sector by developing high-tech
                         that there are very few European
                                        machines and producing machines
          countries such as Uzbekistan, India,
                                        that no one can produce.’
                         brands and their prices are also
          and Bangladesh, and sells mainly

          gibi ülkelerde komple tesis yapımın- teknolojide de önemli bir marka olmak olmak için uğraşıyoruz. Bu konuda
          dan çeşitli projelere kadar pek çok  için çalışmalarımız devam ediyor.  yaptığımız çalışmalarla yıkama ve
          alanda etkinlik gösteren Dilmenler,  Çünkü biz oyuncusunun az olduğu ve kasar konusunda kendimizi ispatladık.
          diğer ülkelere ise ağırlıklı olarak boya  ileri teknoloji gerektiren konularda da  Şu anda Bangladeş’teki 2 projemiz
          makinesi, ram, kesme makinesi,  varlığımızı göstermek istiyoruz.  de tamamlandı. Hindistan’da yeni
          kurutma gibi çeşitli makineleri beraber Dünya genelinde kontinü yıkama üre- aldığımız bir sipariş var, birkaç tane de
          satıyor. Özellikle son dönemde, konti- ticilerine baktığınızda, çok az Avrupa  Türkiye’de projemiz var.
          nü yıkama hatlarına ve baskı maki- markası var ve fiyatları da oldukça  Bunları artırmak, güçlendirmek, bü-
          neleri geliştirmeye yönelik yatırımlarını  yüksek. Diğer taraftan Uzakdoğu’da  yütmek adına çalışmalarımız sürüyor.
          artıran Dilmenler ITM 2016 Fuarı’nda  bu makineleri üreten firmaların fiyatları  Amacımız; boşluk olan bir sektörü
          da kontinü yıkama hattını sergiledi.  daha düşük olsa da kaliteleri sebebiy- doldurmak, rekabetin az olduğu bir
          Dilmenler Makine Satış Müdürü Ser- le pek tercih edilmiyorlar.  konuda kendimize yer edinmek ve
          vet SIRATAŞ’ın kontinü hatlara yönelik Biz bu konudaki boşluğu doldurmak  yüksek teknolojili makineler geliştirip,
          açıklaması şu şekilde: “ITM 2016  amacıyla bu işe girdik; Avrupalı mar- herkesin üretemeyeceği makineler
          Fuarı’nda da standımızda kontinü  kalar kadar yüksek kalitede ama daha üreterek bu sektörde varlığımızı ispat
          yıkama hattımızı sergiledik. Bizim bu  uygun fiyata makine üreten bir marka  etmek.’
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19