Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

Savio Eco PulsarS Meets All


          Expectations          Savio’s winding machine Eco PulsarS, first exhibited at ITMA Milan,
          followed by ITM 2016, ITMA Asia and India ITME Exhibitions, received
          considerable attention, meeting the company’s expectations.

          Achieving savings up to 30% on  EcoPulsarS has created an environment Benefits:
          power bills with its innovative structure, where each piece of the machine works -EcoPulsarS with its innovative platform
          EcoPulsarS is the newest model with  at the top level. Spindles and bobbins  can save up to 30% power bill thanks
          the advantage of Savio’s sustainable  feeding systems set independently  to “Suction on Demand” system
          environmental friendliness. Standing  the level of suction required. Suction  -New Controlled Cut System to reduce
          out with its sustainable economic  is generated as needed and used  repetitions
          advantages, Eco PulsarS meets market without losses. The new Controlled Cut  -New Yarn Tension Control System
          demands for energy savings, improved  System, Yarn Tension Control System,  -Innovative Waste Collection & Sep-
          production performance, air condition- Waste Collection&Separation System  aration system to reduce and recycle
          ing efficiency, high quality packaging  and Upgraded Splicing Solutions, each  yarn waste
          and extremely flexible features. contributing to the overall reduction of  -Friendlier to the user: machine control
          Combining new features and design,  process downtimes.   and diagnostics


      GÜNDEM NEWS 8
     8
          Savio Eco PulsarS Tüm


          Beklentileri Karşıladı


          Savio’nun ilk kez ITMA Milano’da görücüye çıkan ve ardından sırasıyla ITM 2016,
          ITMA Asia ve Hindistan ITME Fuar’larında sergilenen bobinleme makinesi Eco PulsarS
          firmanın beklentilerini karşılayarak, oldukça büyük bir ilgi gördü.


          Yenilikçi yapısı ile elektrik faturasında  makinenin her bir parçasının en üst se- Sunduğu Avantajlar:
          %30’a kadar tasarruf sağlamayı başa- viyede çalıştığı bir ortam oluşturdu. Sis- -EcoPulsarS yenilikçi platformun-
          ran EcoPulsarS, Savio’nun sürdürülebilir temi besleyen ipler ve bobinler bağımsız daki “İstek Üzerime Emme” sistemi
          çevre dostu olma avantajı taşıyan en  şekilde gereken emme seviyesini ortaya sayesinde %30’a kadar enerji tasarrufu
          yeni modeli. Sürdürülebilir ekonomik  koyuyorlar. Emme işlemi gerektiği gibi  sağlar.
          avantajları ile öne çıkan Eco PulsarS,  oluşturulup, kayıp olmadan faydalanılı- - Yeni Kontrollü İplik Kesme Sistemi
          enerji tasarrufu, geliştirilmiş üretim  yor. Yeni Kontrollü Kesme Sistemi, İplik  tekrarları azaltır.
          performansı, klima çalışma verimliliği,  Gerilim Kontrol Sistemi, Atık Toplama &  - Yeni İplik Gerilimi Kontrol Sistemi.
          yüksek kalite ambalajları ve son derece  Ayırma Sistemi ve Geliştirilmiş Splays  - Yenilikçi Üstüpü Toplama & Ayırma
          esnek özellikte olması açısından pazarın Çözümlerinin her birisi genel olarak  Sistemi ve geri kazanılmış iplik üstüpü.
          taleplerini karşılıyor. Yeni özellikleri ve  üretim sürecinin aşağı yönlü olarak  - Daha kullanıcı dostu makine kontrolü
          tasarımı bir araya getiren EcoPulsarS,  azaltılmasına katkıda bulunuyor. ve hata bulma.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15