Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

a gluer to fix the endrings solidly subject are as follows:  reproduction and fine line detail,
         for stable, high-speed use.  This The new printers took the capacity to a much higher standard than
         gives DB Tex complete control  of our factory from 20 tons per day exposure methods, and this gives
         of the pre-production workflow  to 40 tons per day. That repre- us perfect results on the fabric.
         under one roof.        sents about 200,000 garments
         DB Tex installed its first two  per day, and to meet that level of  RELIABILITY IS THE PRIMARY
         bestLEN engravers in 2010   production and maintain the high- CONSIDERATION
         after visiting SPGPrints’ facility  est standards of quality possible,  We employ eight people for
         in Austria, and invested in two  we are adding the two bestLEN  each of the three shifts in the
         more in 2016.         engravers. bestLEN engravers use screen-making department. Re-
                        a CO single-beam laser to image  liability is a prime consideration.
                           2
         WE DOUBLED THE CAPACITY!   screens at maximum resolutions of We operate 24/7, 354 days a year.
         The explanations of Shah Imtiaz  2540dpi in as little as 29 minutes.  That means we use up to 120
         Ahsan, Assistant General Man- The laser engraver has proven to  screens per day in our production.
         ager of DB Tex, related to the  deliver outstanding photographic  With each bestLEN producing 10
                                       to 12 screens per shift, we can
                                       keep up, but the addition of the
                                       new printer means we needed the
                                       extra screen engraving capacity.

      GÜNDEM NEWS 38                          DB Tex primarily prints on cotton
     38                                  NOVASCREEN SCREENS
                                              ®
                                       FROM SPGPRINTS

                                       and polyester fabrics, and needs to
                                       çok daha yüksek bir standarta
                                       karşılık gelen, üstün seviyede fo-
                                       tografik yeniden üretim ve ince çizgi
                                       ayrıntıları sunmayı başardı ve bu da
         Mr Shah Imtiaz Ahsan, Assistant General Manager of DB Tex Ltd, with a bestLEN engraver MR bizim kumaş üzerinde mükemmel
                                       sonuçlar almamızı sağladı.
         yatırım yaptı. Bunların arasında, opti- KAPASİTEYİ İKİYE KATLADIK!
         mum sonuç için homojen ve hassas DB Tex Genel Müdür Yardımcısı  GÜVENİLİRLİK EN ÖNEMLİ
         bir emülsiyon kaplaması elde etmek  Shah Imtiaz Ahsan’ın konuya ilişkin  HUSUS
         için bir kaplayıcı, mükemmel silindir  açıklamaları şu şekilde: Günlük üç vardiyayla çalışan şablon
         yuvarlaklığı için bir polimer ayarlama  Yeni baskı makineleri, fabrikamızın  yapma departmanımızda her vardi-
         ünitesi, kaplamayı eşit bir şekilde  kapasitesini günlük 20 tondan 40  yada sekiz işçi yer alıyor. Güvenilirlik
         kurutan bir iklimlendirici ve istikrarlı,  tona çıkardı. Bu, günde yaklaşık  en önemli husus. Yılın 354 günü
         yüksek hızlı kullanım için başlıkları  200.000 giysi üretimi demek ve  7/24 çalışıyor makinelerimiz. Bu da
         sağlam bir şekilde sabitleyen yapış- bu üretim seviyesini karşılamak  günlük üretimimizde 120’ye kadar
         tırıcı bulunuyor.       ve mümkün olan en yüksek kalite  şablon kullandığımız anlamına geli-
         Bu sayede, DB Tex üretim öncesi iş  standartlarını korumak için tesisimize yor. Her bir bestLEN, vardiya başına
         akışını tek bir çatı altında tam olarak  iki yeni bestLEN gravür makinesi  10 ila 12 şablon üretiyor, bu miktar
         kontrol edebiliyor.      ekliyoruz.          aslında yeterli ancak yeni baskı ma-
         İlk olarak 2010 yılında Avusturya’daki bestLEN gravür makineleri, şablon  kinelerinin eklenmesi, ekstra şablon
         SPGPrints tesisine gerçekleştirdikleri görüntülerini 2540dpi maksimum  gravür kapasitesine ihtiyaç doğurdu.
         ziyaret ertesinde iki adet bestLEN  çözünürlükte, 29 dakika gibi kısa bir
                                                     ®
         gravür makinesi sipariş eden DB  sürede gerçekleştirmek için CO tek SPGPRİNTS’İN NOVASCREEN
                                     2
         Tex, bunun ertesinde 2016 yılında  ışınlı lazer kullanıyor. Lazer gravür  ŞABLONLARI
         iki makine daha aldı.     makinesi, pozlama yöntemlerinden  Öncelikli olarak pamuklu ve polyes-
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45