Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

We think that apparel invest-
            Another goal of the Attaction Centers project is to   ments will be the right solution
          shift the production of standard products to these regions  for Van’s highly rate of unemploy-
          to relieve the apparel industry stuck in big cities.    ment.’

          MHGF CHAIRMAN OZTURK:     MHGF.             SHIFTING THE PRODUCTION
          ‘APPAREL IS THE CURE OF    Emphasizing that their prima- FROM BIG CITIES TO
          THE HIGH UNEMPLOYMENT     ry goal is to increase apparel  ‘ATTACTION CENTERS’
          RATE IN VAN’         investments that yield fast results  Another goal of the Attaction
          “Van is an investment center with in regions of unemployment that  Centers project is to shift the
          a young, dynamic workforce that  are relatively underdeveloped in  production of standard products
          draws attention with its border  economic terms, Ozturk contini- to these regions to relieve the ap-
          trade. border trade and also  ued as follows:       parel industry stuck in big cities.
          has a sectoral background and  ‘With low investment costs, the  In this way, it will be possible to
          experience in apparel sector “  apparel sector is the key to rapid  concentrate R&D focused, inno-
          said Hüseyin Öztürk, Chairman of development.       vative and value-added products.      GÜNDEM NEWS 22
     22
                                        yatırımlarının doğru çözüm olacağını
            Cazibe Merkezleri projesinin bir diğer hedefi      düşünüyoruz” diye kaydetti.
          ise standart ürünlerin üretiminin bu bölgelere
          kaydırılarak büyük şehirlerde sıkışmış hazır giyim     ÜRETİMİ BÜYÜK ŞEHİRLERDEN
          sektörünü rahatlatılması.                  ‘CAZİBE MERKEZLERİNE’
          yüksek işsizliğin çaresi hazır giyim” Birincil amaçlarının işsizliğin yoğun  KAYDIRMAK
          Van’ın sınır ticareti ile dikkat çeken,  olduğu, ekonomik anlamda görece  Cazibe Merkezleri projesinin bir
          genç ve dinamik işgücüne sahip bir olarak az gelişmiş bölgelere hızlı  diğer hedefi ise standart ürünlerin
          yatırım merkezi olduğunu belirten  sonuç veren hazır giyim yatırımla- üretiminin bu bölgelere kaydırılarak
          MHGF Yönetim Kurulu Başkanı  rını artırmak olduğunu vurgulayan  büyük şehirlerde sıkışmış hazır
          Hüseyin Öztürk, “Van aynı zaman- Öztürk, “Düşük yatırım maliyeti ile  giyim sektörünü rahatlatılması. Bu
          da hazır giyimde sektörel geçmişi  hazır giyim sektörü hızlı kalkınmanın sayede Ar-Ge odaklı, yenilikçi ve
          ve deneyimi olan, bu alanda ciddi  anahtarıdır. İşsizliğin büyük boyut- katma değerli ürünlere yoğunlaşıl-
          bir altyapıya sahip bir ilimiz” dedi.  larda olduğu Van için de hazır giyim masına olanak sağlanması.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29