Page 21 - Tekstil Teknoloji
P. 21

million tons, which would account for  the United States is forecast to increase
      48% of world stocks in 2017/18. Ending  by 20% to 4.5 million tons.
      stocks held outside of China in 2017/18  However, the full impact of the recent
      are expected to increase by 22% to 9.6  hurricane in Texas, where around 45%
      million tons. In 2017/18, world cotton  of U.S. production occurs, is still under
      area is projected to expand by 9% to  assessment. Pakistan’s cotton produc-
      31.9 million hectares, and the world  tion is projected to increase by 17% to 2
      average yield is projected to remain  million tons.
      unchanged at 789 kg/ha. With output  After falling by 2% in 2015/16, global
      projected to increase by 4% to 6 million  cotton consumption rose by 1% to 24.5
      tons, India will remain the world’s largest  million tons in 2016/17, as world eco-
      cotton producer in 2017/18.     nomic growth strengthened.
      After four seasons of decline, China’s cot- In 2017/18, world cotton mill use is pro-
      ton production is expected to rise by 7%  jected to increase by 2% to 25.1 million
      to 5.2 million tons. Cotton production in  tons

      stoklarının %16’lık bir azalışla 8,9 milyon  pamuk üretiminin ise %20 artışla 4,5 milyon      19
      tona düşmesi bekleniyor ki bu da 2017/18  tona çıkacağı tahmin ediliyor.
      dönemi dâhilinde dünya stoklarının %  Gerçi, ABD’de pamuk üretiminin yaklaşık
      48’ine karşılık gelecek. 2017/18 yılında  %45’inin gerçekleştiği Teksas’ta yaşanan
      Çin dışarısında yapılan stok eritimlerinin  son kasırganın tam etkisi halen değerlen-
      ise %22 artarak 9,6 milyon tona çıkması  dirme aşamasında olduğundan buraya
      bekleniyor.2017/18 yıllarında dünya pamuk bir mim düşmekte fayda var. Pakistan’ın
      alanının %9 artışla 31,9 milyon hektara  pamuk üretiminin ise % 17’lik bir artışla 2
      çıkması ve dünya ortalama veriminin 789  milyon tona çıkması öngörülüyor. 2015/16
      kg /ha’da değişmeden kalması öngörü- yılında yaşanan %2’lik düşüşün ertesinde,
      lüyor. Pamuk üretimini %4’lük artışla 6  bu yıl ekonomik büyümenin küresel çapta
      milyon tona çıkarması planlanan Hindistan,  güçlenmesinin neticesinde dünya pamuk
      2017/18 yılında dünyanın en büyük pamuk  tüketimi de %1’lik bir artış ile 24,5 milyon
      üreticisi olmaya devam edecek. Dört  tona yükselirken 2017/18 yıllarında ise
      mevsim boyunca süren düşüşün ardından  dünya pamuklu işletmede kullanım ora-
      Çin’in pamuk üretimini %7 artırarak 5,2  nının %2 artışla 25,1 milyon tona çıkması
                                                 Jakob Müller AG
      milyon tona çıkarması bekleniyor. ABD’deki  bekleniyor.            Band ve dar tekstiller için
                                               sistemler ve çözümler
                                               www.mueller-frick.com
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26