Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

ICAC Published Global Cotton


          Report: Stocks Stable          The International Cotton Advisory Committee (ICAC) has published the
          global cotton report for the year 2017/18. When we look at the data,
          we see that no surprises are expected in the near future and the
          stability will be preserved.


          In 2017/18, world cotton produc- main stable at 18.5 million tons at  its national cotton reserve from
          tion and mill use are estimated  the end of 2017/18, and, the world May to August 2017, lowering the
          at 25.1 million tons, which would  stock-to-use ratio is expected to  reserve to around 6.3 million tons
          result in a 9% increase in output  be essentially unchanged at about  at the end of August 2017.
          and 2% rise in consumption. World 75%. The Chinese government  China’s cotton stocks are forecast
          cotton stocks are projected to re- sold over two million tons from  to decrease another 16% to 8.9      GÜNDEM NEWS 18
     18

          ICAC, Küresel Pamuk Raporunu


          Yayımladı: Stoklar Stabil          Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu (ICAC), 2017/18 yılına yönelik küresel pamuk
          raporunu yayımladı. Verilere baktığımızda, yakın gelecekte herhangi bir sürpriz
          gelişmenin beklenmediğini ve stabilitenin korunacağını görüyoruz.


          2017/18 yıllarında dünya pamuk  pamuk stoklarının 2017/18 yılı so- Çin hükümeti, 2017 yılında, Mayıs
          üretimi ve işletmede kullanımının  nunda 18.5 milyon ton seviyesinde  ayından Ağustos ayına kadar ulusal
          25.1 milyon ton olacağı tahmin  sabit kalacağı ve küresel stok kulla- pamuk rezervinin iki milyon tonun-
          ediliyor ki bu verilerin üretimde %9,  nım oranının da belirgin bir değişim  dan fazlasını sattı ve Ağustos 2017
          tüketimde ise %2 seviyesinde artışa  yaşanmadan yaklaşık %75 seviye- sonu itibarı ile rezervini yaklaşık 6,3
          neden olması öngörülüyor. Dünya  sinde seyretmesi bekleniyor. milyon tona düşürdü. Çin’in pamuk
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25