Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

ITM 2018. One of the reasons for
            We expect a remarkable increase in the number      this potential increase is the $ 2.2
          of sector members, investors and visitors coming from    billion textile incentive investment
          Uzbekistan to ITM 2018.                   provided by the government in
                                        Uzbekistan, which we already
          Business and Technology), which is those we placed on the billboards  have a fairly high level of aware-
          a member of Uzbek textile inves- that dominate all the roads and  ness.
          tors. Let us underline that we also  spaces in the exhibition area as  Uzbek textile companies who
          met with our Tashkent Ambassador well as our advertisements on the  are so happy with this incentive
          Ahmet Başar ŞEN and informed  fair catalog and in the newspapers.  are counting days to direct their
          him about all our work and con- Additionally we prepared ITM 2018  new investments within ITM 2018
          tacts that we have done during our  visitor brochures in Russian. Exhibition.
          visit.            As a result of all these works we  Based on all these data, we
          In addition to all of these, we suc- have carried out, we expect a  estimate that the number of textile
          cessfully delivered the ‘ITM every- remarkable increase in the number  producers and investors to join
          where’ message to the participants of sector members, investors and  ITM 2018 from Middle Asia will be
          and visitors with the advertisements visitors coming from Uzbekistan to  tripled compared to ITM 2016.      GÜNDEM NEWS 10
     10


          ret ve Sanayi Odası yetkilileri ile alım  çalışmasında bulunduğumuzun da al- artış bekliyoruz ki bunun sebeplerin-
          heyetine yönelik ön çalışmalarımızı ta- tını çizelim. Gerek fuar alanındaki tüm  den birisi de zaten oldukça yüksek bir
          mamladık. Özbek tekstil yatırımcılarının yol ve alanlara hâkim olan billboard’la- bilinirliğe sahip olduğumuz Özbekis-
          üyesi olduğu AMBİT (Association of  ra yerleştirdiğimiz reklamlarımız, gerek  tan’da, hükümet tarafından sağlanan
          International Business and Techno- fuar kataloğunda ve gazetesinde yer  2.2 milyar dolarlık tekstil teşvik yatırımı.
          logy) Dernek Başkanları ile bir toplantı  alan ilanlarımız ve gerekse de Rusça  Bu teşvikle birlikte yüzleri gülen Özbek
          düzenledik.          hazırladığımız ITM 2018 ziyaretçi  tekstilciler ITM 2018 Fuarı dâhilinde
          Taşkent Büyükelçimiz Sayın Ahmet  tanıtım el broşürlerimizle katılımcı ve  yeni yatırımlarına yön vermek için gün
          Başar ŞEN ile görüşme gerçekleştirdi- ziyaretçilere vermeye çalıştığımız ‘her  sayıyorlar.
          ğimizi ve ziyaretimiz süresince yapmış yerde ITM’ mesajını başarıyla ilettik.  Evet; tüm bu verilerden hareketle,
          olduğumuz tüm çalışma ve temasları- ITM 2018 olarak, gerçekleştirdiği- ITM 2018’e Orta Asya’dan katılım
          mız hakkında kendisini bilgilendirdiği- miz tüm bu çalışmalar neticesinde  gösterecek tekstil üreticisi ve yatırımcı-
          mizi de önemli bir not olarak düşelim.  Özbekistan’dan ITM 2018’e gelecek  larının sayısında ITM 2016’ya kıyasla
          Tüm bunların yanı sıra yine fuara  sektör mensuplarının, yatırımcıların ve  üç kata varan oranda bir artış olmasını
          yönelik oldukça kapsamlı bir dış çevre ziyaretçilerin sayısında dikkat çekici bir öngörüyoruz.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17