Page 30 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 30
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 28


ITMA 2015 REVIEW


German Technology – Sustainable

Textile Future


Sürdürülebilir Tekstilin Geleceği İçin Alman

Teknolojisi

VDMA and Blue Competence members presented at ITMA 2015 their best practice examples
for resource and energy saving, sustainable corporate culture and strategies, integration of
functions, automation and steps towards Industry 4.0.
VDMA ve Blue Competence üyeleri, kaynak ve enerji tasarrufu, sürdürülebilir kurumsal kültür ve
stratejiler, işlev entegrasyonu, otomasyon ve Endüstri 4.0’a doğru atılan adımlar açısından en iyi
uygulama örneklerini ITMA 2015’te sundular.

Germany is one of the largest exhibiting nations at “Sürdürülebilir İnovasyon Sanatında Uzmanlaşın”
ITMA 2015, more than 240 German exhibitors with the sloganıyla fuarda yer alan Almanya, ITMA 2015’te yer
claim "Master the Art of Sustainable Innovation". alan 240 firmasıyla, en çok katılımcısı olan ülkelerden
Textile manufacturers are facing a multitude of birisiydi. Tekstil üreticileri giderek çok fazla zorlukla
challenges, and they are expected to shorten the karşı karşıya kalıyor ve üretim aralarını çok daha fazla
production intervals more and more. Technical textiles kısaltmaları bekleniyor. Teknik tekstiller çok yönlü spe-
are subject to most versatile specifications, machinery sifikasyonlara bağlıdır, makine ve ekipmanların sıklıkla
and equipment have to be adjusted frequently and quality, düzenlenmesi gerekir, kalite, üretkenlik ve kaynak
productivity and resource efficiency are equally important in verimliliği de bu iş kolu için eşit derecede önemlidir.
the business. Regina Brueckner, Brückner Trockentechnik
Managing Director Brueckner Yönetim Direktörü ve VDMA
Trockentechnik and Chairperson Tekstil Makineleri Derneği
of the VDMA Textile Machinery Başkanı Regina Brückner,
Association announced at the ITMA 2015’te, 12 Kasım 2015
VDMA press conference on günü düzenlenen basın top-
ITMA 2015 in 12 November lantısında şu açıklamalarda
2015: “VDMA and Blue bulundu: “VDMA ve Blue
Competence members provide Competence üyeleri, kaynak
best practice examples for ve enerji tasarrufu, sürdürüle-
resource and energy saving, bilir kurumsal kültür ve strateji-
sustainable corporate culture ler, işlev entegrasyonu, oto-
and strategies, integration of masyon ve Endüstri 4.0’a
functions, automation and doğru atılan adımlar açısından
steps towards Industry 4.0. en iyi uygulama örneklerini
Additionally we support our sunmaktadırlar. Ayrıca biz,
customers with technological birinci sınıf makinelerin birinci
advice over the whole sınıf danışmanlık ve destek
manufacturing process as we alması gerektiğine inandığımız
believe that first class için müşterilerimizi, tüm üretim
machines also need first class süreçlerinde teknolojik öneriler
consulting and support”. ile desteklemekteyiz.”
Energy efficiency is still a major From left to right: Thomas Waldmann, VDMA Managing Enerji verimliliği halen, tekstil
topic in the textile industry. Director; Regina Brückner, VDMA President; Karin endüstrisindeki başlıca konu-
Therefore the German industry Schmidt, Head of Technology of VDMA lardan biridir. Bu nedenle
presents a new edition of the Soldan sağa: VDMA Yönetim Direktörü Thomas Alman sanayi, VDMA tekstil
Waldmann, VDMA Tekstil Makineleri Derneği Başkanı
VDMA energy efficiency guide Regina Brückner, VDMA Tekstil Makineleri Teknoloji makineleri enerji verimliliği kıla-
on textile machinery. In Departmanı Sorumlusu Karin Schmidt. vuzunun yeni bir edisyonunu28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35