Page 27 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 27
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 25


ITMA 2015 REVIEW


environmental and economic sustainability since 2010, jesiyle, 2010’dan bu yana kendisini çevresel ve eko-
with the “Sustainable Technologies” project, to which nomik sürdürülebilirliğe adamıştır.
over 40 companies have adhered. ITMA 2015 boyunca, uzman basına, projenin CO 2
During ITMA, we’ll be presenting to the specialised press emisyonları üzerindeki etkisini sunacağız” dedi.
the project’s effects on CO 2 emissions,” states Raffaella Mühendislik firması D’Appolonia tarafından hazırlanan
Carabelli. Based on estimates elaborated by the hesaplamalara göre, 2014 yılında ‘Sürdürülebilir
engineering firm Teknolojiler’ projesi kap-
D’Appolonia, in 2014 the samında çevreye yararlılı-
reduction of CO 2 emissions lık sertifikası bulunan
generated by the use of İtalyan makinelerin kullanı-
environmentally green mıyla gerçekleştirilen CO 2
certified Italian machinery in emisyonu azaltımı 221.181
accordance with the ton CO 2 miktarında, bu da
“Sustainable Technologies” yılda yaklaşık 35.000 km
project amounted to yol yapan 38.534 aracın
221,181 tonnes of CO 2 , emisyonuna karşılık geliyor.
equivalent to the emissions Rafaella Carebelli sözleri-
of 38,534 cars travelling on ne şunları ekledi: “Bu,
average 35,000 kilometres sektörümüzün tüm
per year. endüstriye yapabileceği
Carabelli adds “This is the katkıdır. Bu bağlılığa
contribution our sector can tanıklık eden basın top-
make to the entire industry. lantımızın ardından, sür-
Bearing witness to this ITMA press meeting in Triennale di Milano on 15 November 2015 dürülebilir moda defilesi
commitment, the press gathered world’s specialised press members together. gerçekleştiriliyor.” Beş
conference will be followed 15 Kasım 2015 günü Triennale di Milano’da yapılan - ITMA Basın genç tasarımcı, çevreye
by a sustainable fashion Toplantısı, sektörel dünya basınını bir araya getirdi. duyarlı politikalara güçlü
show.” Five young bir bağlılıkları bulunan ve
designers will provide an interpretation of sustainable İtalyan makineler kullanan 6 tekstil üreticisi tarafından
fabrics supplied by 6 textile manufacturers with a strong tedarik ettikleri sürdürülebilir kumaşların bir tasvirini
commitment to environmentally responsible policies and sunan: firmalar şunlardı: Besani, Canepa, Ditta
make use of Italian machinery; these companies are Giovanni Lanfranchi, Eurojersey, Italdenim ve Tessitura
Besani, Canepa, Ditta Giovanni Lanfranchi, Eurojersey, Attilio Imperiali.
Italdenim and Tessitura Attilio Imperiali.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve ICE Ajansı’ndan
Support from the Ministry of Economic Destek
Development and the ICE Agency Defile, İtalya’nın etkinliğe katılımını teşvik amacıyla
The fashion show is part of ITMA’s Special Project set up İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve İtalyan Ticaret
by the Italian Government, through the Italian Ministry for Ajansı aracılığıyla, İtalyan Hükümeti tarafından düzenle-
Economic Development and the Italian Trade Agency, with nen ITMA Özel Projesi’nin bir parçasıydı.
the aim of promoting Italy’s participation in the event. İtalyan Ticaret Ajansı Genel Direktörü Roberto Luongo
“ITMA Milan is a unique window of opportunity for the Italian şunları dile getirdi: “ITMA Milano, İtalya’nın uluslararası-
textile machinery sector, which is one of Italy’s industrial laştırmaya yönelik en büyük yaklaşıma sahip endüstri
sectors with the greatest attitude towards sektörlerinden biri olan İtalyan tekstil makineleri sektörü
internationalisation. This why it has benefited from significant için eşsiz bir fırsat vitrinidir.
financial support from the Italian Ministry for Economic İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan önemli bir
Development, and in partnership with ACIMIT, has been the mali destekten faydalanması ve ACIMIT ortaklığıyla,
object of an articulated project known as the Special Project fuarda bulunan sayısız İtalyan firmasına yönelik hedef-
for ITMA Milan 2015, providing support through targeted lenen inisiyatifler ile destek sağlayan, ITMA Milano
initiatives to the numerous Italian companies present at the 2015 Özel Projesi olarak bilinen ek bir projenin konusu
fair," states Roberto Luongo, General Director of the Italian olmasının sebebi de budur.”
Trade Agency. 2015’te öne çıkan sayısız inisiyatifler arasında, İtalya’ya
Among the various initiatives that stand out for 2015 are the gelen yabancı delegeler de yer alıyor: Bangladeş, İran,
foreign delegations arriving in Italy: around 200 textile Mısır ve Pakistan’ın dahil olduğu on farklı ülkeden gelen
operators hailing from about ten different countries, including yaklaşık tekstil operatörü ve yabancı ülkelerden
Bangladesh, Iran, Egypt and Pakistan, and the ITMA 2015 (Etiyopya, Hindistan, Rusya ve Vietnam) 10 öğrencinin
Awards, thanks to which 10 students from foreign ITMA pavilyonları ziyaret ederek İtalyan tekstil makinele-
universities (Ethiopia, India, Russia and Vietnam) will be able ri sektörünün en yeni ve en yenilikçi sunumlarını keşfet-
to visit the ITMA pavilions and discover the Italian textile melerini sağlayacak olan ITMA 2015 Ödülleri. Tüm bu
machinery sector’s latest and most innovative proposals. All insiyatifler, yoğun bir tanıtım kampanyası (biri renk diğe-
of these initiatives are being backed by an intensive ri inovasyon konulu videolar dahil), iki basın toplantısıwww.tekstilteknoloji.com.tr / 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32