Page 18 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 18
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 16


ITMA 2015 REVIEW


this is one of the best ITMA exhibitions! Our message ITMA fuarlarından biri olduğunu söyleyebiliriz!
on sustainability has resonated greatly with buyers.” Sürdürülebilirliğe dair mesajımız, alıcılar arasında büyük
He praised the industry's bir yankı uyandırdı.”
resilience and forward-looking Charles Beaudin, global sektör
agenda, adding that global aktörlerinin dünya dostu olan ve
industry players have understood işletmelerinin sonucunu geliştirile-
the importance of investing in bilecek olan inovasyonlara yatırım
innovations that are planet- yapmanın önemini kavradıklarını
friendly and which can also help ekleyerek, sektörün esnekliğine ve
improve their business geleceğe dönük gündemine övgü-
bottomline. "Our exhibitors have lerde bulundu. “Katılımcılarımız,
discovered that the visitors - ister ITMA konusunda tecrübeli,
whether they are seasoned ITMA ister fuara ilk kez katılanlar olsun,
visitors or attending the exhibition ziyaretçilerin rekabetçi yönlerini
for the first time – are serious geliştirmek adına yeni, yenilikçi
about checking out new çözümlere dikkat ettiğini fark etti-
innovative solutions to improve ler.”
their competitive edge.” Kendisiyle aynı fikri paylaşan
Concurring with him, Ms Regina Alman Brücker Trockentechnik
Brückner, CEO of Brückner GmbH & Co KG CEO’su (ve
Trockentechnik GmbH & Co KG VDMA Başkanı) Regina Brückner
(and Presedent of VDMA), ise şunları söyledi: “Biz ilk kez,
Germany, said: "We felt for the Charles Beauduin, President of CEMATEX enerji verimliliği ve yeşil teknolojiler
first time there's a real CEMATEX Başkanı Charles Beauduin konusunda gerçek bir kavrayış ve
understanding and interest in ilgi olduğunu hissettik.
energy efficiency and green technology. There's a Müşterilerimiz arasında çok eski ekipmanlarını güncel-
trend among our customers to want to upgrade their lemek gibi bir trend var, zira tüm tekstil üretim süreçle-


We, as Teknik Fairs team, have participated at ITMA 2015.
Teknik Fuarcılık ve Yayıncılık olarak ITMA 2015 Fuarı’nda geniş bir kadroyla yerimizi aldık.
very old equipment because they understand the rinde son derece üretken ve verimli bir üretim gereklili-
necessity of a highly productive and efficient ğini anlıyorlar.”
production over the entire textile production process.”
En yoğun ziyaretçi: İtalya, Hindistan ve
Top visiting countries: Italy, India and Turkey Türkiye’dendi
Overall, exhibitors felt that the quality of visitors was Genel olarak katılımcılar, ziyaretçi kalitesinin yüksek
high and there was strong buyer interest. Visitors from olduğunu ve güçlü bir alıcı ilgisinin olduğunu hissetti-
Italy form the biggest contingent. They accounted for ler. En büyük grubu İtalya’dan gelen ziyaretçiler oluş-
18 per cent of the visitors. turdu. Sayıları, toplam ziyaretçilerin %18’ine tekabül16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23