Page 16 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 16
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 14


ITMA 2015 REVIEW


20% Increase In Number Of Visitors

Has Been Recorded at ITMA 2015


ITMA 2015’te %20 Ziyaretçi Artışı

Kaydedildi

ITMA 2015 Fair attracted visitorship of almost 123,000 from 147 economies. Visitors from
Italy formed the biggest contingent. They accounted for 18 per cent of the visitors. Except
Italy, the top visiting countries were India (9 per cent), Turkey (8 per cent) and Germany (7 per
cent). Other countries which made it to the top 10 list were France, United States, Iran, Brazil,
Pakistan and Spain.
147 ekonomiden yaklaşık 123.000 ziyaretçinin izlediği ITMA 2015’te en çok ziyaretçi İtalya’dan
geldi. Sayıları, toplam ziyaretçilerin %18’ine tekabül ediyordu. İtalya dışında, en çok ziyaret eden
ülkeler, Hindistan (%9), Türkiye (%8) ve Almanya (%7) oldu. İlk 10’a giren diğer ülkeler ise,
Fransa, Birleşik Devletler, İran, Brezilya, Pakistan ve İspanya’ydı.

The global textile and garment manufacturing Dünya tekstil ve giyim üretim sektörü, ITMA 2015
industry converged at ITMA 2015 Fair to source Fuarı’nda işletmelerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek
innovative solutions to enhance their business için yenilikçi çözümler edinmek adına bir araya geldi.
sustainability. Their commitment to sustainability is Sürdürülebilirliğe olan bağlılıkları, sektörün güçlü
evident from the strong industry turnout. At the end of katılımından görüldü. Sekiz gününde ITMA 2015
eight days, ITMA 2015 Fair attracted visitorship of Fuarı, 147 ekonomiden yaklaşık 123.000 ziyaretçiyi
almost 123,000 from 147 economies. buluşturdu.ITMA 2015 press meeting was held on 12 November, 2015.
12 Kasım 2015 tarihinde ITMA 2015 Fuarı’nın basın toplantısı yapıldı.
CEMATEX, (European Committee of Textile Machinery ITMA ve ITMA Asia fuarlarının sahibi CEMATEX, hem
Manufacturers), owner of ITMA and ITMA ASIA, is katılımcı hem de ziyaretçi açısından sektörden gelen
pleased with the overwhelming response from the yoğun tepkiden memnun kaldıklarını açıkladı. CEMA-
industry, both from exhibitors and visitors. Mr Charles TEX (Avrupa Tekstil Makine Üreticileri Komitesi)
Beauduin, President of CEMATEX enthused, "We Başkanı Charles Beauduin, görüşlerini şöyle dile
registered a 20 per cent jump in visitor numbers getirdi: “ITMA 2011’e kıyasla ziyaretçi sayısında
compared with ITMA 2011. More importantly, from %20’lik bir artış kaydedildi. Daha da önemlisi, katılımcı
participants' feedback, we can confidently say that geri dönüşlerini değerlendirdiğimizde, bunun en iyi14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21