Page 7 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 7

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:50 PM Page 5

SAURER.
3
E l ăÊ$ * 3+ -,(ú 13( #$Ö$1

ĜQRYDV\RQODU LOH LOJLOL WDKULN JÙFÙPÙ]Ù ÙUÙQOHULPL]H RODQ WXWNXPX]D ERUÄOX\X] 6DXUHUoLQ LQRYDV\RQ YH VÙU-
GÙUHELOLUOLOLN IHOVHIHVLQL HVDV DODUDN DUWĝ GHčHULPL]L ÙÄH NDWODPD\ĝ EDņDUGĝN 0ÙņWHULOHULPL]LQ JHUHNVLQLPOHUL
DNLOGD LOHEnerji
(Q ÓQHPOL PDOL\HW IDNWÓUOHULQGHQ ELUL EXJÙQ HQHUML PDOL\HWL
%X QHGHQOH PÙVWHULOHULPL]LQ HQHUML WÙNHWLPLQGH RSWLPL]H HGLOPLņ ÙUÙQOHU WDOHS HWPHNOH KDNOĝODUGĝU


EkonomiĜņÄLOLN PDOL\HWOHUL GÙQ\D ÄDSĝQGD DUWĝ\RU 0ÙVWHULOHULPL]LQ NDUĝQĝ HQ ÙVW GÙ]H\H ÄĝNDUWPDN LÄLQ


6DXUHU \ÙNVHN NDOLWHOL YH ÄHNLFL RWRPDV\RQ VHÄHQHNOHUL LOH YHULPOLOLčL DUWĝUDQ PDNLQDODU VXQX\RUErgonomi
%LU PDNLQDQĝQ ÄDOĝņPD NRņXOODUĝ D\DUODUĝ YH D\DUODPDODUĝ QDVĝO RSWLPL]H HGLOLU",GHDO Lņ DNĝņĝ QDVLOGLU" 7ÙP VRUXODU LÄLQ 6DXUHU ÙUÙQOHUL LGHDO ÄÓ]ÙP VXQDU


VDXUHU FRP
WE LIVE TEXTILE. E LIVE TEXLIVE TEXXTILE.XTILE.
W WE
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12