Page 5 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 5

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:50 PM Page 3BAKIS VIEW


teknoloji
Uluslararas Tekstil Teknoloji Dergisi
International Textile Technology Magazine
m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yn Mü dü rü /Pre si dent Pub lis her
Ne cip GÜ NEY
Yeni Yl, Yeni Umutlar, So rum lu Ya z le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor
Ömral TRYAK
Yeni Hedeer
Ya yn Mü a vi ri / Edi to ri al Ad vi ser
New Year, New Hopes, Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KA

New Objectives Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator
Z. Seda DEMRDELEN
Necip GÜNEY Ulus la ra ra s i ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger
Yusuf AKBOLAT
nguney@tekstilteknoloji.com.tr
2014 yl, tekstil sektörü için genel Ulus la ra ra s i ki ler / Inter na tio nal Re la ti ons
anlamda iyi bir yl oldu. Youn yatrmlarn Emin EKNC
yapld, üretimin ve ihracatn artt 2013
ylnn ardndan 2014 ylnda da ilk 6 Sat Pazarlama / Sales & Marketing
ayda bu hareketlilik devam etti, yaz
döneminde gözlenen bir durgunluk olsa Özcan SONGÜN
da, Eylül ayndan itibaren sipariler, üre-
tim, ihracat artt. Ayrca Dou ve Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le
Güneydou Anadoluda tevikler kapsa- e nol YA LIN
mnda balayan yatrmlar 2014 ylnda
da devam etti. Yeni tesislerin yan sra
yenileme yatrmlarnn da youn olduu Muhasebe & Finans / Accounting & Finance
bölgede, bu kapsamda Tüyap ve Teknik Duygu KESGN
Fuarclk ortaklyla OTM 2014 Fuarn
düzenledik. Bölgedeki yatrmlarn Ya yn Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard
younluu sebebiyle 30 ülkeden 560 Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ
teknoloji üreticisi firmann katld fuar Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZPEK
16.000 sektör yetkilisi ziyaret etti.
2015 ylnda Türk tekstil sektöründe çok Prof. Dr. Öz can ÖZ DE MR - Dr. Ve dat BL GN
daha iyi gelimeler olacana inanyoruz. Prof. Dr. Fi liz KA RA OS MA NOLU -
Özellikle yüksek katma deerli ve kaliteli Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII IK -
ürünlerin üretim üssü haline gelen Prof. Dr. En der BUL GUN
Türkiye, Avrupal ve Amerikal markalar Dr. Pe ter HARDT
tarafndan tercih ediliyor. Bu nedenle
önemli ihracat pazarlar arasnda yer
alan Rusyann sava yüzünden daralma- Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on
s, %20lik ihracat kaybna sebep olmu- Ümit TRS
tu. Ama bata Avrupa ülkeleri olmak
üzere baka yerlere arlk veren Türk Abo ne ve Da tm / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on
tekstilcisi, ksa sürede kendine yeni
hedefler ve pazarlar gelitirdi. Bugün Enes GÜNEY
Türk tekstilcisi, hem dünyann her yeri-
ne, hem de en büyük firmalarna ve mar- Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se
kalarna ürünlerini gönderiyor. Son Fabrika Basm / ST.
dönemdeki gelimeler, sadece klasik
tekstilde deil, teknik tekstillerde de söz Ya pm - Yö ne tim / Pub lis her
konusu. Yaplan yatrmlar, gelitirilen
ürünler, ileri teknoloji ve üretim kalitesi, Tek nik Fu ar c lk ve Ya yn c lk Rek lam c lk
Türkiyenin teknik tekstil üretiminde, Da n man lk Ti ca ret Li mi ted ir ke ti
dünya genelinde tercih edilmesine sebep
oluyor. 11-13 Eylül 2015 tarihlerinde, Mer kez / He ad Of fi ce
stanbulda düzenlediimiz HIGHTEX Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad.
2015 Teknik Tekstiller ve Nonwoven
Fuarnda konusunda öncü, dünya mar- Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D.6
kas firmalar ürün ve teknolojilerini 34524 Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY
sunacaklar. Türkiyenin bu konudaki geli- Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx)
imini ve baarsn görmek için HIGHTEX Fax : +90 (212) 876 06 81
2015 Fuarna sizleri de bekliyoruz in ter net/Web : http://www.teks til tek no lo ji.com.tr
Ayrca 1-4 Haziran 2016 tarihinde,
Tüyap ve Teknik Fuarclk ortaklyla E-ma il : ha ber ser vi si@teks til tek no lo ji.com.tr
düzenlediimiz ITM 2016 Fuarnn
avantajl sat ve rezervasyonlar, 31 Fi ya t : 15 TL
Ocak 2015 tarihinde sona erecek. Erken Ay da Bir Ya ym la nr. Monthly Pub lis hed.
bavuru avantajlarndan faydalanmak
isteyen katlmclarmza da yeniden Bu der gi de ya ym la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak
hatrlatmak isterim. Konuyla ilgili detayl
bilgi www.itm2016.com.tr adresinde yer gös te ril me den kul la nla maz. Ya yn la nan tüm ma ka le -
alyor. ler de ki fi kir le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la rnn
Son olarak yeni ylnz kutlar, 2015 yl- so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir.
nn sektörümüz, Türkiye ve tüm dünya-
da hayrlara vesile olmasn dilerim.
All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li -
Sayglarmla, ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce.
Res pon si bi li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi -
ne per ta in to aut hors and ad ver ti se ment res pon si bi li -
ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10