Page 13 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 13

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:51 PM Page 11

Streamliner


artaca ve ayrca çevre illerdeki boyahane saysnn art-
na paralel olarak OTM fuarnn ziyaretçi saysnn da yükse-
leceini düünüyoruz. nter Tekstilin Türkiye çapnda
kuma boyahanelerine yönelik makine parkuru konusunda
bilinirlii oldukça yüksektir. Bu nedenle biz nter Tekstil ola-
rak OTM 2014 Fuarna, bata hal sektörü olmak üzere iplik
ve elyaf boya firmalarna yönelik ürünlerimizi tantmay
hedef aldk. Erhardt Leimere ait sergilediimiz makine,
hallara yönelik atk düzelticidir ve bu makineyi Kaplan
Halya satmtk. Ayrca Adana Ouz Tekstile sattmz
iplik ve elyaf boyama makinemiz de standmzda yer ald.
Bu firmalarmza, makinelerini sergilememize izin verdikleri
için ayrca teekkür ediyoruz.
OTMye katlan yabanc ortaklarmzn genel kans,
Türkiyenin tekstil makineleri açsndan büyük bir pazar
olduu ama ksa süre aralklarla ve birbirine yakn mekan-
larda yaplan bu tür fuar organizasyonlarnn karkla
neden olduu yönündedir. Bunun yerine fuar organizasyon-
larnn mekan olarak ortak bir yerde ve makul zaman ara-
lklarnda yaplmasnn katlmc ve ziyaretçi açsndan daha Trützschler
verimli olaca yönündedir.
Kurutma


Üzerine


Odakldr
Getting bers into shape uygulamalar n n
enerji-verimli kurutma prosesidir.
Streamliner, Trützschler Nonwovens tamburlu kuru-
tucu ekibinin en son geli tirdi i üründür.
Spiral tipi tasar m sayesinde optimal bir hava ak m
sa lanmakta ve dü ük bas nç kayb elde edilmektedir.
Bu sebepten dolay özel buharla t rma kapasitesi ve
verimlilik elde edilmi tir. Bunun sonucu olarak örme
ürünlerinin kurutulmalar nda 30% oran nda enerji
tasarrufu sa lanmtr.

www .truetzschler .com
www.tekstilteknoloji.com.tr / 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18