Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

On the Verge of 2018:

         Turkey Has Grown, We

         Have Grown!


         2018’e 1 kala: Türkiye Büyüdü,

         Biz Büyüdük!


                                            Necip GÜNEY


        W    e are about to leave behind a fast-paced  E vet; hızla akıp geçen bir yılı daha geride bırakmak

                                 üzereyiz. Önümüzdeki ayla birlikte 2018’e de giriş
             year. Next is on the way. In other words, the
                                 yapmış olacağız. Yani diğer bir deyişle ‘ITM 2018’ yılına
             year of ‘ITM 2018’!
         The year 2017 was very productive for our country as  girmiş olacağız! 2017 yılı hem ülkemiz tekstil pazarı, hem de
         well as for us. We have continued our growth in the  bizim için oldukça verimli geçti. Ülke olarak tekstil pazarındaki
         textile market as Turkey. According to the latest export  büyüyüşümüzü sürdürdük. Ocak-Ekim 2017 arasını kapsayan
         data for January-October 2017, textile exports, which  son ihracat verilerine göre, 2017 yılına, bir önceki aya oranla
         started to 2017 with a 2.3% increase compared to the  %2,3 artış ile başlayan tekstil ihracatımız, Ekim ayına kadar
         last month of 2016, have increased almost continuously  geçen süre içerisinde neredeyse sürekli biçimde yükseliş
         throughout the period until October, totaling $ 8.3 billion.  göstererek toplamda 8.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna
         In addition, in a report titled ‘The Future of Digital Textile  ek olarak, yine geçtiğimiz günlerde yayımlanan ‘Dijital Tekstil  3
         Printing to 2021’ which was published recently, it is em- Baskının 2021 Yılına Kadar Geleceği’ başlıklı raporda da  BAŞYAZI VIEW
         phasized that Turkey has a strong position in the global  Türkiye’nin küresel pazarda oldukça güçlü bir pozisyona sahip
         market and its growth will continue in the coming years  olduğu ve büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceği
         as well. This is another good news, of course. In short,  vurgulanmış ki bu da bir diğer güzel haber. Kısacası Türkiye
         the textile sector, one of the biggest and best performing  olarak ekonomimizin en büyük ve en iyi performans gösteren
         sectors of Turkey, is preparing for a very hopeful intro- sektörlerinden birisi olan tekstil sektörü 2018 yılına da oldukça
         duction to 2018.On the other hand, we are continuing  umutlu bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Biz de 14-17 Nisan
         to increase our workload towards ITM 2018 Exhibition,  tarihleri arasında düzenleyeceğimiz, küresel tekstil makineleri
         our national proud in the global textile machinery sector,  sektöründeki milli gururumuz olan ITM 2018 Fuarı’na yönelik
         which will be held between 14-17 April. As we all know,  çalışmalarımızı her geçen ay biraz daha artırarak sürdürüyoruz.
         the ITM Textile Machinery Exhibition, which is not only  Bildiğimiz gibi, sadece ülkemizin veya bölgesinin en büyüğü
         the biggest fair of our country or region but also one of  değil, aynı zamanda tüm dünyanın kendi alanında en büyük
         the largest organizations in its field globally, is a textile  organizasyonlarından birisi olan ITM Tekstil Makineleri Fuarı, yerli
         machines feast hosting all local and international sector  ve yabancı tüm sektör liderlerine ev sahipliği yapan, pek çok
         leaders as well as many companies are making the first  küresel devin ürünlerinin ilk lansmanını gerçekleştirdiği adeta bir
         launch of their products. And with ITM 2018, which we  tekstil makineleri şöleni. Biz de daha şimdiden tüm salonlarını
         have already filled all the halls, we will renew our visitor  doldurduğumuz ITM 2018 ile birlikte ziyaretçi rekorumuzu da
         record once more.In addition to all these, our interac- bir kez daha tazeleyeceğiz.
         tion with you is growing incrementally with our activities  Diğer yandan, gerek LinkedIn, Facebook, Youtube ve
         on digital platforms. We are meeting with you through  Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden yapmakta olduğumuz
         our ITM 2018 Mobile App, which we are updating via  paylaşımlar olsun gerekse de sık aralıklarla güncellediğimiz ITM
         frequent intervals as well as through social networks like  2018 Mobil Uygulamamız olsun her geçen gün biraz daha
         LinkedIn, Facebook, Youtube and Instagram. You can  güçlenen dijital platformlardaki etkinliğimiz neticesinde sizlerle
         also follow us from the social platforms we address be- olan etkileşimimiz de katlanarak büyüyor. Siz de bizi aşağıda
         low and from our ITM 2018 Mobile App and be informed  adreslerini verdiğimiz sosyal platformlardan ve ITM 2018 mobil
         about the ongoing developments.      uygulamamızdan takip edebilir ve sürdürdüğümüz etkinliklere
         Yes; as we always say, we enjoyed the preparation very  ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet; her zaman dediğimiz gibi, biz
         much, hopefully you will get the same pleasure while you  hazırlarken büyük keyif aldık umarız siz de okurken aynı keyfi
         are reading.                alırsınız.

         See you in January 2018; enjoy your reading… Ocak 2018’de görüşmek üzere; keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10