Page 39 - Tekstil Teknoloji
P. 39

“This deal brings together two of
         This partnership with Tanatex, one of the world’s    the top names in the textile industry
      most well-respected and connected textile chemical      to deliver stellar products and
      solutions providers, is a natural step in our plan.     service to a broad range of global
                                     companies, brands and mills,”
      for textiles – apparel, footwear and  ‘AN IMPORTANT STEP WE  noted Tanatex Chemicals Chief
      home – as well as built-in protection  HAVE TAKEN TO REACH OUR  Executive Officer, Marco de Koning.
      for technical textiles.    GOALS’            “Tanatex and Microban share a
      The partnership between high-pro- “Expanding the ability to reach  commitment to science and con-
      file textile industry leaders, benefits  brands and manufacturers in  sumer driven innovation and quality,
      brands and manufacturers glob- Europe is a major area of strategic  and we believe this partnership
      ally, making the best technologies  focus for Microban,” said Pablo  and the joint outreach that will go
      more readily available and offering  Perella-Berdun, President, Mi- along with it will have a profoundly
      regional support for faster project  croban International. “This part- positive impact, not only on the in-
      turnaround times.       nership with Tanatex, one of the  dustry, but on the consumer market
      It also represents a key first for each  world’s most well-respected and  as well.”
      organization: It makes Microban’s  connected textile chemical solu- The partnership will offer much-de-
      entire textile product line available  tions providers, is a natural step in  sired product choice and the latest
      for the first time ever in Europe, and  our plan. Microban chose to partner  in technological innovations, includ-
      it is the first time Tanatex includes  with Tanatex based on their highly  ing BPR-compliant technologies.
                                                          GÜNDEM NEWS 37
      antimicrobial solutions for odor  recognized technical expertise and  Together, Tanatex and Microban
      control to its impressive portfolio  customer focus to mills that service  will deliver solutions that fit seam-
      of textile processing products and  major apparel, footwear, home,  lessly into brand and manufacturing
      services.           healthcare and technical brands. “ processes.        37

      lamda en iyi teknolojilerin tedarikini  manın Microban için Avrupa’daki  Koning de ilgili açıklamasında şunları
      kolaylaştırarak ve müşteri odaklı  markalara ve üreticilere daha verimli  ifade etti:
      teknik destek sağlayarak, projelerin  yollardan ulaşabilmek yolunda çok  ‘Bu anlaşma tekstil endüstrisinde en
      tamamlanma sürelerini kısaltacak.  önemli bir stratejik hedef olduğunu  üst sıralarda bulunan iki ismin seçkin
      Bu sayede küresel anlamda hem  belirten Microban International Baş- ürünlerini ve kaliteli servisini küresel
      markalara, hem de üreticilere  kanı Pablo Perella-Berdun, sözlerinin  tekstil sektörüne, markalara ve fab-
      fayda sağlayacak. Bu anlaşma aynı  devamında şunları dile getirdi: rikalara taşımak için bir araya getirdi.
      zamanda her iki kurum için de çok  ‘Dünyada en saygın ve müşteri ağı  Hem Tanatex’in, hem de Microban
      önemli bir ilki daha temsil ediyor:  en kuvvetli tekstil yardımcı kimyasal  firmalarının kendilerini bilime, tüketici
      Anlaşma ile birlikte Microban firması  çözümleri üreten firmalardan biri olan  odaklı inovasyon ve kaliteye adamış
      tekstil ürün gamını ilk defa tam gam  Tanatex ile gerçekleştirdiğimiz bu  olmalarının, bu ortaklık sayesinde sa-
      olarak Avrupa’da satışa sunarken,  ortaklık, hedeflerimize ulaşmak için  dece endüstri üzerinde değil, tüketici
      Tanatex de sıra dışı tekstil yardımcı  attığımız önemli bir adım. Microban’ın  pazarı üzerinde de çok pozitif bir etkisi
      kimyasalları portföyüne koku kont- Tanatex Chemicals’ı ortak seçmesinin  olacağına inanıyoruz.’
      rolüne yönelik antimikrobiyal apre  altında yatan en önemli nedenler ara- BPR-onaylı teknolojiler de dâhil olmak
      çözümlerini ilk defa katmış oldu. sında, saygın teknik uzmanlığını yanı  üzere, farklı yapıdaki ürünler arasından
                      sıra, büyük hazır giyim, ayakkabı, ev  seçme imkânının ve yüksek teknoloji
      ‘HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK     tekstili, sağlık ve teknik tekstil marka- yeniliklerin pazara sunulacağı ortaklıkla
      İÇİN ATTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR   larına üretim yapan fabrikalara müşteri  birlikte Tanatex ve Microban marka-
      ADIM’             odaklı yaklaşımı bulunmakta.’ ların ve üreticilerin ihtiyacı olan ideal
      Konuya ilişkin demecinde anlaş- Tanatex Chemicals CEO’su Marco De  çözümleri birlikte sağlayacak.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44