Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

dealer network in Turkey. These  Group, I think we will have an  nylon, polypropylene, acrylic or
          companies will now operate as  important impetus in this regard.  fiber, it offers superior quality
          Pimms Group dealers for the HP  Because so far, most users use  printing with transfer paper for
          Latex Print and Cut Group. We  large-format latex printers and  printing on textile materials. The
          will also announce our distributor- with these models we will be able  high-precision Kyocera industri-
          ship agreement for the HP Latex  to respond to requests for small- al heads used in the model can
          Print and Cut Group (including  er-sized latex printers.  print up to 8 colors. The industrial
          HP Latex 335 and HP Latex 115                structure of the heads used, the
          models) for the first time at the  HOMER HM1800P & HOMER  stable negative pressure system
          Fespa Eurasia Fair.      1800-K8            and the gas release system guar-
          I believe that this partnership with  Another innovation that we will  antee the absolute color consist-
          HP will gain great power for both  introduce to visitors at the Fespa  ency in the print results.
          Pimms Group and HP and will be  Eurasia 2017 Fair is the Homer  The Homer 1800-K8 direct textile
          a good starting point for future  HM1800P sublimation textile  printing machine offers high
          projects.           printing machine and the Homer  quality direct printing on fabrics.
          When we compare HP’s Latex  1800-K8 direct textile printing  Equipped with industry-leading
          Print and Cut Group with other  machine. Both models offer the  and state-of-the-art Kyocera
          comparable brands’ machines,  speed and superior print quality  printheads, the eight-headed
          we see that HP is much more ad- attributes required by the industry  machine offers high productivity
          vantageous. It is possible to print  at affordable investment costs. and faster production with a print
          on fabric, artificial leather, foil and  The HM1800P is a new gener- speed of up to 180 m2/h, in 8
      GÜNDEM NEWS 34 an important advantage for us to  transfer paper allows high-quality  machine.
     34    paper with latex dye.     ation, fast sublimation printing  colors. It is also possible to add
                         machine.
          The much wider printing possibil-
                                        a 10,000 meter jumbo roll with
                         The machine that prints on
                                        a diameter of 1.2 meters on the
          ities offered by latex dye provide
                         prints with high precision sublima-
          introduce our current customers
                                        With Homer 1800-K8, natural and
                         tion dyes. Whether it is polyester,
                                        synthetic fabrics can be directly
          with latex printing. As Pimms


          faaliyet gösterecektir. Biz de HP Latex  ve daha küçük ebatta lateks baskı  Modelde kullanılan yüksek hassasiyete
          Bas-Kes grubu (HP Latex 335 ve HP  makinesi taleplerine bu modeller ile  sahip Kyocera endüstriyel baskı kafaları
          Latex 115 modelleri) için distribütörlük  yanıt verebileceğiz.  8 renge kadar baskı yapabiliyor. Kulla-
          anlaşmamızı ilk defa Fespa Eurasia             nılan kafaların endüstriyel yapısı, stabil
          Fuarı’nda ilan edeceğiz. HP ile bu iş  HOMER HM1800P & HOMER  negatif basınç sistemi ve gaz atım
          ortaklığının hem Pimms Group hem de  1800-K8        sistemi de baskı sonuçlarında mutlak
          HP için büyük bir güç kazandıracağını  Fespa Eurasia 2017 Fuarı’nda ziyaret- renk tutarlılığını garanti ediyor.
          ve ilerideki projeler için iyi başlangıç  çilere tanıtacağımız bir diğer yeniliğimiz  Homer 1800-K8 direkt tekstil baskı
          noktası oluşturacağını düşünüyorum.  de Homer HM1800P süblimasyon  makinesi ise kumaşlara yüksek kaliteli
          HP’nin Latex Bas-Kes grubunu, diğer  tekstil baskı makinesi ile Homer 1800- direkt baskı imkânı sunuyor. Sektörün
          muadil markaların makineleri ile kıyasla- K8 direkt tekstil baskı makinesi. Her  lider ve son teknoloji Kyocera baskı
          dığımız zaman, HP’nin çok daha avan- iki model de sektörün ihtiyaç duyduğu  kafaları ile donatılan sekiz baskı kafalı
          tajlı olduğunu görüyoruz. Latex boya ile  hız ve üstün baskı kalitesi özelliklerini  makine, 8 renkte, 180 m2/s’ye varan
          kumaşa, suni deriye, folyoya ve kağıda  uygun yatırım maliyetleri ile sunuyor. baskı hızı ile yüksek verimlilik ve daha
          baskı yapmak mümkün. Latex boyanın  HM1800P, yeni nesil, hızlı süblimasyon  hızlı üretim imkânı sağlıyor. Ayrıca maki-
          sunduğu çok daha geniş baskı imkân- baskı makinesi. Transfer kâğıdına baskı  neye, çapı 1.2 metre olan 10,000 met-
          ları, hâlihazırdaki müşterilerimizi latex  yapan makine, yüksek hassasiyetli  relik jumbo rulo yüklemek de mümkün.
          baskı ile tanıştırmak adına bizim için  süblimasyon boyalar ile yüksek kaliteli  Homer 1800-K8 ile doğal ve sentetik
          önemli bir avantaj sunuyor. Bu konuda  baskıların yapılmasına olanak sağlıyor.  kumaşlara pigment, reaktif ve dispers
          Pimms Group olarak önemli bir ivme  İster polyester, ister naylon, polipro- ile direkt baskı yapılabiliyor. Model
          yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü  pilen, akrilik ya da elyaf olsun, tekstil  böylelikle tekstil baskı endüstrisinin tüm
          bugüne kadar kullanıcıların çoğu büyük  malzemelerine baskı için transfer kâğıdı  baskı gereksinimlerini yüksek verimlilik
          ebatlı lateks baskı makineleri kullandılar  ile üstün kalitede baskı imkânı sunuyor.  ve uygun maliyetlerle karşılayabiliyor.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41