Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

beginning level. After 2014, there  brand our current target is middle  ers of textile printing machines.
          was an explosion in transfer print- segment producers who want to  Because today, Homer is a world-
          ing sector in Turkey. Later on, the  increase their production ca- wide growing brand and its sales
          same explosion occurred in direct  pacity with a print speed of 200  are increasing in many Europian
          printing too and most companies  to 250m . In time, we will also  countries.
                            2
          invested in these technologies.  enter the market with faster and
          Because of this, dye prices  more industrial machines. Today,  Besides the ones you men-
          increased excessively. However,  Homer is a machine that is pro- tioned above, will there be any
          in the course of time, prices have  fessionally produced for transfer  other innovations that you will
          fallen and as a result of this, the  printing and developed in accord- present to the sector in near
          companies those are producing  ance with this. A paper load of  future, for example at Fespa
          their products usually by digital  about 1000 meters can be done.  Fair?
          started to increase.     It is possible to make prints up  Within the frame of our new struc-
          Companies that have already  to 240m per hour with Kyocera  turing that we have been through
                            2
          bought a large machine have  print heads.         since September, we have
          started to invest in the second  We will also present another  received an offer to make a fresh
          and even third. Because they  version this model at the Fespa  start with HP, one of the world
          aimed to go into price compe- Eurasia Fair, which is also suitable  leaders in today’s printing and
          tition by fast production. In this  for billboard printing and can  cutting machines, and upon their
          case, the remaining thousands of  print at the same speed as water  invitation we visited their show-
          producers are trying to increase  based dyes. We will also intro- rooms in Barcelona and took the
      GÜNDEM NEWS 32 large machines are now around  With this machine we will be  with all brands.
     32    their production capacities in  duce our new eight-head Homer  first steps of our collaboration.
          order to be able to catch these
                         Plus printing machine, which can
                                        But we, as with Hanglory Group,
          companies. But these fast and
                                        work as ‘Exclusive Distributor’
                         print direct on fabrics.
          3 million euros. With Homer
                         among one of the main provid-
                                        HP is a brand that already has a

          olacağını öngörüyoruz. Çünkü  şu anki hedefimiz ise Homer markası  Homer dünyada giderek güçlenen
          dijitalleşme oranı tekstilde henüz  ile beraber 200 ila 250m arası baskı  bir marka. Bugün Avrupa’da birçok
                                  2
          başlangıç düzeyinde. 2014 yılından  hızı ile üretim kapasitesini artırmak  ülkede satışları artıyor.
          sonra Türkiye’de en çok transfer  isteyen orta segment üreticiler. Zaman
          baskı alanında bir patlama yaşandı.  içinde de daha hızlı ve daha endüstri- Yukarıda bahsettiklerinizin yanı
          Daha sonra da direkt baskıda da aynı  yel makineler ile de pazara gireceğiz.  sıra yakın zamanda, mesela
          patlama yaşandı ve çoğu firma bu  Homer bugün transfer baskı konu- Fespa Fuarı’nda, sektöre sunaca-
          teknolojilere yatırım yaptılar. Bunun bir  sunda profesyonel olarak üretilen ve  ğınız başka yenilikler olacak mı?
          handikapı boya fiyatlarında yaşanıyor- yapısı buna uygun geliştirilmiş bir ma- Eylül ayından bu yana hayata geçirdi-
          du. Ancak geçtiğimiz zaman içerisin- kine. Yaklaşık 1000 metrelik bir kağıt  ğimiz yeni yapılanmamız çerçevesin-
          de boya fiyatlarının düşmesiyle artık  yüklemesi yapılabiliyor. Kyocera baskı  de bugün baskı ve kesim makinele-
          üretimlerini genellikle dijital ile yapan  kafaları ile saatte 240m ’ye varan bas- rinde dünya liderlerinden biri olan HP
                                 2
          firmaların arttığını görmeye başla- kılar yapmak mümkün. Bu makinenin,  ile yeni bir başlangıç yapmak üzere
          dık. Daha önceden bir adet büyük  aynı zamanda billboard baskıları için  bir teklif aldık ve kendilerinin daveti
          makine alan firmalar, ikinciye ve hatta  de uygun ve su bazlı boyalar ile aynı  üzerine Barselona’daki showroom’la-
          üçüncüye da yatırım yapmaya başla- hızlarda baskı yapabilen modelini de  rını ziyaret etik ve işbirliğimizin ilk
          dılar. Çünkü hızlı üretim yaparak fiyat  Fespa Eurasia Fuarı’nda tanıtacağız. temellerini attık. Fakat biz, Hanglory
          rekabetine girmeyi hedeflediler. Bu  Bunun yanı sıra direkt kumaşa baskı  Group ile olduğu gibi, tüm marka-
          durumda geriye kalan binlerce üretici,  yapabilen, sekiz kafalı yeni Homer  lar ile ‘Exclusive Distributor’ olarak
          bu firmalara yetişebilmek için üretim  Plus baskı makinemiz de fuarda  çalışıyoruz. HP, Türkiye’de hâlihazırda
          kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar.  tanıtılacak. Bu makine ile tekstil baskı  bayi ağı olan bir marka. Bu firmalar
          Ancak bu hızlı ve büyük makineler şu  makinelerinin ana makine sağlayıcıları  da bundan böyle HP Latex Bas-Kes
          anda 3 milyon Euro civarında. Bizim  arasına girmiş olacağız. Çünkü bugün  grubu için Pimms Group bayisi olarak
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39