Page 33 - Tekstil Teknoloji
P. 33

Moreover, when we observe their  only one machine investment,  stalled at eight countries, six in China,
      internal structures more close- the industrial firms create a larger  one in the US and one in Italy. So this
      ly, we have seen the sensitivity  machine park for printing opera- is an important solution that will ena-
      and the quality of the production  tions. So for the market’s further  ble us to respond to the corrugated
      processes personally. So they  growing, we must be able to meet  digital printing needs of both Turkey
      gained our confidence and as  the printing needs of industrial  and the surrounding countries as well
      PIMMS Group we have decided  producers. Moreover, these pro- as entering new markets. So this is
      to work with them. We ara also  ducers are in an intensive workout  another answer to your ‘why are you
      continuing with Hanglory Group’s  like three shifts and need much  continuing with Homer and Handtop
      other brands. Because they made  more dye for their print produc- brands?’ question. I can say that, I
      major improvements to the ma- tions. It is much more favorable  have been working with the Hanglory
      chine groups other than Homer  for us to work with a single group  Group to respond to all these printing
      and Handtop too. So that on the  company to respond to all these  needs by working with a single group
      basis of price and quality, those  needs under one roof.  company.
      machines are able to compete in  In addition, Hanglory Group’s
      the market too.        Handyway single-pass printing  Homer is a brand that focused
      When it comes to choosing   machines with a minimum printing  on textile printing solutions.
      Homer and Handtop brands in  speed of 60 to 150m2 per minute  They develop transfer and DTF
      the first place, i can say that,  can now digitally print on corru- (direct to fabric) printing solu-
      when we look at the sector as a  gated cardboard, which is now an  tions. What are your expecta-
      whole, we see that the machines  unrivaled solution on the market.  tions and plans for Homer in
      those we are selling are now used  The rivals have prototype ma- the textile market?
                                                          GÜNDEM NEWS
      not only by advertising produc- chines at the moment, but these  If we look at the world-wide print-
      ers and markers, but also by the  machines are not yet installed on  ing market today, we predict that
      companies engaged in industrial  the market. On the other hand  there will be much more growth  31
      production. While the advertising  Handyway corrugated digital  in the textile market. Because the
      producers are manufacturing with  printing machines are already in- rate of digitalization is still at the  31

      lojiye en büyük yatırım yapan firması.  işlemleri için geniş makine parku- ve biri de İtalya’da olmak üzere
      Ayrıca iç yapılarını daha yakından  ru oluşturuyor. Dolayısıyla pazarın  toplam sekiz adet kurulumu yapmış
      gözlemlediğimizde, üretim proses- daha da büyümesi için, bugün artık  durumda. Bu da hem Türkiye’nin hem
      lerine gösterdikleri hassasiyeti ve  endüstriyel üreticilerin baskı ihtiyaçla- de çevre ülkelerin oluklu dijital baskı
      kaliteyi bizzat gördük. Duyduğumuz  rını karşılayabiliyor olmamız gerekiyor.  ihtiyaçlarına yanıt verecek ve bizim de
      güvenden ötürü PİMMS Group olarak  Üstelik bu üreticiler üç vardiya gibi  yeni pazarlara girmemizi sağlayacak
      Hanglory Group ile çalışma kararı  yoğun bir çalışma temposu içerisinde  önemli bir çözüm. Dolayısıyla, “neden
      aldık. Hanglory Group’un Homer ve  olup baskı üretimleri için çok daha  Homer ve Handtop markalarıyla
      Handtop dışındaki makine grupların- fazla boya tüketimine ihtiyaç duyduk- devam ediyorsunuz” sorusunun bir
      da da yaptıkları geliştirmeler, piyasada  ları için, bütün bu ihtiyaçlara tek bir  diğer cevabı da burada yatıyor. Tüm
      rekabet edebilecek fiyatta ve kalitede  çatı altında yanıt verebilmek adına tek  bu baskı ihtiyaçlarına tek bir grup
      olduğu için diğer markalarıyla da  bir grup şirketi ile çalışmak bizim için  şirketi ile çalışarak yanıt verebilmek
      devam etme kararı aldık.    çok daha tercih edilir bir durumdu. adına Hanglory Group ile çalışma
      İlk etapta Homer ve Handtop  Ayrıca Hanglory Group’un Handyway  kararı aldık diyebilirim.
      markalarını tercih etme sebebimize  marka tek pass’ta dakikada minimum
      gelince şunu söyleyebilirim: Sektöre  60 ile 150m2 arası baskı hızına sahip  Homer, tekstil baskı çözümlerine
      genel olarak baktığımızda, satmakta  oluklu mukavvaya dijital baskı yapa- odaklanmış bir marka. Transfer
      olduğumuz makinelerin artık sadece  bilen makineleri şu anda piyasada  ve direkt kumaşa baskı çözümleri
      reklam üreticileri ve tabelacılar tarafın- rakipsiz bir çözümdür. Rakiplerin  geliştiriyor. Tekstil pazarında Ho-
      dan değil, ağırlıklı olarak endüstriyel  şu anda prototip makineleri var,  mer ile ilgili beklenti ve planlarınız
      üretim yapan firmalar tarafından kulla- ancak bu makineler henüz piyasada  neler olacak?
      nıldığını görüyoruz. Reklam üreticileri,  kurulmuş makineler değil. Handyway  Bugün dünya çapında baskı pazarının
      sadece tek makine yatırımı ile üretim  oluklu dijital baskı makineleri ise şu  verilerine baktığımıza, tekstil paza-
      yaparken, endüstriyel firmalar baskı  anda 6 adet Çin’de, biri Amerika’da  rında çok daha fazla bir büyüme
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38