Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

of the republic, TAYPA will embrace  partner in cot grinding due to their  impressive that they have quickly
          the same mission in Algeria.” quality and competitive power. Gür- did the changes we asked after
                         san continued saying; “The main  listening to us.
          MACHINE AND BRAND       criteria for the grinding process is to  They see this machine as the final
          PREFERENCE WAS IN LINE    do it with the precision and accura- ring in their job process. Having a
          WITH THE MISSION       cy required in spinning. Efficiency,  much deserved recognization in
          Ömer Ender Gürsan informing  quality and user friendliness are the  the global market on apron and cot
          about the high budgeted spinning  following criteria. ASTEKS has been  production, Asteks has crowned
          mill said that they have included  preferred due their higher efficiency  this process with the grinding
          widely accepted brands in their  than global brands, compliance of  machine.”
          machine parkour such as Rieter,  their technology to our quality goals  Ömer Ender Gürsan has stated
          Murata, Electro-Jet and USTER.  and being a domestic brand. They  that exclusive supplying provided
          “We have preferred brands in  have taken their place in our team  an advantage for them and they
          compliancy with our mission and  of stars.”        have bought backup components
          the quality of the work we plan to  Gürsan pointed to the importance  in order to have a continuous
          accomplish and we can receive the  of the speed their demands were  grinding process. He also added
          right service. And this has created  realized on the machines while he  one employee has flew from Algeria
          a “Team of Stars” in our machine  was talking about Asteks’ products  to İstanbul to be trained by Asteks
          parkour” said Gürsan, he also  being superior to their competitors.  about machine operation instruc-
          indicated Asteks being a solution  Gürsan continued as; “It was very  tions.


      GÜNDEM NEWS 26
     26


          kurularak, nasıl bugünkü Türk tekstili- Gürsan, ASTEKS’in sunduğu kalite  şöyle sürdürdü; “Bizleri dinleyerek,
          nin temelini atan çalışmalar yapılmış- ve rekabetçi güçle rektefiyede çözüm  makinede istediğimiz uyarlamaları hızla
          sa, TAYPA aynı misyonu Cezayir’de  ortağı olduğunu belirtti. Gürsan  gerçekleştirmeleri çok etkileyiciydi. Bu
          üstlenecektir.”        sözlerini şöyle sürdürdü; “Rektefi- makineyi kendi işlerinin son halkası
                         ye işleminin, iplikçiliğin gerektirdiği  olarak görüyorlar. Apron ve manşon
          AMACA UYGUN MAKİNELER VE   hassasiyet ve doğrulukla yapılabilmesi  üretimi ile küresel pazarda haklı bir
          MARKALAR TERCİH EDİLDİ    en temel kriterdir. Onu verimlilik, kalite  tanınmışlığa ulaşan ASTEKS, rektefiye
          Yüksek bütçeli bir yatırımla şekille- ve kullanıcı dostu olma kriterleri takip  makinesi ile bu süreci taçlandırmış
          nen iplikhane hakkında bilgi veren  ediyor. ASTEKS yerli bir marka olma- oldu.”Tek elden tüm tedariğin kendile-
          Ömer Ender Gürsan, Rieter, Murata,  sının yanı sıra küresel markaları geçen  rine avantaj sağladığını belirten Ömer
          Electro-Jet, USTER gibi dünya  üretkenliği ve kalite amacımıza uygun  Ender Gürsan, manşon bakımında
          çapında kabul görmüş markaları  teknolojileriyle tercih edildi. Tesisimiz- duraklama olmaması için yedek
          makine parkurlarına dahil ettiklerini  deki yıldızlar takımında yerini aldı.”AS- komponentlerin de alındığını ifade
          açıkladı. “Amacımıza ve yapacağımız  TEKS ürünlerinin rakiplerinden üstün  etti. Gürsan, makinenin tam anla-
          işin kalitesine uygun, doğru hizmet  yanlarına değinen Gürsan, makine  mıyla öğrenilmesi için bir personelin
          alabileceğimiz markaları tercih ettik.  üzerinde talep ettikleri değişikliklerin  Cezayir’den İstanbul’a gelerek Asteks
          Böylece makine parkurumuzda  çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi- tarafından eğitildiğini de sözlerine
          adeta bir yıldızlar takımı oluştu” diyen  nin önemine değindi. Gürsan sözlerini  ekledi.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33