Page 27 - Tekstil Teknoloji
P. 27

square area of Relizane city’s Sdi  and utilization scaffold, 2 shorme- tive of these goals, the investment
      Khettap Industrial Area and will be  tres, 4 cot dispacth vehicles and a  is a “prestige project” for both the
      completed in 10 years in 3 stages.  compass with a digital indicator.  group and Algeria and pointed to
      Construction phase of the biggest              the absence of a modern textile
      textile investment in Africa and East  A PRESTIGE PROJECT FOR  industry in the country. Gürsan
      Mediterranea region has been final- ALGERIA         continued as; “Nearly 90% of the
      ized and the machines has started  Project Manager for Tayteks’ Algeria  products in the country are import
      to take their place in the facility. As- Investment Ömer Ender Gür- products. Algeria has the need and
      teks has supplied all the necessary  san, Asteks Marketing and Sales  the intent to creat job opportunities
      solutions for a grinding department;  Manager Sabri İlknur and Asteks  and diversify their national income
      a 202-AFT cot grinding machine  Account Manager Taner Ergin came  through different industries other
      (automatic feeding, twin directions),  together in İstanbul and reviewed  than natural gas and oil. Tay Group
      a 201-M cot grinding machine  the process. Ömer Ender Gürsan  has been contacted for the prestige
      (manual, laser measurement, multi  has punctuated the importance of  project that will lead this mission
      purpose), 2 dedusting cyclones,  this project in order to strengthen  and we advanced from planning to
      a cot, traction and hosiery cot  the economy in Algeria, decrease  the realization of the first phase in a
      grinding adaptor, a pneumatic cot  external dependence and provide  very short amount of time. We are
      attachment press, a hydraulic cot  a good example to the underde- planning to produce yearly 30 mil-
      attachment press, a cot surface im- veloped textile industry. Gürsan  lion metres of denim fabric, 11-12
      perfection measurement apparatus  underlined that from the perspec- million metres of nondenim fabric,
                                     4- million metres of shirt fabric, 5-6
                                     thousand tons of knitting fabric, 30
                                                          GÜNDEM NEWS 25
                                     million units of ready to wear in this
                                     facility. Similar to Sümerbank in Tur-
                                     key, which has paved the way for  25
                                     Turkish textile industry in early years
                                     çerçevesinde yatırımın hem grup için
                                     hem de Cezayir için bir ‘imaj projesi’
                                     olarak öne çıktığının altını çizen
                                     Gürsan, ülkede modern anlamda bir
      Taner Engin - Ömer Ender Gürsan- Sabri İlknur        tekstil sektörünün olmadığını belirtti.
      cak. Afrika ve Doğu Akdeniz bölge- ölçüm cihazı (shormetre), 4 adet  Gürsan sözlerini şöyle sürdürdü;
      sinin en büyük tekstil yatırımında ilk  manşon sevk arabası ve 1 adet dijital  “Ülkede ürünlerin neredeyse %90’ı
      aşamasının inşaat süreci geride kaldı  göstergeli kumpas.  ithalata dayanıyor. Cezayir, ülke
      ve makineler tesiste yerini almaya              gelirlerini doğalgaz ve petrol dışındaki
      başladı. Bu kapsamda Asteks, bir  CEZAYİR İÇİN BİR PRESTİJ  endüstrilerde de çeşitlendirmek ve
      rektefiye dairesi için gerekli tüm çö- PROJESİ       istihdam yaratmak ihtiyacında ve
      zümleri tedarik etti; Bir adet 202-AFT  Tayteks’in Cezayir’deki yatırımının  niyetinde. Bu misyona hizmet edecek
      manşon rektefiye makinesi (otomatik  Proje Sorumlusu Ömer Ender Gür- imaj projesi için Tay Group ile bağ-
      beslemeli, çift yönlü), bir adet 201-M  san, Asteks Pazarlama ve Satış Mü- lantıya geçildi ve kısa sürede yatırımın
      manşon rektefiye makinesi (manuel,  dürü Sabri İlknur ve Asteks Müşteri  planlamasından birinci etabın realize
      laser ölçümlü, çok amaçlı), 2 adet  Temsilcisi Taner Engin İstanbul’da bir  edilmesi aşamasına gelindi. Burada
      toz emme siklonu, 1 adet manşon,  araya gelerek, süreci değerlendirdiler.  yıllık 30 milyon metre denim kuma-
      cer ve penye manşonu taşlama  Ömer Ender Gürsan, projenin Ceza- şı, 11-12 milyon metre nondenim
      adaptörü, 1 adet pnomatik manşon  yir’ de ekonomiyi güçlendirmek, dışa  kumaş, 4-5 milyon metre gömleklik
      takma presi, 1 adet hidrolik manşon  bağımlılığı azaltmak ve geri kalmış  kumaş ve 5-6 bin ton civarında örme
      takma presi, 1 adet manşon yüzey  tekstil sektörüne modern bir örnek  kumaş ile,30 milyon adet konfeksi-
      düzgünsüzlüğü ölçüm cihazı ve kul- oluşturmak gibi önemli bir misyonu- yon üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de
      lanım sehpası, 2 adet manşon sertlik  nun olduğunu vurguladı. Bu hedefler  cumhuriyetin ilk yıllarında Sümerbank
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32