Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

Rieter Awards 2017: Future Textile


          Experts Has Been Awarded          One of the students Rieter awarded this year was Dogukan Vanlioglu,
          who newly graduated from Dokuz Eylul University; Department of Textile
          Engineering. He won the award with his innovative yarn project.

          Rieter Award Week 2017 was held at  their efforts to win outstanding new  University, Pakistan
          the Rieter Headquarters in Winterthur,  recruits for textile training. The Rieter  • Matthew James Coats, North Caro-
          Switzerland. For around three dec- Award winners are selected globally  lina State University, US
          ades, the Rieter Award has been a firm from students and young trainees in
          component of the company’s program the textile technology industry who are INVITATION TO VISIT RIETER
          to encourage its trainees – and is an in- distinguished by their sound work and Rieter congratulates the winners and
          stitution in the textile industry. This year, great commitment. is pleased with the talented textile
          there were four new prize winners. The The Rieter judges were totally  trainees. The award included an
          Rieter Award Winners’ Club now has  convinced by the in-depth scientific  invitation to visit Rieter Headquarters,
          177 members.          work of this year’s award winners on  which this year’s Turkish prize winner,
                         the subjects of yarn and surface tech- Dogukan Vanlioglu, was unable to
          RIETER PROMOTES YOUNG     nology, textile materials, and digitiza- accept. For a week, the three visiting
      GÜNDEM NEWS 22 year since 1989. With the prize, Rieter • Mengru Li, Wuhan Textile University, ners received their respective awards
     22    TALENTS            tion. The four prize winners are: prize winners not only got to know Ri-
                         • Dogukan Vanlioglu, Dokuz Eylul
          The Rieter Award has been given to
                                        eter better, but also gained interesting
                                        insights into Switzerland. All the win-
          students and young trainees every
                         University, Turkey
          promotes young talents and thus also China
                                        at a ceremony held at the university in
                         • Salman Ahmad, National Textile
          supports universities and institutes in
                                        their home country.
          Rieter Ödülleri 2017: Geleceğin


          Tekstil Uzmanları Ödüllendirildi          Rieter’ın bu yıl ödüllendirdiği öğrencilerden birisi de, yenilikçi iplik projesi ile başarıya ulaşan
          Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden yeni mezun Doğukan Vanlıoğlu oldu.

          Rieter Ödül Haftası’nın 2017 yılı sere- yine bu sayede üniversite ve enstitüleri  • Salman Ahmad, National Textile Uni-
          monisi firmanın İsviçre Winterthur’daki  de tekstil eğitimine yönelik yeni yete- versity, Pakistan
          merkez ofisinde gerçekleşti. Rieter’ın  nekler yetiştirmede destekliyor. Küresel  • Matthew James Coats, North Carolina
          yaklaşık otuz yıldan beri düzenlemekte  çapta öğrenciler ve genç stajyerler ara- State University, ABD
          olduğu ‘Rieter Ödülleri’ etkinliği, firmanın  sında yapılan seçim neticesinde dağıtılan
          stajyerleri cesaretlendirme amacı güden  ödüller, öğrencilere de tekstil dünyasında RİETER’İ ZİYARET İÇİN DAVETİYE
          temel stratejilerinden birisi olmasının yanı  sağlam bir geleceğin referansı olarak  Kazananları tebrik eden ve memnuni-
          sıra tekstil endüstrisi için de bir enstitü  kabul görüyor.  yetini ifade eden Rieter, ödül sahip-
          görevi görüyor. Rieter’ın bu yılki ödül  Bu yılki ödül sahiplerinin iplik ve yüzey  lerine Rieter Genel Merkezi’ni ziyaret
          haftasının kazananı olan dört yeni ödül  teknolojisi, tekstil malzemeleri ve sayısal- etme davetiyesi gönderdi. Doğukan
          sahibi ile birlikte, ‘Rieter Ödül Kazananlar  laştırma konularında gerçekleştirdikleri  Vanlıoğlu’nun maalesef katılamadığı
          Kulübü’ üyelerinin sayısı 177’ye çıktı.  derinlemesine bilimsel çalışmalardan  davete diğer üç ödül sahibi ise icabet
                         oldukça memnun olduğunu açıklayan  etti ve bu sayede bir hafta süresince
          RİETER, GENÇ YETENEKLERİ    Rieter jürisi’nin ödüllendirdiği kişiler şunlar: hem Rieter’i hem de İsviçre’yi daha iyi
          TEŞVİK EDİYOR         • Doğukan Vanlıoğlu, Dokuz Eylül Üniver- tanıma şansına sahip oldular. Ayrıca
          1989’dan bu yana her yıl öğrencilere ve  sitesi, Türkiye   kazananların tamamı kendi üniversite-
          genç stajerlere verdiği ödüllerle genç ye- • Mengru Li, Wuhan Textile University,  lerinde düzenlenen bir törenle ödüllerini
          tenekleri teşvik eden Rieter diğer yandan Çin        aldılar.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29