Page 23 - Tekstil Teknoloji
P. 23

startupers are combined with the  ry. As Santex Rimar Group main  customers to achieve and maintain
      experience and the vision of those  shareholders, Giannino Marzotto’s  quality production standards and
      who make traditional business,”  family members say they are proud  implement predictive maintenance.
      commented Ferdinando Businaro  to pursue family effort in sustain- With this start-up we can develop
      President of Santex Rimar Group. ing young entrepreneurs. “Santex  solutions to solve customers’ prob-
      Premio Gaetano Marzotto is part of  Rimar Group is developing 4.0  lems faster and better.”
      the activities founded by Giannino  projects focused on the relationship  “We want machines that can assure
      Marzotto together with Ferdinan- with more than 30,000 customers  that there is no waste, no second
      do Businaro and his daughters  located all over the world. Our new  quality, that can prevent errors and
      Cristiana, Maria Rosaria Gioia and  technologies will help to save en- suggest how to repair malfunctions.
      Margherita Marzotto. The award is  ergy, understanding the processes  Machines that allow low downtime
      inspired by Gaetano Marzotto, a  and avoiding time waste and lack of  and help schedule maintenance.
      twentieth-century entrepreneur who  quality,” explained Stefano Galluc- These machines will help solve the
      was committed to uniting enterprise  ci, CEO of Santex Rimar Group.  challenges of such a competitive
      and society, culture and territo- “We offer services that enable our  textile industry,” said Mr Gallucci.


                                                          GÜNDEM NEWS 21
                                                     21
      Premio Gaetano Marzotto; Giannino  Ferdinando Businaro, konuya ilişkin  rilerimizin kaliteli üretim standartlarını
      Marzotto ve Ferdinando Businaro ile  açıklamasında, genç girişimcilerin  elde edip, sürdürmelerini ve tahmini
      kızları Cristiana, Maria Rosaria Gioia  coşkusu ve birikiminin, geleneksel  bakım uygulamalarını sağlayan
      ve Margherita Marzotto tarafından  iş çevrelerinin deneyim ve vizyo- hizmetler sunuyoruz. Bu girişim ile
      kurulan etkinliklerin bir parçası. Ödül  nuyla birleştirdiğinde ortaya gerçek  müşterilerin sorunlarını daha hızlı
      fikrinin arkasında ise, kendisine  yeniliklerin çıktığını belirtirken, Grup  ve daha iyi çözmek için çözümler
      iş dünyası ile toplumu ve kültür- CEO’su Stefano Gallucci ise şunları  geliştirebiliriz. Biz hataları önleyebi-
      le toprakları birleştirmeyi misyon  ifade etti:       lecek, arızaların nasıl onarılacağını
      edinen bir yirminci yüzyıl girişimcisi  ‘Santex Rimar Grup, dünyadaki  önerebilecek ve atık veya ikinci ka-
      olan Gaetano Marzotto bulunuyor.  30.000’den fazla müşterisiyle olan  lite ürün olmadığını garanti edecek
      Santex Rimar Grup’un ana hisse- ilişkisi üzerine odaklanan Endüst- makineler istiyoruz. Düşük kesinti
      darları olan Giannino Marzotto’nun  ri 4.0 tabanlı projeler geliştiriyor.  ve bakım programının zamanlaması-
      aile üyeleri ise genç girişimcilere  Bunlar, enerji tasarrufu yapmak,  na yardımcı olan makineler istiyoruz.
      desteklerini sürdürmeye devam  süreçleri anlamak ve zaman kaybı  İşte bu tür makineler, böylesi reka-
      ediyorlar.           ile kalitesizliği azaltmaya yardımcı  betçi bir tekstil endüstrisinin zorluk-
      Santex Rimar Grup’un Başkanı  olacak yeni teknolojilerimiz. Müşte- larını çözmekte yardımcı olabilir.’
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28