Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

Mayer & Cie’s calendar for the year 2018 and      agement. Plans for the com-
          later includes the implementation of heat, power and    bined heat, power and cooling
          cooling concept and the installation of a combined     concept were also completed
          heat and power unit and many other lines.          and a cooperation agreement
                                        was concluded with the Neck-
          ‘must’ in every respect. That is  ENERGY FOCUSED      ar-Alb Virtual Power Station,
          why it is just as much a matter  RENOVATION        a pilot project undertaken in
          of course for us that our knitting  In 2015 Mayer & Cie. went on  collaboration with the University
          machines work resource-effi- to upgrade its water pipes and  of Reutlingen. Mayer & Cie’s
          ciently as that we manufacture  renovate two heating plants.  calendar for the year 2018 and
          them efficiently. And optimised  Last year, new compressors  later includes the implementa-
          energy costs for cooling, heating  helped generate compressed  tion of heat, power and cooling
          and electricity make an impor- air. This year the company was  concept and the installation of a
          tant contribution to resource  able to connect all consumers  combined heat and power unit
          efficiency.’         and install load profile man- and many other lines.
      GÜNDEM NEWS 18
     18


          100 companies provide 100 specific examples of how to work resource-efficiently.
          Kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağını yönelik 100 özel örnek teşkil eden 100 şirket.

          ‘Baden-Württemberg Eyaleti’nin  soğutma, ısıtma ve elektrik kullanı- kurdu. Birleşik ısı, güç ve soğutma
          bu alandaki çalışmalarımızı örnek  mına yönelik optimize edilmiş enerji  konseptine yönelik planlarını da
          olarak seçmesini memnuniyetle  maliyetleri de kaynak verimliliğine  tamamlayan Mayer & Cie. Reutlin-
          karşılıyoruz. Sürdürülebilirlik, bizim  önemli bir katkıda bulunuyor.’ gen Üniversitesi ile birlikte yürütü-
          gibi doğrudan sahibi tarafından               len bir pilot proje kapsamında da
          yönetilen bir aile firması için her ba- ENERJİ ODAKLI YENİLEME Neckar-Alb Sanal Güç İstasyonu
          kımdan bir ‘zorunluluk’. Bu yüzden,  2015 yılında su borularında yük- ile bir işbirliği anlaşması imzala-
          zaten kendi üretimimiz olan örme  seltmeye gidip, iki ısıtma tesisini  dı. Mayer & Cie.’nin 2018 yılı ve
          makinelerimizi üretim aşamasında  yenileyen Mayer & Cie. geçtiğimiz  sonrasına yönelik takviminde ise ısı,
          verimliliği baz alarak tasarladığımız  sene aldığı yeni kompresörleriyle  güç ve soğutma konseptinin ikmali
          için makinelerin de kaynak ve- de basınçlı hava üretimini artırdı. Bu  ve kombine bir ısı ve güç ünitesi
          rimliliğini temel alarak çalışmaları  yıl da şirket tüm tüketicileri birbirine  ile diğer pek çok hattın kurulumu
          oldukça doğal. Buna ek olarak;  bağlayarak yük profil yönetimi ağı  bulunuyor.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25