Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

the brand name of Jiangsu Jinlong  one of the most important institutions  through technological investments, R
          Technology, one of China’s largest  to determine the future of Turkish  & D work and qualitative education.
          computerized knitwear manufactur- textile. Namely, it is one of the five  Stating that every textile student
          ers. They are well known for their high  specialized schools in textile expertise  today is a potential candidate to give
          production quality, as well as being  globally and is the first and the only  direction to the future of textile sector,
          one of the two largest companies  company in Turkey. At the same  Balkuv underscored the importance
          in China producing computerized  time, one of the 7 thematic schools  of the donation that Tekspart Textile
          flat knitting machines for the world  of Turkey.      had done in this way.
          knitting market. Tekspart, in addition  Speaking at the handover ceremo- Alpaslan Demir, the owner of Tekspart
          to brands such as Tokyo and Schick  ny held on 22 November, Trisad  Textile, underlined that both company
          Bin, is also the Turkey and Uzbek- Chairman Mustafa Balkuv thanked  and country-based development can
          istan distributer of LongXing flat  to Alpaslan Demir, the owner of  only be achieved through a holis-
          knitting machines. Another important  Tekspart Textile, for his support and  tic approach that will be provided
          detail of the donation is that Trisad  emphasized that Turkey’s path to  between educational institutions
          Textile Technology Vocational and  further expand its successful role  and the business world and added:
          Technical Anatolian High School is  in the global textile world has been  ‘The seeds of a successful future are
                                        thrown only with qualified training.
                                        This is one of our core missions as
                                        Tekspart.’
                                        Dr. Murat Ozpehlivan, the Chairman
                                        of KYSD, Serafettin Yuzuak, General
      GÜNDEM NEWS 14                          event as well as us as Textile Technol-
     14                                  Secretary of LASIAD and the repre-
                                        sentatives of the leading companies
                                        in the industry are also attended the

                                        ogy Magazine.
                                        yolunun teknolojik yatırımlardan, Ar-Ge
                                        çalışmalarından ve nitelikle eğitimden
                                        geçtiğini vurguladı. Bugünkü her tekstil
                                        öğrencisinin potansiyel olarak gele-
                                        ceğin tekstil sektörüne yön verecek
                                        bir aday olduğunu belirten Balkuv, bu
            Dünyada tekstil uzmanlığında alanında 5 ihtisas     vesileyle Tekspart Tekstil’in yapmış
          okulundan birisi olan Trisad Tekstil Teknolojisi      olduğu bağışın öneminin altını çizdi.
          Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye’de ilk ve tek   Tekspart Tekstil’in sahibi Alpaslan
          konumda.                          Demir de konuşmasında, gerek firma
                                        gerekse de Türkiye olarak gelişmenin
          Technology firmasının markası olan  en önemli kurumlardan birisi oluşu.  ancak ve sadece eğitim kurumları ile iş
          LongXing, dünya örgü pazarına  Şöyle ki, dünyada tekstil uzmanlığında  dünyası arasında sağlanacak bütüncül
          bilgisayarlı düz örgü makinesi imalatı  alanında 5 ihtisas okulundan birisi olan  bir yaklaşımla gerçekleşebileceğinin
          yapan Çin’in iki büyük firmasından  kurum Türkiye’de ilk ve tek konumda.  altını çizerek, bu bağlamda başarılı bir
          biri olmasının yanı sıra yüksek üretim  Aynı zamanda ülkemizde bulunan  geleceğin tohumlarının nitelikli eğitimle
          kalitesi ile tanınıyor. Tekspart ise Tokyo  toplam 7 tematik okuldan birisi de yine  atılacağını ve Tekspart olarak temel
          ve Schick Bin gibi markaların yanısıra  kendileri. 22 Kasım’da düzenlenen  misyonlarından birisinin bu olduğunu
          LongXing düz örgü makinelerinin de  devir teslim töreninde konuşan Trisad  ifade etti.
          Türkiye ve Özbekistan distribütörlüğü- Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bal- Tekstil Teknoloji Dergisi olarak bizim de
          nü yürütüyor.         kuv Tekspart Tekstil’in sahibi Alpaslan  yer aldığımız etkinliğe, KYSD Yönetim
          Yapılan bağışın bir diğer önemli ayrıntı- Demir’e yapmış olduğu yardımdan  Kurulu Başkanı Dr. Murat Özpehlivan,
          sı ise, Trisad Tekstil Teknolojisi Mesleki  ötürü teşekkürlerini sunarken, Tür- LASİAD Genel Sekreteri Şerafettin
          ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye  kiye’nin küresel tekstil dünyasındaki  Yüzüak ve sektörün önde gelen firma-
          tekstilinin geleceğini belirleyecek  başarılı rolünü daha da büyütmesinin  larının temsilcileri de katıldılar.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21