Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

Textile Export Figures


          Announced          Export figures for total textiles and raw materials, covering the first
          10-month period between January and October of 2017, has been released.

          Textile exports, which started to 2017  dollars. The third largest slice of the pie  TUIK data, 749.7 thousand tons of cot-
          with a 2.3% increase compared to the  was the home textiles product group  ton were imported in the January-Sep-
          previous month, have continuously go  with a ratio of 16.1% and a export figure tember period of 2017 in the amount of
          upwards, -except for month-based  of 1.3 billion dollars.  1 billion 385 million dollars, which was
          decreases experienced in April and  Striking Increase in Cotton Imports 692.5 thousand tons in the amount of
          June- and reached 8.3 billion dollars in  Cotton imports of Turkey rose despite  1 billion 32 million dollars in the same
          total. While the biggest product group  the increase in domestic cotton produc- period of last year. The increase in
          of textile and raw material exports was  tion. It is expected that 900 thousand  quantity is 57.2 thousand tons.
          woven fabrics with 24.3%, total export  tonnes of cotton will be produced this  As always in the import of cotton, the
          value of this product group was an- year. Both the increase in the number of US came first. In the first 9 months of
          nounced as 2 billion dollars by decreas- sowing areas and the support provid- this year, 375.2 thousand tons of cotton
          ing by 3.0% compared to the same  ed by the government seems to be  were imported from this country. They
          period of previous year. The yarn group  able to reach this capacity. However,  followed by Brazil with 64,8 thousand
          came in second place with a share of  the increase in production has not yet  tons and Turkmenistan with 62,6 thou-
          17.8% and export value of 1.5 billion  reduced cotton imports. According to  sand tons.
      GÜNDEM NEWS 10
     10
          Tekstil İhracat Verileri Açıklandı          2017 yılının, Ocak ile Ekim arasında geçen ilk 10 aylık dönemi kapsayan, toplam tekstil
          ve hammaddeleri ihracat rakamları yayınlandı.

          2017 yılına, bir önceki aya oranla %2,3 payı ve 1.5 milyar dolarlık ihracat değeri göre 2016’nın Ocak-Eylül döneminde
          artış ile başlayan tekstil ihracatı, Ekim  ile iplik grubu geldi. Pastanın %16.1  1 milyar 32 milyon dolar karşılığında
          ayına kadar geçen süre içerisinde,  oranındaki üçüncü dilimi ise 1,3 milyar  692.5 bin ton pamuk ithal edilmişken
          Nisan ve Haziran aylarında yaşanan ay  dolarla ev tekstilinin oldu.  bu rakam bu yılın aynı döneminde mik-
          bazlı gerilemeler haricinde, sürekli yük- Pamuk İthalatında Dikkat Çeken Artış tar olarak 749.7 bin tona, değer olarak
          seliş göstererek toplamda 8.3 milyar  Türkiye’nin pamuk ithalatı, yerli pamuk  ise 1 milyar 385 milyon dolara çıktı.
          dolar olarak gerçekleşti.   üretiminin artmasına rağmen yükseldi.  Miktar olarak artış 57,2 bin ton olarak
          Tekstil ve hammaddeleri ihracatının en  Bu yıl üretimden 900 bin ton pamuk  gerçekleşti.
          önemli ürün grubunu %24.3 ile do- elde edilmesi bekleniyor. Gerek ekim  Pamuk ithalatında her zamanki gibi
          kuma kumaşlar oluştururken, bu ürün  alanlarının artması gerekse de devletin  ABD ilk sırada geldi. Bu yılın ilk 9 ayın-
          grubunun toplam ihracat değeri bir ön- sağladığı destekler bu kapasiteye  da bu ülkeden 375,2 bin ton pamuk
          ceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,0  ulaşılmasını sağlayacak gibi görünüyor. ithal edildi. Bu ülkeyi 64,8 bin tonla
          oranında azalarak 2 milyar dolar olarak  Ancak üretimdeki artış pamuk ithalatını  Brezilya ve 62,6 bin tonla Türkmenistan
          açıklandı. İkinci sırada ise %17.8’lik  henüz azaltmış değil. TÜİK verilerine  takip etti.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17