Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

the internship program and interns.
            Kordsa got a special recognition called revelation   Kordsa CEO Ali Çalışkan, regard-
          of the year because among those companies which       ing their global successes, stated:
          applied for first time, it had the highest score with    ‘2016 and 2017 were the years we
          80,5 IFT, an index measuring happiness at work.       proved our mission to ‘We Rein-

          index measuring happiness at  interns. The award evaluates the  force Life’ and all our employees
          work. Kordsa Brazil was recog- development process of interns,  have internalized the company’s
          nized by Instituto Euvaldo Lodi as  looking at the criteria such as  mission. The awards received,
          the best mid-size company in ‘In- training, mentoring, initiatives and  strengthens our global ‘Reinforcer’
          ternship Practices’ in the industrial  contributions to suggestions and  position. Kordsa will continue to
          sector. Kordsa has been honored  continuous improvement, taking  invest in sustainable growth and
          with this award thanks to its initi- advantage of school and industry  innovation to create value for the
          atives for internship, opportunities  contributions, management practic- economies and societies it operates
          provided to interns and its egalitar- es and, in particular, development  in, as well as its financial and opera-
          ian approach to its employees and  and commitment of the company to  tional growth.’


      GÜNDEM NEWS 8
     8


          IFT endeksinde 80,5 puan ile  sağladığı olanaklar ve en önem- lendirme’ misyonlarını tam olarak
          rapora ilk kez dâhil olan şirketler  lisi çalışan ve stajyerlere yönelik  ortaya koydukları ve tüm çalı-
          arasında en yüksek puanı aldı ve  eşitlikçi yaklaşımı etkili oldu. Ödül  şanları tarafından içselleştirildiği
          ‘En İyi Çıkış Yapan Şirket Özel  kapsamında; stajyerlerin gelişim  yıllar olduğunu söyleyen Kordsa
          Ödülü’ne lâyık görüldü.    sürecini değerlendirirken, eğitim,  CEO’su Ali Çalışkan, sözlerinin
          Kordsa, Brezilya’da son olarak Ins- mentorluk, inisiyatifler, öneriler  devamından şunları ifade etti: ‘Bu
          tituto Euvaldo Lodi tarafından, ‘Staj  ve iyileştirme ile katkılar, okul ve  dönemde aldığımız ödüller, küresel
          Programlarında En İyi Uygulamalar’  sanayi iş birliği, yönetim uygulama- çapta ‘Güçlendirici’ konumumuzu
          sıralamasında endüstri alanında  ları, stajyerlerinin görüşleri, şirketin  pekiştirdi. Kordsa, operasyonel
          birinciliğe layık görüldü. Fabrikası- staj programına ve stajyere olan  ve finansal büyümesinin yanı sıra
          nın bulunduğu Bahia eyaletinde,  bağlılığı ve gelişimi gibi konular  içinde bulunduğu tüm toplumlarda
          orta-ölçekli şirketler arasında ilk  çerçevesinde değerlendiriliyor. ekonomiye ve topluma olan katkı-
          sırada yer alan Kordsa’nın bu  Elde edilen bu küresel başarılara  sını artırarak sürdürülebilir büyüme-
          ödülü almasında; önemli projelere  ilişkin yaptığı açıklamada, 2016  sine ve değer yaratacak yeniliklere
          katılım için stajyerleri teşvik etmesi,  ve 2017 yıllarının ‘yaşamı güç- devam edecek.’
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15