Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

Birben is a graduate of ITU Petro- in trade. “We as Beneks always  take this issue into consideration,
          leum Engineering. Mr. Birben, who  say that competition is not in Price  they also differ in comparison to
          worked as a petroleum engineer for  but in Quality. The price policy is  their competitors, and thus they
          three years after university, entered  certainly important, but our priority  become preferable. Beneks gives
          into the textile sector with his cousin is always quality and innovation.  great importance to this subject and
          in order to sell abroad. Later, they  When we produce, we do not just  also makes investments as a brand
          set up Beneks. However; it is to  think ourselves; we also take care  with an international vision. Even by
          be permanent but it is not always  of the interests of our customers.  establishing Tachyon, a new brand,
          to be great what Birben has in his  Each machine we produce is the  it creates innovative, efficient, less
          mind. “We have continued to grow  reference of our next machine. Our  consuming but more productive
          since 1988. We have followed our  customers actually advertise us.” systems or machines and equip-
          way by always adding on. This is              ment. Tachyon, in which Hüseyin
          a very important issue. According  “IF YOU ARE EXPORTING, YOU  Birben has a share, produces
          to my ethics, I am required either  NEED A GLOBAL PERSPECTIVE” machines which are environment
          to do business right or not to do it.  The central issues in the world are  friendly and minimizes the elements
          We constantly renew ourselves and  related to energy efficiency not only  that escalates energy costs. In
          we give importance to innovation.  in the textile sector, but also in other addition to this, by drawing attention
          These are the elements that keep  sectors. The reduction of energy re- to the fact that global marketing is
          us afloat.” said Birben, one of those  sources in the world brings together sensitive, Mr. Birben says: “If you are
          who claims that the monetary policy different alternative ways with it in  selling products abroad, you defi-
          should be followed by the quality  production. When the producers  nitely know that the perception your      GÜNDEM NEWS 30
     30          elbet de önemli ama önceliğimiz her  değil diğer sektörlerde de öne çıkan  üretken sistemler ya da makine
          zaman kalite ve inovasyondur bizim.  konular enerji verimliliği ile alakalı.  ve ekipmanlar üretiyorlar. Hüseyin
          Biz üretim yaparken sadece kendimizi Dünyadaki enerji kaynaklarının azal- Birben ortağı olduğu Tachyon’da
          düşünerek yapmıyoruz; müşterilerimi- ması üretimde farklı alternatifleri de  çevresel faktörlerin daha fazla ön
          zin menfaatlerini de gözetiyoruz. Her  beraberinde getiriyor. Üreticiler de bu planda olduğu, enerji maliyetlerini et-
          ürettiğimiz makine bir sonraki makine- konuya dikkat ettiği ölçüde rakiple- kileyen unsurlarının minimize edildiği
          mizin referansıdır. Bizi müşterilerimiz  rine göre farklılaşıyor ve tercih edilir  makineler üretiyorlar.
          aslında lanse ediyor.”    hale geliyor. Beneks de uluslararası  Hüseyin Birben bununla beraber
                         vizyona sahip bir marka olarak bu ko- global pazarlamanın da hassasiye-
          “İHRACAT YAPIYORSANIZ     nuya önemle eğiliyor veriyor yatırımlar te dikkat çekerek şunları söylüyor:
          GLOBAL BAKIŞ AÇISINA     yapıyor. Hatta yeni bir marka olan  “Yurtdışına ürün satıyorsunuz algının
          İHTİYACINIZ VAR”       Tachyon’u hayata geçirerek, yenilikçi, kesinlikle kaliteli üründen ve sağlıklı
          Dünyada sadece tekstil sektöründe  verimli, daha az tüketen ama daha  bir satış sonrası hizmetten geçtiğini
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37