Page 29 - Tekstil Teknoloji
P. 29

taken for fiber investment in the  of view, and that we will overcome  70-75% of its total production while
      past year. When we look at the  labor cost as a result of the advanced SASA’s exportation rate is currently at
      road map we see that the machines  automation.       the level of 40-45 %. It is not difficult
      would come next year and would be              to predict Erdemoğlu Holding’s goal
      commissioned in the last quarter. In  CARPET IS OKAY; IT IS  in this viewpoint. On the other hand,
      the second stage, the POY bulk yarn  POLYESTER’S TURN!   that China is the only competitor
      spinning investment will be followed  Even if everybody who is familiar with  in the sector can be regarded as
      by a plastic bottle investment. In order  the sector has already heard of the  a positive potential because the
      to be more competitive, let’s underline  name of Erdemoğlu , its recogniza- facilities both in Russian and in the
      the fact that the main raw materials  bility is originated in its brands rather  Middle Eastern regions are old and
      will be produced indoors. Starting with  than the name. If we put a question  far from competitiveness. From the
      polyester, the process like a stone  like ‘What is Merinos and Dinarsu?’  other point of view, the fact that the
      thrown into the sea will cause growing  to someone in the street, we receive  raw material will be produced here
      ripples of investments in fiber, chips,  the answer of “carpet brands” without  will provide an incredible advan-
      yarn and weaving etc. In this respect,  hesitation. Here, Erdemoğlu Holding  tage as having already mentioned
      one of the most important cost items  is the name behind all of the carpet  above. Imagine that we are talking
      in order to compete with China,  brands of Merinos, Dinarsu, Padişah,  about a raw material that is used in
      which meets 80 % of global polyester  Efsane and İmparator. As we have  shirts, diapers, security ribbon in the
      production alone, will be overcome.  already mentioned above, Erdemoğlu  paper money, the automotive sector
      Obviously there is no reason why we  is the biggest producer of the ma- etc. The volume of world polyester
      cannot be successful at competing  chine-made carpet in the world. Five  production is 60 million tons per year,
      with China When we consider both  of every 100 carpets produced in the  worth 90 billion dollars. Erdemoğlu
                                                          GÜNDEM NEWS 27
      that raw materials and energy prices  world bear its signature. Holding will be able to meet 3 % of
      are the same as in China and that we             the global and 7 % of the regional
      already have the most modern equip- GLOBAL 3 %, REGIONAL 7 % productions immediately after this  27
      ment from the technological point  Merinos is currently exporting about  giant investment.
      alınan kararla birlikte de harekete  HALI TAMAM; SIRA    seviyesinde. Buradan hareketle Erde-
      geçilmiş oldu. Yol haritasına baktığımızda  POLYESTERDE!  moğlu Holding’in hedefini kestirmek
      makinelerin önümüzdeki yıl geleceğini ve  Erdemoğlu ismini sektöre az bile olsa  güç değil. Diğer yandan sektördeki
      son çeyrekte de devreye gireceğini görü- aşina olan herkes zaten duymuş olsa  tek rakibin Çin oluşu da olumlu bir
      yoruz. İkinci etapta ise POY iplik tekstüre  da asıl tanınırlıkları isimlerinden ziyade  potansiyel olarak değerlendirilebilir
      yatırımı ve onun da sonrasında pet şişe  markalarında. Muhtemelen sokaktan  çünkü Rusya olsun, Ortadoğu olsun
      yatırımı geliyor. Daha rekabetçi olmak için,  çevirdiğimiz herhangi birisine ‘Merinos  bu bölgelerdeki tesisler eski ve rekabet
      ana hammaddelerin içeride üretileceğinin  ve Dinarsu nedir?’ şeklinde bir soru  gücünden uzaklar.
      de altını çizelim. Polyester ile başlayacak  yöneltsek tereddütsüz ‘halı markası’  Diğer yandan hammaddenin burada
      süreç elyaf, cips, iplik ve dokuma derken  cevabını alırız.  yapılacak olması yukarıda da belirttiği-
      denize atılan taş misali dalga dalga  İşte Merinos, Dinarsu, Padişah, Efsane miz gibi inanılmaz bir avantaj sağlaya-
      büyüyecek. Bu sayede küresel çapta  ve İmparator Halıları’nın hepsinin  cak.
      polyester üretiminin %80’ini tek başına  arkasındaki isim Erdemoğlu Holding.  Düşünün ki gömlekte çocuk bezle-
      karşılayan Çin ile rekabette aşılması gere- Yukarıda da belirttiğimiz gibi kendileri  rine, otomotiv sektöründen paraların
      ken en önemli maliyet kalemlerinden birisi  küresel çapta dünyanın en büyük  içindeki emniyet şeridine kadar aklımıza
      de bertaraf edilmiş olacak. Hammadde ve parça makine halı üreticisi. Dünyada  ne gelirse polyesterden dahası geri
      enerji fiyatlarının Çin ile aynı olduğunu, tek- üretilen her 100 halının 5’inin altında  dönüşümü olan bir hammaddeden
      nolojik açıdan zaten en modern ekipman- onların imzası var. bahsediyoruz. Dünya polyester üreti-
      lara sahip olduğumuzu ve ileri otomasyon           minin hacmi yıllık 60 milyon ton, değeri
      neticesinde işçilik maliyeti handikabını da  KÜRESEL %3, BÖLGESEL %7 ise 90 milyar dolar. Erdemoğlu Holding
      gidereceğimizi hesaba kattığımızda açık- Son veriler itibarı ile Merinos toplam  bu dev yatırımın ertesinde küresel üreti-
      çası Çin ile rekabette başarılı olamamamız üretiminin %70-75 kadarını ihraç ediyor min %3’ünü karşılayabilecek, bölgesel
      için geriye hiçbir neden kalmıyor. SASA’da ise bu oran şimdilik %40-45  bazdaki ise %7 seviyesinde.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34