Page 27 - Tekstil Teknoloji
P. 27

Jos Notermans, commercial
         The investment in the ink plant expansion is      manager digital textiles at
      another step towards SPGPrints’ goal of making       SPGPrints, said that:
      digital the mainstream printing technology for       “The combination of research
      textile applications.                    and development, print head
      proximity to both SPGPrints’  try in digital technologies, and is  expertise, close relations with
      research and development   poised to continue that commit- print head suppliers, and our ink
      laboratories, and the corporate  ment.           manufacturing capability gives
      headquarters so that commu-                 SPGPrints a unique position in
      nication chains are short and  THE POWER OF SYNERGY!    the textile market. The increase in
      decisions can be made quickly.  SPGPrints’ subsidiary company,  the volume of our ink production
      When the facility is completed,  Veco B.V., of Eerbeek, Nether- means that we will continue to be
      at least ten new positions per  lands, develops precision metal  able to serve the expanding digi-
      shift will be created, providing an  parts for a wide range of mar- tal textile printing market that we
      employment boost for the local  kets, including the design and  have helped to build over the last
      economy.           production of nozzle plates for  three decades. The global retail
      The investment in the ink plant  inkjet print heads. The synergy  markets are now in a position to
      expansion is another step to- enabled by the relationships  take advantage of the benefits of
      wards SPGPrints’ goal of making  with the major suppliers for print  digital printing as it moves into
      digital the mainstream printing  heads in the textile market means  the mainstream as a production
                                                          GÜNDEM NEWS 25
      technology for textile applica- that inks and print heads can be  method. SPGPrints will ensure
      tions. For more than 30 years,  designed to work optimally, and  that printers and inks are availa-
      the company has, through its  deliver the best technologies to  ble to allow our customers to ride
      innovation, led the textile indus- the customer.      the digital wave.”        25

      ma ve geliştirme laboratuvarlarına ve
                        Boya fabrikasının genişletilmesi için yapılan
      kurumsal genel merkezine oldukça  yatırım, SPGPrints’in dijital baskıyı, tekstil uygulama-
      yakın olduğu için kısalan iletişim zinciri  larında kullanılan ana baskı teknolojisi yapma hedefini
      sayesinde karar süreci çok daha hızlı  gerçekleştirmeye yönelik atılan adımlardan birisi.
      işleyecek. Tesis tamamlandığı zaman,
      vardiya başına en az on yeni pozisyon  Veco B.V., boya püskürtmeli baskı  baskı kafası tedarikçileriyle kurulan
      oluşturulacak ve bu sayede yerel  kafaları için nozul plakalarının tasarımı  yakın ilişkiler ve boya imalat kapasi-
      ekonomide de istihdam artışı sağla- ve üretimi dâhil olmak üzere pek çok  temiz sayesinde, SPGPrints tekstil
      yacak.Boya fabrikasının genişletilmesi  piyasa için hassas metal parçaları  piyasasında özel bir yere sahip. Boya
      için yapılan yatırım, SPGPrints’in  geliştiriyor. Tekstil piyasasındaki önemli üretim hacmimizdeki artış, son otuz
      dijital baskıyı, tekstil uygulamalarında  baskı kafası tedarikçileri arasında  yıl içinde oluşmasına katkı yaptığımız,
      kullanılan ana baskı teknolojisi yapma  kurulan ilişkiler sayesinde gerçekleşen büyüyen dijital tekstil baskı piyasasına
      hedefini gerçekleştirmeye yönelik  sinerji, boya ve baskı kafalarının en  hizmet vermeye devam edebilmemiz
      atılan adımlardan birisi. Dijital tekno- uygun şekilde çalışması için tasar- anlamına geliyor.
      lojiler alanında tekstil endüstrisini 30  lanabilmesini ve en iyi teknolojilerin  Üretim yöntemi olarak ana akım me-
      yılı aşkın bir süredir yönlendiren şirket,  müşteriye sunulmasını sağlıyor.  totları tercih ettikçe, global perakende
      süregelen yenilikçi çalışmalarıyla bu            piyasalar dijital baskının avantajla-
      bağlılığını sürdürmeye kararlı. SPGPrints dijital tekstiller ticari  rından yararlanma konumuna geldi.
                     müdürü Jos Notermans’ın konuya SPGPrints, müşterilerimizin bu dijital
      SİNERJİNİN GÜCÜ!       ilişkin açıklaması şu şekilde: baskı dalgasından yararlanması için
      Hollanda’nın Eerbeek şehrinde faaliyet  “Araştırma ve geliştirme çalışmaları,  gerekli baskı makinelerini ve boyaları
      gösteren SPGPrints’in kardeş şirketi  baskı kafası alanındaki uzmanlığımız,  temin edecektir.”
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32