Page 23 - Tekstil Teknoloji
P. 23

that Turkey is in second place just
         The most important point that attract our atten-    behind Africa with its year-on-year
      tion in the report is that Turkey is in second place    growth of 55% in total exports.
      just behind Africa with its year-on-year growth of     So, in the first six months of 2016,
      55% in total exports.                    our imports amounted to CHF 31.7

      SEMI-ANNUAL FINANCIAL     in total exports is Asian Counties  million, compared to CHF 49.1
      RESULTS REPORTED:       with CHF 111.2 million, followed  million in the first half of this year.
      EVERYTHING IS OK!       by India (CHF 94.7 million), China  One of the most important reasons
      Another important news from  (CHF 83.8 million) and Turkey (CHF  for this growth is the increase in
      Rieter’s side is the release of the  49.1 million) respectively. The list  demand especially since March
      semi-annual financial report cov- is followed by North and South  2017. (pic 1)
      ering the January-June period of  America (CHF 42.7 million), Europe  In the first six months of 2017,
      2017.When we look at the figures,  (CHF 17.9 million) and Africa (CHF  Rieter achieved a net profit of CHF
      we see total sales of CHF 415.2  15.8 million).      10.9 million, thereby reaching the
      million in 6 months, covering the              previous year’s level (first half year
      first two quarters of 2017, which  RELATIONSHIPS WITH TURKEY  2016: CHF 11.0 million). So we
      corresponds to a 5% decline  GETTING STRONGER       can generally say Rieter succeed-
      compared to the same period last  The most important point that  ed in maintaining stability com-
      year. The most important market  attract our attention in the report is  pared to the last year.
                                                          GÜNDEM NEWS 21
                                                     21
      The most important point that attract our attention in the report is that Turkey is in second place just behind Africa (191%) with its year-on-year growth of 55% in total exports.
      Raporda dikkatimizi çeken en önemli nokta, Türkiye’nin toplam ihracat içerisinde %55’lik yıl bazlı büyüme ile bu alanda Afrika’nın (%191) hemen gerisinde ikinci sırada yer alıyor oluşu.


      olarak sürdürecek.      önemli pazarı 111.2 milyon CHF ile hemen gerisinde ikinci sırada yer
      YARI YILLIK MALİ RAPOR    Asya ülkeleri oluştururken burayı  alıyor oluşu. Şöyle ki 2016 yılının ilk
      YAYIMLANDI; İŞLER YOLUNDA!  sırasıyla Hindistan (94.7 milyon  6 ayında 31.7 milyon CHF olarak
      Yine Rieter cephesinden gelen bir  CHF), Çin (83.8 milyon CHF) ve  gerçekleşen ithalatımız bu yılın
      diğer önemli haber ise 2017 yılının  Türkiye (49.1 milyon CHF) takip  ilk yarısında 49.1 milyon CHF’ye
      Ocak-Haziran dönemlerini kapsa- ediyor. Listenin devamında ise  çıkmış durumda. Bu büyümenin
      yan yarı yıllık mali raporun yayım- sırasıyla Kuzey ve Güney Amerika  en önemli sebeplerinden birisi ise
      lanması.           (42.7 milyon CHF), Avrupa (17.9  özellikle Mart 2017’den itibaren
      Rakamlara baktığımızda 2017  milyon CHF) ve Afrika (15.8 milyon taleplerde yaşanan artış olarak be-
      yılının ilk iki çeyreğini kapsayan  CHF) yer alıyor.    lirtiliyor.Geçtiğimiz yılın ilk yarısında
      6 aylık süreçte toplam satışların              toplam 11 milyon CHF net kar sağ-
      415.2 milyon CHF olarak gerçek- TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER   layan Rieter, bu yılın ilk yarısında ise
      leştiğini görüyoruz ki bu geçtiğimiz  GÜÇLENİYOR      10.9 milyon CHF kar etmeyi başar-
      yılın aynı dönemine kıyasla %5  Raporda dikkatimizi çeken en  dı. Buradan hareketle genel olarak
      seviyesinde bir gerilemeye karşılık  önemli nokta ise Türkiye’nin toplam  değerlendirecek olursak, Rieter’ın
      geliyor.           ihracat içerisinde %55’lik yıl bazlı  geçtiğimiz yıla kıyasla stabiliteyi
      Toplam ihracat içerisinde en  büyüme ile bu alanda Afrika’nın  korumayı başardığını söyleyebiliriz.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28