Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Rieter Acquires SSM          Increasingly in connection with the Turkish market, Rieter acquired SSM,
          the leading name of the precision winding machines market.


          Rieter acquired the SSM Textile  filament yarn production. In the  Rieter is financing the purchase
          Machinery Division (SSM) from  fiscal year 2016, SSM gen-  price from existing funds. The
          Schweiter Technologies AG,  erated net sales of CHF 85.9  acquisition will have a positive
          Horgen (Switzerland).     million with 246 employees and  impact on earnings per share.
          SSM is the world’s leading  achieved an EBITDA margin of  Rieter will continue to operate
          supplier of precision winding  14.8%.            SSM in its current form and with
          machines in the fields of dye- The purchase price amounts to  the existing management. The
          ing, weaving and sewing thread  CHF 124.2 million, consisting  business will be attached to the
          preparation and enjoys suc-  of an enterprise value of CHF  Business Group Components as
          cess in individual segments of  100.0 million and liquid funds.  an independent unit.      GÜNDEM NEWS 20
     20

          Rieter SSM’i Satın Aldı          Türkiye pazarı ile olan ilişkileri giderek güçlenen Rieter, hassas sarım makineleri
          pazarının bir numaralı ismi SSM’i satın aldı.


          Rieter, 30 Haziran 2017’de, İsviçre  münferit iş kollarındaki başarısı.  milyon CHF’si de likit fonlar olmak
          Horgen merkezli Schweiter Techno- 2016 mali yılında, 246 çalışanı ile  üzere toplamda 124.2 milyon CHF
          logies AG’den SSM Tekstil Makine- 85.9 milyon CHF (İsviçre Frangı)  olarak gerçekleşti. Satın almanın
          leri Bölümü’nü satın aldı.   net gelir elde eden SSM’nin FAVÖK  hisse başına kazançlar üzerinde de
          Boyama, dokuma ve dikiş ipliği  (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi  olumlu etki göstermesi bekleniyor.
          hazırlığı alanlarında hassas sarım  Kar) marjı ise %14.8 olarak gerçek- Satın alma ertesinde mevcut yapısını
          makinelerinde dünyanın lider tedarik- leşti. Rieter’in mevcut fonlarını kulla- ve yönetimini koruyacak olan SSM,
          çisi olan SSM’i öne çıktığı bir diğer  narak tamamladığı satın alma, 100  faaliyetlerini ise Rieter’ın Bileşenler
          nokta ise filament iplik üretimindeki  milyon CHF’si işletme değeri ve 24.2 İş Grubu altında bağımsız bir birim
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27