Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

‘Product Safety’ Award for


          ADVANSA Fibres
          ADVANSA, one of the main suppliers for the nonwoven wallpaper industry,
          has now received an official approval from FDA for product safety aspects
          of its recycled fibres from post-consumer sources.


          Health and safety aspects are  as well as the environment is increas- create some concerns at specific
          undoubtedly the most important  ingly high.         consumers; thinking about chemical
          parts of the quality of life. The ways  Thanks to its innovative recycling  contaminations from unintended
          in which people behave are dictated  technology, ADVANSA has the capa- misuse of PET articles. Using sci-
          by everyone´s principles to guarantee bility to produce polyester short cut  entific evaluation approaches which
          highest quality of personal environ- fibres suitable to meet the very de- are well-known from the packaging
          ment and to assure a clean and  manding quality requirements of base industry, ADVANSA could prove that
          healthy living space; decisions made  paper for wall coverings while using  the fibre manufacturing process has
          are also founded on the environmen- post-consumer recycling material as  cleaning capabilities even suitable
          tal principles. Therefore the demand  feedstock for those fibres. The use of to produce fibres appropriate for
          on quality products protecting health  such post-consumer feedstock might food contact applications, like coffee

      GÜNDEM NEWS 14
     14


          ADVANSA Elyaflarına ‘Ürün


          Güvenliği’ Ödülü          FDA, nonwoven duvar kâğıdı endüstrisi alanında ana tedarikçilerden biri olan
          ADVANSA’ın tüketim sonrası kaynaklardan elde edilen geri dönüşümlü elyaflarının ürün
          güvenliğini resmi olarak onayladı.


          Hayat kalitesinin en önemli kısımla- ürünlere olan talep sürekli bir şekilde  kimyasal kirliliği düşündüğümüz zaman;
          rı arasında, hiç şüphesiz, sağlık ve  artış gösteriyor.   tüketici sonrası hammadde stokunun
          güvenlik geliyor. İnsanların davranışlarını Yenilikçi geri dönüşüm teknolojisi saye- kullanımı belirli tüketiciler üzerinde bazı
          ortaya koyarken takip ettikleri yollar, en  sinde ADVANSA, tüketim sonrası geri  endişelere neden olabilir.
          yüksek kişisel çevre kalitesini garanti  dönüşüm malzemelerini bu elyaflar için  Ambalaj endüstrisinin iyi bilinen bilimsel
          altına almak ve temiz, sağlıklı bir yaşam hammadde olarak kullanırken, duvar  değerlendirme yaklaşımlarını kullanan
          alanı sağlamak için, herkesin sahip  kaplamaları için temel kâğıdın talep  ADVANSA; elyaf üretim sürecinin,
          olduğu ilkelere göre belirlenmekte ve  edilen kalite gereksinimlerini karşıla- kahve filtresi tıkaçları ve gıda ambalaj
          alınan kararlar da çevre ilkeleri üzerine  mak için kısa kesilmiş polyester elyaf  malzemeleri gibi gıda ile temas eden
          bina edilmektedir. Bu nedenle sağlık  üretiyor. PET parçalarının istenmeyen  uygulamaları için bile uygun temizleme
          ve çevrenin korunması için kaliteli  kötüye kullanımından kaynaklanan  özelliklerine sahip olduğunu kanıtla-
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21