Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

scanning type machine, up to 50%  can print onto knitted, woven and  efficient job changeovers, making
          of the print jobs are completed in a  non-woven textiles. The maximum  it highly cost effective even on very
          single pass, boosting productivity  fabric width that can be processed  short runs.”
          up to 200 m2/h or 120 m/h without is 1,800 mm with roll diameters of  “The TX801 also has a very com-
          compromising on quality. In order  up to 400 mm.      petitive price per square meter
          to reach those levels of productivi- “The TX801 is a very durable,  compared with basic digital print-
          ty, the TX801 utilizes an ingenious,  compact and accessible printer,”  ers, but with unrivaled print quality,”
          very compact proprietary print  said Ghislain Segard. “The high  said Ghislain Segard. “We believe it
          engine development, integrating  longevity and resistance of the print will change the face of digital textile
          Fuji’s Samba print head technolo- heads is proven, guaranteeing an  printing.”
          gy. This is associated with speed,  exceptionally long service life of the The TX801 is the first printer to be
          precision and scalability, deploying  MouventTM Cluster. It is one of the  launched by Mouvent, the digital
          up to 16 g/m2 of ink in a single  smallest digital printers in its cate- printing competence center of
          pass. The engines are based on the gory, helping to boost productivity  BOBST. The company has a full
          MouventTM Cluster, which results  with a minimum footprint for simple product pipeline of digital printers
          in high optical resolution and a very implementation, very ergonomic  which will be unveiled in the months
          high printing quality. The machine  utilization and extremely quick and  ahead.      GÜNDEM NEWS 12
     12

          BOBST Group SA CEO Jean-Pascal Bobst (left side) and Piero Pierantozzi Co-Founder of Mouvent introduced their new brand.
          BOBST Group SA CEO’su Jean-Pascal Bobst (solda) ve Mouvent’in Kurucularından Piero Pierantozzi, yeni markalarını tanıttılar.

          Mouvent Tekstil Makineleri Pazarlama  seviyelerine ulaşmak için TX801, Fu- uzun hizmet ömrünü garanti ediyor.
          ve Satış Müdürü Ghislain Segard, “Bu ji’nin Samba baskı kafası teknolojisini  Bu kategorideki en küçük dijital baskı
          tekstil baskısında ileriye doğru atılan  entegre ederek; dahice ve çok kom- makinelerinden biri ve kapladığı küçük
          önemli bir adım” dedi. “TX801, geniş  pakt tescilli bir baskı motoru gelişimini  alan sayesinde, verimliliği artırmaya;
          bir yelpazedeki tekstil materyalleri  kullanıyor.     uygulama kolaylığına, ergonomik kul-
          üzerinde kısa ve orta baskı uygulama- Bu hız, hassasiyet ve ölçeklenebilirlik  lanıma ve iş değişimlerinin son derece
          ları için maliyet etkin bir şekilde keskin, ile ilişkili ve tek geçişte 16 gr/ m2  hızlı ve verimli biçimde gerçekleştiril-
          renkli ve çok yüksek baskı kalitesini  mürekkep kullanıyor.  mesine yardımcı oluyor. Bu da çok
          mümkün kılmakta. Bu makine, sade- Motorlar, yüksek optik çözünürlük ve  kısa sürelerde dahi maliyet konusun-
          ce geleneksel tekstil baskısında değil, çok yüksek baskı kalitesi ile sonuçla- da çok etkili olmasını sağlıyor. TX801,
          aynı zamanda mevcut dijital yöntem- nan MouventTM Kümesine dayanıyor. aynı zamanda temel dijital baskı
          lerde önemli bir gelişme anlamına  Makine örme, dokuma ve nonwoven  makinelerine kıyasla metrekare başına
          gelmekte. Ayrıca, kalite, sanayileşme  tekstiller üzerine baskı yapabiliyor. İşle- da çok makul bir fiyata sahip ve baskı
          ve güvenilirlikte de dikkate değer bir  nebilir en geniş kumaş genişliği 1,800 kalitesi olarak da rakipsiz. Dijital tekstil
          sıçrama demek.”        mm iken, rulo çapları 400 mm’ye  baskısının yüzünü değiştireceğine
          TX801, 8 renge kadar baskı yapıyor  kadar çıkabiliyor.   inanıyoruz.”
          ve tarama tipi bir makine olmasına  Ghislain Segard konuya ilişkin  TX801, BOBST’un dijital baskı yete-
          rağmen, tek bir geçişte %50’ye varan  açıklamasında “TX801 çok dayanıklı,  nek merkezi olan Mouvent tarafından
          baskı işlerini tamamlıyor. Aynı zaman- kompakt ve erişilebilir bir baskı maki- piyasaya sürülen ilk baskı makinesi.
          da, verimliliğini 200 m2/ saat veya  nesidir” diyor. “Baskı kafalarının uzun  Şirket; önümüzdeki aylarda görücüye
          120 metre/ saate kadar kaliteden  ömür ve dayanıklılığı kanıtlanmış olup,  çıkacak olan dijital baskı makinelerinin
          ödün vermeden arttırıyor. Bu verimlilik  MouventTM Kümesinin olağanüstü  tam bir ürün hattına sahip.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19