Page 13 - Tekstil Teknoloji
P. 13

technology behind the Mouvent  ple implementation and low cost. ed by a joint venture between
      machines, resulting in high optical  “We are very excited to start rolling  BOBST and Radex focused on
      resolution for a crisp, colorful, very  out the pipeline in the months  digital print using pioneering digital
      high printing quality, as well as a  ahead,” said Simon Rothen, CEO  technology – today announced the
      never-seen-before flexibility and  of Mouvent. “Today is the an- launch of its first printer. The TX801
      possibilities in terms of machine  nouncement of an exciting jour- is an 8-color digital textile printer
      development. Simplicity is our engi- ney of bringing large-scale digital  producing high print quality on
      neering philosophy.”     printing to various industries. The  textiles with up to 2’000 DPI optical
      Mouvent printers are the smallest  digital printing solutions offered by  resolution, and is associated with
      digital printers in their category –  Mouvent will present new oppor- unmatched printing speed.
      closer to desktop printing than to  tunities for all sorts of companies,  “This is a major step forward in tex-
      traditional analogic printers like  bringing more flexibility, unmatched tile printing,” said Ghislain Segard,
      flexo – making them very compact,  productivity, shorter time to market  Marketing & Sales Manager, Textile
      light-weighted and easily accessi- and infinite variation, all with a  Machines at Mouvent. “The TX801
      ble. The modular, compact system  very compact and energy efficient  enables crisp, colorful, very high
      allows easier settings and start-up  design. This will revolutionize the  printing quality in a cost-effective
      with less fine adjustments required  digital printing world.” way for short to medium print runs
      resulting in a productivity boost.             on a wide range of textile mate-
      The compact design has many  8-COLOR DIGITAL TEXTILE    rials. Not only is this machine a
      other benefits, including smaller  PRINTER: TX801     major advance on traditional textile
      footprint, faster change-over, sim- Mouvent – a new company found- printing but also on existing digital
                                    methods, with a noticeable leap
                                                          GÜNDEM NEWS 11
                                    forward in quality, industrialization
                                    and reliability.”
                                    The TX801 prints with up to 8  11
                                    colors and, even though it is a

                                    getiren heyecan verici bir yolculuğun
                                    ilanıdır. Mouvent’in sunduğu dijital
                                    baskı çözümleri, her çeşit şirket için
                                    yeni fırsatlar sunacaktır. Bu çözümlerin
                                    hepsi çok kompakt ve enerji açısın-
                                    dan verimli bir tasarıma sahip olan
      In the press release of Mouvent, where many publications from different countries of the world participated, only Textile
      Technology Magazine was ready from Turkey.         daha fazla esneklik, eşsiz verimlilik,
      Dünyanın farklı ülkelerinden pek çok yayının katıldığı BOBST ve Radex ortak girişimi Mouvent’in basın lansmanında, Türkiye’den
      sadece Tekstil Teknoloji Dergisi hazır bulundu.       daha kısa sürede pazara sürme ve
                                    sonsuz varyasyonları da beraberinde
      sahip olmak yerine; modüler, ölçekle- ra kıyasla masaüstü baskısına yakınlar. getirecektir. Bu, dijital baskı dünyasın-
      nebilir bir matriste düzenlenmiş temel  Bu onları çok kompakt, hafif ağırlıklı ve da devrim gerçekleştirecektir.”
      bir küme kullanmak bizin radikal yeni  kolayca erişilebilir kılıyor. Modüler ve
      yaklaşımımız” şeklinde açıklıyor. “Mou- kompakt sistem, gerekli ince ayarlar  8 RENKLİ DİJİTAL TEKSTİL BASKI
      vent Kümesi, Mouvent makinelerinin  ile daha kolay ayarlama ve başlatma- MAKİNESİ: TX801
      arkasındaki anahtar teknolojidir; net,  ya olanak tanıdığından verimlilik artışı  BOBST ve Radex arasındaki ortak
      renkli, çok yüksek bir baskı kalitesi  sağlanıyor. Kompakt tasarım, daha az girişim tarafından kurulan ve öncü
      için yüksek optik çözünürlük ve daha  alan kaplaması, daha hızlı değiştirme,  dijital teknolojiyi kullanarak dijital
      önce görülmemiş bir esneklik ve  basit uygulama ve düşük maliyet gibi  baskıya odaklanan Mouvent bugün ilk
      makine geliştirme açısından olasılıklar  birçok avantaja sahip. yazıcının piyasaya çıktığını duyurdu.
      sağlar. Sadelik bizim mühendislik  Mouvent CEO’su Simon Rothen,  TX801, 2’000 DPI optik çözünürlüğe
      felsefemizdir.”        “Önümüzdeki aylarda iş hattını  kadar tekstillerde yüksek baskı kalitesi
      Mouvent baskı makineleri, kategorile- devreye sokacağımızdan dolayı çok  sağlayan ve eşsiz baskı hızı ile ön
      rindeki en küçük dijital makineler - ki  heyecanlıyız” dedi. “Bugün çeşitli  plana çıkan 8 renk dijital tekstil baskı
      flekso gibi geleneksel analog yazıcıla- endüstrilere büyük ölçekli dijital baskı  makinesi.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18